Dziennik Ustaw

Dz.U.2018.129

| Akt obowiązujący
Wersja od: 3 grudnia 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI 1
z dnia 15 stycznia 2018 r.
w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii

Na podstawie art. 16 ust. 6 pkt 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej (Dz. U. z 2018 r. poz. 36 i 50) zarządza się, co następuje:
§  1. 
1.  Lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii do wykonywania czynności, o których mowa w art. 12 ust. 4 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. o Inspekcji Weterynaryjnej, zwanej dalej "ustawą", lekarzom weterynarii niebędącym pracownikami kierowanego przez powiatowego lekarza weterynarii powiatowego inspektoratu weterynarii oraz lekarzom weterynarii i innym osobom niebędącym pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej, wyznaczonym przez powiatowego lekarza weterynarii, a także podmiotom prowadzącym zakład leczniczy dla zwierząt, z którymi zawarto umowę, o której mowa w art. 16 ust. 3 ustawy, za wykonywanie czynności określonych w art. 16 ust. 1 ustawy przysługuje wynagrodzenie obejmujące:
1) część podstawową, której wysokość ustala się według stawek określonych w załączniku do rozporządzenia;
2) zwrot udokumentowanych kosztów:
a) dojazdu według stawek określonych w przepisach w sprawie warunków ustalania oraz sposobu dokonywania zwrotu kosztów używania do celów służbowych samochodów osobowych, motocykli i motorowerów niebędących własnością pracodawcy, związanego z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w poz. 1-6, 8, 10, 16, 20, 21, 23 i poz. 24 pkt 3 oraz poz. 25-29, z tym że w przypadku nadzoru nad ubojem, o którym mowa w załączniku do rozporządzenia w poz. 8, zwrot udokumentowanych kosztów dojazdu przysługuje wyłącznie w przypadku dojazdu do rzeźni nieposiadającej automatycznego przesuwu taśmy,
b) użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych w związku z wykonywaniem czynności wymienionych w załączniku do rozporządzenia w poz. 1-6, 20, 21, 25 i 26.
2.  Lekarzom weterynarii wyznaczonym do wykonywania czynności, o których mowa w art. 18 ust. 1 ustawy, przysługuje wynagrodzenie obejmujące część podstawową, o której mowa w ust. 1 pkt 1, oraz zwrot udokumentowanych kosztów, o których mowa w ust. 1 pkt 2 lit. b.
3.  Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1, nie wlicza się zwrotu udokumentowanych kosztów, jeżeli powiatowy lekarz weterynarii zapewnił:
1) środek transportu umożliwiający dojazd związany z wykonywaniem czynności lub
2) produkty lecznicze weterynaryjne lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania czynności.
4.  Do wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 2, nie wlicza się udokumentowanych kosztów użytych produktów leczniczych weterynaryjnych i wyrobów medycznych, jeżeli organ Inspekcji Weterynaryjnej zapewnił produkty lecznicze weterynaryjne lub wyroby medyczne niezbędne do wykonania czynności.
§  2.  Wynagrodzenie ustalone za nadzór lub badanie, o których mowa w załączniku do rozporządzenia w poz. 7-9, 11-15, 17 i 18, obejmuje także wynagrodzenie za nadzór nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego oraz wystawianie wymaganych świadectw zdrowia.
§  3.  Za wykonanie badania alergicznego ssaka, o którym mowa w poz. 4 pkt 1 lit. a załącznika do rozporządzenia, wraz z pobraniem próbek krwi lub mleka do badań laboratoryjnych, o którym mowa w poz. 5 pkt 1 lit. a tiret pierwszym załącznika do rozporządzenia, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 zł.
§  4. 
1.  Osobom wykonującym czynności pomocnicze, określone w przepisach w sprawie zakresu czynności wykonywanych przez osoby niebędące pracownikami Inspekcji Weterynaryjnej oraz kwalifikacji tych osób, przysługuje wynagrodzenie w wysokości 30 zł za każdą godzinę pracy, a w przypadku gdy czynności te są wykonywane:
1) pomiędzy godzinami 1800 a 600 - przysługuje wynagrodzenie w wysokości 34,50 zł za każdą godzinę pracy;
2) w dni ustawowo wolne od pracy i soboty - przysługuje wynagrodzenie w wysokości 35,95 zł za każdą godzinę pracy.
2.  Osobom wykonującym czynności, o których mowa w ust. 1, w zakresie poskramiania zwierząt i prowadzenia dokumentacji za każdą godzinę pracy przysługuje wynagrodzenie w wysokości minimalnej stawki godzinowej ustalonej na podstawie przepisów o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.
§  5.  Część podstawowa wynagrodzenia przysługująca lekarzom weterynarii, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2, oraz wynagrodzenie przysługujące osobom, o których mowa w § 4, nie mogą przekroczyć wysokości kwoty przychodu uzyskanego z wykonania danej czynności.
§  6.  Wypłaty wynagrodzeń, o których mowa w § 1 ust. 1 i 2 oraz § 4, dokonuje się po uprzednim zatwierdzeniu rachunków przez organ Inspekcji Weterynaryjnej, który wyznaczył osobę do wykonywania czynności.
§  7.  Traci moc rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 2 sierpnia 2004 r. w sprawie warunków i wysokości wynagrodzenia za wykonywanie czynności przez lekarzy weterynarii i inne osoby wyznaczone przez powiatowego lekarza weterynarii (Dz. U. z 2013 r. poz. 424 oraz z 2018 r. poz. 13).
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 17 stycznia 2018 r.

ZAŁĄCZNIK 2  

WYSOKOŚĆ STAWEK CZĘŚCI PODSTAWOWEJ WYNAGRODZENIA ZA CZYNNOŚCI WYKONYWANE PRZEZ LEKARZY WETERYNARII I INNE OSOBY WYZNACZONE PRZEZ POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII

Poz.Rodzaj czynnościStawka w zł
123
1Przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, przeznaczonych do wywozu lub handlu, a w przypadku koniowatych również przemieszczania w innym celu, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia (w przypadku zarejestrowanych koniowatych - informacji o stanie ich zdrowia):
1) od zwierzęcia:
a) konia, bydła dorosłego, jelenia i daniela utrzymywanych w warunkach fermowych13,25
z tym że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż42,31
b) świni, owcy, kozy2,65
z tym że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż13,95
c) cielęcia (do 6 miesięcy życia), źrebięcia (do 12 miesięcy życia)5,39
z tym że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż13,95
d) jagnięcia i koźlęcia (do 3 miesięcy życia)2,65
z tym że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż13,95
e) prosięcia (do 15 kg)2,21
z tym że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż13,95
f) psa, kota7,95
z tym że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż23,46
g) zwierzęcia futerkowego0,60
z tym że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż23,46
h) zwierzęcia egzotycznego15,90
z tym że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż23,46
i) strusia8,83
z tym że minimalna stawka za kontrolę nie może być niższa niż23,46
2) od przesyłki:
a) drobiu, królików lub nutrii42,31
b) piskląt, zwierząt drobnych, owadów użytkowych42,31
c) małych zwierząt egzotycznych42,31
d) ryb, skorupiaków i mięczaków42,31
e) zajęcy, ptaków łownych42,31
2Przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia (w przypadku zarejestrowanych koniowatych - informacji o stanie ich zdrowia):
1) koniowatych przemieszczanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej:
a) konia hodowlanego lub użytkowego:
- do 3 sztuk zwierząt27,90
- powyżej 3 sztuk - za każde następne zwierzę9,30
b) konia przeznaczonego na rzeź - od zwierzęcia13,95
c) źrebięcia (do 12 miesięcy życia) hodowlanego lub użytkowego przeznaczonego do dalszego chowu:
- do 10 sztuk zwierząt23,25
- powyżej 10 sztuk - za każde następne zwierzę2,32
d) źrebięcia (do 12 miesięcy życia) przeznaczonego na rzeź:
- do 5 sztuk4,65
- powyżej 5 sztuk - za każde następne zwierzę0,93
2) drobiu przeznaczonego na rzeź:
a) do 1000 sztuk zwierząt23,25
b) powyżej 1000 sztuk - od każdego następnego rozpoczętego 1000 sztuk zwierząt6,04
3Przeprowadzenie kontroli zwierząt, w miejscu ich pochodzenia, umieszczanych na rynku krajowym wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia, o których mowa w przepisach o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt:
1) konia, bydła dorosłego:
a) do 5 sztuk zwierząt15,81
b) powyżej 5 sztuk - za każde następne zwierzę2,79
2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia:
a) do 10 sztuk zwierząt9,30
b) od 11 do 20 sztuk zwierząt - za każde następne zwierzę0,93
c) od 21 do 50 sztuk zwierząt - za każde następne zwierzę0,70
d) powyżej 50 sztuk - za każde następne zwierzę0,47
3) jagnięcia, koźlęcia, prosięcia:
a) do 5 sztuk zwierząt4,65
b) od 6 do 20 sztuk zwierząt15,81
c) od 21 do 100 sztuk zwierząt21,39
d) powyżej 100 sztuk - za każde następne zwierzę0,19
4) królika, zająca, ptaka łownego:
a) do 200 sztuk zwierząt21,39
b) powyżej 200 sztuk - za każde następne zwierzę0,09
5) drobiu:
a) do 1000 sztuk zwierząt21,39
b) powyżej 1000 sztuk - od każdego następnego rozpoczętego 1000 sztuk zwierząt5,58
4Badanie alergiczne:
1) ssaka (tuberkulinizacja, maleinizacja):
a) za pierwszą sztukę w stadzie19,50
b) od 2 do 5 sztuk - za każde zwierzę9,75
c) powyżej 5 sztuk - za każde następne zwierzę7,80
2) ptaka - od zwierzęcia1,72
5Pobieranie próbek do badań laboratoryjnych od zwierzęcia - bez względu na liczbę kierunków badań, w jakich będą one przeprowadzone:
1) ssaka:
a) krwi lub mleka:
- za pierwszą sztukę w stadzie19,50
- od 2 do 5 sztuk - za każde zwierzę5,85
- powyżej 5 sztuk - za każde następne zwierzę4,42
b) wymazu1,76
c) wypłuczyn z worka napletkowego19,51
2) ptaka:
a) krwi0,71
b) wymazu0,84
6Pobranie krwi od ptaka wraz z badaniem metodą płytkową - od ptaka1,02
7Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach, w których ubój i obróbka poubojowa odbywają się przy użyciu automatycznego przesuwu taśmy, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju - od zwierzęcia:
1) bydła:
a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że:8,80
- pomiędzy godzinami 1800 a 60010,12
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty10,56
b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia), z tym że:12,10
- pomiędzy godzinami 1800 a 60013,91
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty14,52
2) jednokopytnych12,00
3) świń o ciężarze:
a) poniżej 25 kg, z tym że:2,20
- pomiędzy godzinami 1800 a 6002,53
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty2,64
b) od 25 kg, z tym że:4,48
- pomiędzy godzinami 1800 a 6005,15
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty5,37
4) owiec i kóz o ciężarze:
a) poniżej 12 kg0,70
b) od 12 kg do 18 kg1,40
c) powyżej 18 kg2,00
5) drobiu o ciężarze:
a) poniżej 2 kg, z tym że:0,0442
- pomiędzy godzinami 1800 a 6000,0508
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty0,0530
b) od 2 kg do poniżej 5 kg, z tym że:0,0500
- pomiędzy godzinami 1800 a 6000,0575
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty0,0600
c) od 5 kg, z tym że:0,0979
- pomiędzy godzinami 1800 a 6000,1125
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty0,1174
6) królików o ciężarze:
a) poniżej 2 kg0,0402
b) od 2 kg do poniżej 5 kg0,0455
c) od 5 kg0,0890
7) jelenia i daniela, utrzymywanych w warunkach fermowych11,00
8) strusia utrzymywanego w warunkach fermowych9,00
9) dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, z wyłączeniem strusia0,0665
10) nutrii1,00
8Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach nieposiadających automatycznego przesuwu taśmy, o którym mowa w poz. 7, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju - od zwierzęcia:
1) bydła:
a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że:11,00
- pomiędzy godzinami 1800 a 60012,65
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty13,20
b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia), z tym że:16,50
- pomiędzy godzinami 1800 a 60018,97
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty19,80
2) jednokopytnych18,75
3) świń o ciężarze:
a) poniżej 25 kg, z tym że:2,42
- pomiędzy godzinami 1800 a 6002,78
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty2,90
b) od 25 kg, z tym że:6,05
- pomiędzy godzinami 1800 a 6006,95
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty7,26
4) owiec i kóz o ciężarze:
a) poniżej 12 kg0,88
b) od 12 kg do 18 kg1,75
c) powyżej 18 kg2,50
5) drobiu o ciężarze:
a) poniżej 2 kg, z tym że:0,0552
- pomiędzy godzinami 1800 a 6000,0634
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty0,0662
b) od 2 kg do poniżej 5 kg, z tym że:0,0624
- pomiędzy godzinami 1800 a 6000,0717
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty0,0748
c) od 5 kg, z tym że:0,1223
- pomiędzy godzinami 1800 a 6000,1406
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty0,1467
6) królików o ciężarze:
a) poniżej 2 kg0,0502
b) od 2 kg do poniżej 5 kg0,0568
c) od 5 kg0,1112
7) jelenia i daniela, utrzymywanych w warunkach fermowych15,00
8) strusia utrzymywanego w warunkach fermowych10,00
9) dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych,
z wyłączeniem strusia0,0798
10) nutrii1,20
przy czym, w przypadku gdy organizacja uboju świń uniemożliwia przeprowadzenie pełnego badania przedubojowego i poubojowego, co najmniej 10 sztuk świń w czasie 1 godziny - za każdą godzinę nadzoru, z tym że:50,05
- pomiędzy godzinami 1800 a 60057,55
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty60,06
9Nadzór nad ubojem zwierząt rzeźnych w rzeźniach, w tym badanie przedubojowe i poubojowe, ocena mięsa i nadzór nad przestrzeganiem przepisów o ochronie zwierząt w trakcie uboju, w przypadku uboju z konieczności - od zwierzęcia:
1) bydła:
a) młodego (do 30. miesiąca życia), z tym że:14,30
- pomiędzy godzinami 1800 a 60016,44
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty17,16
b) dorosłego (powyżej 30. miesiąca życia), z tym że:20,90
- pomiędzy godzinami 1800 a 60024,03
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty25,08
2) jednokopytnych23,00
3) świń o ciężarze:
a) poniżej 25 kg, z tym że:3,30
- pomiędzy godzinami 1800 a 6003,79
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty3,96
b) od 25 kg, z tym że:7,70
- pomiędzy godzinami 1800 a 6008,85
- w dni ustawowo wolne od pracy i soboty9,24
4) owiec i kóz o ciężarze:
a) poniżej 12 kg1,10
b) od 12 kg do 18 kg2,30
c) powyżej 18 kg3,30
5) jelenia i daniela, utrzymywanych w warunkach fermowych19,00
6) strusia utrzymywanego w warunkach fermowych14,00
10Badanie mięsa zwierząt rzeźnych na terenie gospodarstwa, mięsa zwierząt łownych na terenie ferm lub mięsa zwierząt łownych, po ich odstrzeleniu, przeznaczonego na użytek własny - od zwierzęcia:

1) świni

10,23
2) owcy, kozy4,65
3) jelenia i daniela, utrzymywanych w warunkach fermowych27,90
4) strusia18,60
5) dzikiego ptactwa utrzymywanego w warunkach fermowych, z wyłączeniem strusia0,148
6) nutrii2,23
7) dzika18,60
8) dzikiego zwierzęcia przeżuwającego4,65
9) dzikiego królika i zająca0,10
10) dzikiego ptactwa0,092
11Oględziny tusz zwierząt łownych w skórze wraz z ewentualnym badaniem narogów i badaniem na włośnie oraz z wystawieniem wymaganych dokumentów weterynaryjnych - od zwierzęcia:
1) dzika o ciężarze:
a) poniżej 25 kg2,82
b) 25 kg lub większym4,21
2) dzikiego zwierzęcia przeżuwającego o ciężarze:
a) poniżej 12 kg0,21
b) od 12 do 18 kg0,56
c) powyżej 18 kg0,80
3) dzikiego królika i zająca o ciężarze:
a) poniżej 2 kg0,01
b) od 2 kg do poniżej 5 kg0,027
c) od 5 kg0,046
4) dzikiego ptactwa o ciężarze:
a) poniżej 2 kg0,01
b) od 2 kg0,027
12Badanie mięsa zwierząt łownych - od zwierzęcia:
1) zaopatrzonego w dokument o wyniku oględzin tuszy i badaniu, o którym mowa w poz. 11:
a) dzika o ciężarze poniżej 25 kg0,70
b) dzika o ciężarze od 25 kg1,05
c) dzikiego zwierzęcia przeżuwającego o ciężarze poniżej 12 kg0,49
d) dzikiego zwierzęcia przeżuwającego o ciężarze od 12 do 18 kg0,84
e) dzikiego zwierzęcia przeżuwającego o ciężarze powyżej 18 kg1,21
f) dzikiego królika i zająca o ciężarze poniżej 2 kg0,027
g) dzikiego królika i zająca o ciężarze od 2 kg do poniżej 5 kg0,055
h) dzikiego królika i zająca o ciężarze od 5 kg0,11
i) dzikiego ptactwa o ciężarze poniżej 2 kg0,027
j) dzikiego ptactwa o ciężarze od 2 kg0,055
2) niepoddanego oględzinom tuszy i badaniu, o którym mowa w poz. 11:
a) dzika o ciężarze poniżej 25 kg3,53
b) dzika o ciężarze od 25 kg5,26
c) dzikiego zwierzęcia przeżuwającego o ciężarze poniżej 12 kg0,70
d) dzikiego zwierzęcia przeżuwającego o ciężarze od 12 do 18 kg1,41
e) dzikiego zwierzęcia przeżuwającego o ciężarze powyżej 18 kg2,02
f) dzikiego królika i zająca o ciężarze poniżej 2 kg0,036
g) dzikiego królika i zająca o ciężarze od 2 kg do poniżej 5 kg0,083
h) dzikiego królika i zająca o ciężarze od 5 kg0,158
i) dzikiego ptactwa o ciężarze poniżej 2 kg0,037
j) dzikiego ptactwa o ciężarze od 2 kg0,083
13Nadzór nad rozbiorem lub przetwórstwem mięsa wprowadzanego do zakładu rozbioru mięsa lub zakładu przetwórstwa, za każdą godzinę nadzoru:
1) wykonywanego w zakładzie, w którym również prowadzi się ubój zwierząt41,00
2) wykonywanego w zakładzie, w którym nie prowadzi się uboju zwierząt46,00
14Nadzór nad zorganizowanymi poza gospodarstwami punktami odbioru mleka i przetwórstwem mleka, za każdą godzinę nadzoru53,72
15Nadzór nad przetwórstwem jaj konsumpcyjnych, za każdą godzinę nadzoru53,72
16Nadzór nad miejscami gromadzenia, skupu lub sprzedaży zwierząt, targowiskami, a także wystawami, pokazami lub konkursami zwierząt wraz z wystawianiem wymaganych orzeczeń potwierdzających, że zwierzęta nadają się do transportu na odległość powyżej 50 km, za każdą godzinę nadzoru41,00
17Nadzór nad wyładowywaniem ze statku rybackiego produktów rybołówstwa lub nadzór nad pierwszą sprzedażą tych produktów, za każdą godzinę nadzoru53,72
18Nadzór nad obróbką, przetwórstwem produktów rybołówstwa, skorupiaków, mięczaków i produktów akwakultury lub wyładowywaniem ze statku przetwórni produktów rybołówstwa, za każdą godzinę nadzoru53,72
19Nadzór nad sprzedażą bezpośrednią produktów pochodzenia zwierzęcego, za każdą godzinę nadzoru46,00
20Podanie szczepionki w formie iniekcji - od zwierzęcia:
1) bydła, konia1,86
2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia1,21
3) zwierzęcia futerkowego1,21
4) ptaka, królika0,09
5) pisklęcia jednodniowego0,055
6) ryby0,027
21Podanie szczepionki doustne albo w aerozolu:
1) ssakowi - od 1 zwierzęcia0,58
2) ptakowi i królikowi - za każde 50 sztuk0,12
22Nadzór nad przechowywaniem produktów pochodzenia zwierzęcego w obiektach stanowiących odrębny zakład, w tym w chłodniach składowych, wraz z wystawieniem wymaganych świadectw zdrowia - za każdą godzinę nadzoru46,00
23Przeprowadzenie sekcji zwłok zwierzęcych z ewentualnym pobraniem prób do badań laboratoryjnych - od zwierzęcia:
1) konia, bydła i innego dużego zwierzęcia (wolno żyjącego)74,40
2) świni, owcy, kozy, cielęcia, źrebięcia, psa średniej i dużej wielkości, płodów tych zwierząt oraz strusia dorosłego37,20
3) prosięcia, jagnięcia, psa małej wielkości, kota, mięsożernego zwierzęcia futerkowego, płodów tych zwierząt oraz strusia młodego18,60
4) małego zwierzęcia futerkowego, zwierzęcia laboratoryjnego13,95
5) drobiu do dwóch tygodni życia1,86
6) drobiu powyżej dwóch tygodni życia4,65
7) ryby:
a) o wadze jednostkowej do 100 g1,40
b) o wadze jednostkowej od 100 g do 250 g1,86
c) o wadze jednostkowej od 250 g2,79
24Obserwacja zwierzęcia podejrzanego o wściekliznę - czterokrotne badanie wraz z wydaniem zaświadczeń - od zwierzęcia:
1) przebywającego w zakładzie leczniczym dla zwierząt - obejmująca pełne utrzymanie tego zwierzęcia250,00
2) doprowadzanego na badania do zakładu leczniczego dla zwierząt132,50
3) poza zakładem leczniczym dla zwierząt200,00
25Uśmiercenie zwierzęcia:
1) za zwierzę lub miot - w przypadku ssaków20,00
2) za godzinę pracy - w przypadku drobiu i innych zwierząt41,00
26Pobranie próbek do badań kontrolnych (monitoringowych) na obecność substancji niedozwolonych, pozostałości chemicznych, biologicznych, produktów leczniczych oraz skażeń promieniotwórczych, za jedną próbkę pobraną:
1) w zakładzie produkcji3,00
2) w gospodarstwie7,00
27Przegląd stanu zdrowia zwierząt, nadzór epizootyczny w ognisku choroby lub inne czynności związane ze zwalczaniem chorób zakaźnych zwierząt, za godzinę pracy41,00
28Przegląd rodzin pszczelich, za godzinę pracy41,00
29Przeprowadzenie na miejscu w siedzibie stada kontroli oznakowania i rejestracji bydła, owiec lub kóz oraz wypełniania obowiązku prowadzenia księgi rejestracji tych zwierząt, a także zaopatrzenia bydła w paszporty:
1) za pierwszą sztukę w stadzie40,00
2) za każde zwierzę - w stadzie liczącym od 2 do 5 sztuk4,00
3) za każde zwierzę - w stadzie liczącym powyżej 5 sztuk3,00
a jeżeli w siedzibie stada, w którym jest przeprowadzana kontrola, nie ma bydła, owiec lub kóz, podlegających obowiązkowi oznakowania i rejestracji, stawka za kontrolę wynosi30,00
30Prowadzenie kontroli urzędowych w ramach zwalczania chorób zakaźnych zwierząt, za godzinę pracy55,00
31Pobranie próbek do badania w kierunku przenośnych gąbczastych encefalopatii przeżuwaczy (TSE) testem diagnostycznym2,00
- za próbkę
1 Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rolnictwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. poz. 2325).
2 Załącznik zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 26 listopada 2019 r. (Dz.U.2019.2340) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 3 grudnia 2019 r.