Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1731

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1
z dnia 30 sierpnia 2019 r.
w sprawie warunków, jakie musi spełnić osoba ubiegająca się o uzyskanie dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

Na podstawie art. 11b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2019 r. poz. 1481) zarządza się, co następuje:
§  1.  Określa się warunki uzyskania przez osobę posiadającą certyfikat kwalifikacji zawodowej, świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwo czeladnicze odpowiednio dyplomu zawodowego albo dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, uwzględniając wykształcenie tej osoby oraz potwierdzone przez nią kwalifikacje wyodrębnione w zawodzie, a także sposób ustalania wyniku zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 i 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty.
§  2. 
1.  Dyplom zawodowy w zawodzie nauczanym na poziomie technika, określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa branżowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2019 r. poz. 1148, 1078, 1287, 1680 i 1681), wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia, może uzyskać osoba, która posiada:
1) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia oraz
2) certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub świadectwo czeladnicze, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  Dyplom potwierdzający kwalifikacje zawodowe w zawodzie nauczanym na poziomie technika, określonym w klasyfikacji zawodów szkolnictwa zawodowego, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe, w brzmieniu obowiązującym przed dniem 1 września 2019 r., wymienionym w załączniku nr 2 do rozporządzenia, może uzyskać osoba, która posiada:
1) świadectwo ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej albo szkoły ponadpodstawowej, dających wykształcenie średnie lub średnie branżowe albo zaświadczenie o zdaniu egzaminów eksternistycznych z zakresu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego dla branżowej szkoły II stopnia oraz
2) świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie lub świadectwo czeladnicze, wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
§  3. 
1.  W przypadku osoby ubiegającej się o uzyskanie dyplomu zawodowego, o której mowa w § 2 ust. 1, posiadającej certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie lub świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przed ustaleniem końcowego wyniku egzaminu zawodowego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala, zgodnie z art. 44zzzo ust. 3 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, wynik egzaminu zawodowego dla każdej kwalifikacji, w której osoba ta posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
2.  W przypadku osoby ubiegającej się o uzyskanie dyplomu zawodowego, o której mowa w § 2 ust. 1, posiadającej certyfikat kwalifikacji zawodowej oraz świadectwo czeladnicze, wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, przed ustaleniem końcowego wyniku egzaminu zawodowego dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala wynik egzaminu zawodowego dla kwalifikacji, której zakres odpowiada zakresowi zawodu, w którym osoba ta posiada świadectwo czeladnicze wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, w następujący sposób:
1) ocena dostateczna na świadectwie czeladniczym - 70% punktów możliwych do uzyskania;
2) ocena dobra na świadectwie czeladniczym - 80% punktów możliwych do uzyskania;
3) ocena bardzo dobra na świadectwie czeladniczym - 90% punktów możliwych do uzyskania;
4) ocena celująca na świadectwie czeladniczym -100% punktów możliwych do uzyskania.
3.  Dyrektor okręgowej komisji egzaminacyjnej ustala końcowy wynik egzaminu zawodowego na dyplomie zawodowym, o którym mowa w § 2 ust. 1, zgodnie z art. 44zzzo ust. 6 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty:
1) w przypadku osoby, o której mowa w ust. 1, na podstawie:
a) wyniku egzaminu zawodowego na certyfikacie kwalifikacji zawodowej wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz
b) wyniku egzaminu zawodowego dla kwalifikacji, w której osoba ta posiada świadectwo potwierdzające kwalifikację w zawodzie wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, lub wyników egzaminów zawodowych dla kwalifikacji, w których osoba ta posiada świadectwa potwierdzające kwalifikacje w zawodzie wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ustalonych zgodnie z ust. 1;
2) w przypadku osoby, o której mowa w ust. 2, na podstawie:
a) wyniku egzaminu zawodowego na certyfikacie kwalifikacji zawodowej wymienionym w załączniku nr 1 do rozporządzenia oraz
b) wyniku egzaminu zawodowego dla kwalifikacji, której zakres odpowiada zakresowi zawodu, w którym osoba ta posiada świadectwo czeladnicze wymienione w załączniku nr 1 do rozporządzenia, ustalonego zgodnie z ust. 2.
§  4.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE DO UZYSKANIA DYPLOMU ZAWODOWEGO W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA BRANŻOWEGO1)

ZAŁĄCZNIK Nr  2

DOKUMENTY POTWIERDZAJĄCE KWALIFIKACJE W ZAWODZIE WYMAGANE DO UZYSKANIA DYPLOMU POTWIERDZAJĄCEGO KWALIFIKACJE ZAWODOWE W ZAWODZIE NAUCZANYM NA POZIOMIE TECHNIKA OKREŚLONYM W KLASYFIKACJI ZAWODÓW SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO1)

1 Minister Edukacji Narodowej kieruje działem administracji rządowej - oświata i wychowanie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 6 czerwca 2019 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Edukacji Narodowej (Dz. U. poz. 1055).