Warunki i tryb zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1995.150.732

Akt utracił moc
Wersja od: 29 września 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 12 grudnia 1995 r.
w sprawie warunków i trybu zajmowania oraz zwalniania mieszkań przez osoby zajmujące kierownicze stanowiska państwowe.

Na podstawie art. 19 ust. 1 ustawy z dnia 2 lipca 1994 r. o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych (Dz. U. Nr 105, poz. 509 oraz z 1995 r. Nr 86, poz. 433 i Nr 133, poz. 654) zarządza się, co następuje:
1.
Przepisy rozporządzenia stosuje się do osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe określone w ustawie z dnia 31 lipca 1981 r. o wynagrodzeniu osób zajmujących kierownicze stanowiska państwowe (Dz. U. Nr 20, poz. 101, z 1982 r. Nr 31, poz. 214, z 1985 r. Nr 22, poz. 98 i Nr 50, poz. 262, z 1987 r. Nr 21, poz. 123, z 1989 r. Nr 34, poz. 178, z 1991 r. Nr 100, poz. 443, z 1993 r. Nr 1, poz. 1 oraz z 1995 r. Nr 34 , poz. 163 i Nr 142, poz. 701), zwanych dalej "osobami uprawnionymi".
2.
Rozporządzenie reguluje tryb zajmowania i zwalniania przez osoby uprawnione lokali mieszkalnych będących w dyspozycji kierowników państwowych jednostek organizacyjnych oraz lokali w budynkach zarządzanych przez te jednostki.
1.
Kierownicy państwowych jednostek organizacyjnych, o których mowa w § 1 ust. 2, są dysponentami lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych, zatrudnionych w danej jednostce organizacyjnej.
2. 1
Dysponentem lokali mieszkalnych na rzecz osób uprawnionych w państwowych jednostkach organizacyjnych nie dysponujących lokalami mieszkalnymi na obszarze miasta stołecznego Warszawy jest Szef Kancelarii Prezesa Rady Ministrów.
Podstawę prawną objęcia lokalu mieszkalnego, o którym mowa w § 1 ust. 2, stanowi umowa najmu.
Umowę najmu z osobą uprawnioną, skierowaną przez dysponenta lokalu, zawiera właściwy zarządca budynku mieszkalnego po udokumentowaniu przez tę osobę oraz osoby mające z nią zamieszkać swoich warunków mieszkaniowych w okresie ostatnich 12 miesięcy.
1.
Umowę najmu lokalu mieszkalnego zawiera się na czas zajmowania stanowiska, jeżeli osoba uprawniona i jej małżonek nie dysponują innym, samodzielnym lokalem w mieście, w którym objęła stanowisko.
2. 2
(skreślony).
3. 3
(skreślony).
W razie śmierci osoby uprawnionej w czasie zajmowania stanowiska, dysponent lokalu może, po uzyskaniu zgody Prezesa Rady Ministrów, w wyjątkowych wypadkach, uzasadnionych sytuacją mieszkaniową współmałżonka osoby uprawnionej, wyrazić zgodę na zawarcie z tym współmałżonkiem umowy najmu na czas oznaczony.
Przepisy § 3-5 nie mają zastosowania do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, Marszałka Sejmu, Marszałka Senatu i Prezesa Rady Ministrów, którzy ze względu na potrzeby reprezentacji oraz zapewnienia bezpieczeństwa mogą obejmować lokale na czas zajmowania tych stanowisk niezależnie od posiadanych samodzielnych lokali w Warszawie lub w innej miejscowości. Koszty utrzymania zajmowanych czasowo przez te osoby lokali są pokrywane odpowiednio z budżetów właściwych Kancelarii.
1.
Osoby uprawnione, o których mowa w § 5 ust. 1, po odwołaniu z zajmowanego stanowiska są obowiązane zwolnić lokal w terminie 2 miesięcy od dnia odwołania. Dysponent lokalu może w uzasadnionych wypadkach przedłużyć ten termin na czas określony, nie dłużej jednak niż o 4 miesiące.
2.
Przepis ust. 1 stosuje się również do osób uprawnionych, zajmujących lokale mieszkalne na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów.
Warunki zajmowania i zwalniania lokali mieszkalnych reguluje ustawa o najmie lokali mieszkalnych i dodatkach mieszkaniowych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 7 dni od dnia ogłoszenia.
1 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 4 lutego 1997 r. (Dz.U.97.12.64) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1997 r.
2 § 5 ust. 2 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 września 1998 r. (Dz.U.98.119.771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1998 r.
3 § 5 ust. 3 skreślony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 9 września 1998 r. (Dz.U.98.119.771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1998 r.
4 § 5a:

- dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 grudnia 1996 r. (Dz.U.96.151.715) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 grudnia 1996 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 9 września 1998 r. (Dz.U.98.119.771) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 29 września 1998 r.

5 § 6 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 4 lutego 1997 r. (Dz.U.97.12.64) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 lutego 1997 r.