Dziennik Ustaw

Dz.U.1997.154.1011

| Akt utracił moc
Wersja od: 19 grudnia 1997 r.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.