Warunki i tryb udzielania upoważnień pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej do wykonywania niektórych czynności z zakresu dozoru technicznego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1988.43.343

Akt utracił moc
Wersja od: 30 grudnia 1988 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA PRZEMYSŁU
z dnia 22 grudnia 1988 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania upoważnień pracownikom jednostek gospodarki uspołecznionej do wykonywania niektórych czynności z zakresu dozoru technicznego.

Na podstawie art. 31 ust. 2 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r. o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202) zarządza się, co następuje:
1.
Upoważnienia do wykonywania czynności z zakresu dozoru technicznego, określonych w art. 31 ust. 1 ustawy o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202), zwane dalej "upoważnieniami", mogą być udzielone pracownikom zatrudnionym w jednostkach gospodarki uspołecznionej, które:
1)
projektują urządzenia techniczne,
2)
wytwarzają materiały i elementy stosowane do budowy i napraw urządzeń technicznych,
3)
wytwarzają urządzenia techniczne,
4)
eksploatują urządzenia techniczne,
5)
naprawiają urządzenia techniczne,
6)
wykonują prace badawczo-rozwojowe oraz diagnostyczno-pomiarowe dotyczące urządzeń technicznych.
2.
W upoważnieniu organ dozoru technicznego określa zakres czynności dozoru technicznego, do których wykonywania pracownik jednostki gospodarki uspołecznionej jest upoważniony.
3.
Upoważnienie może być udzielone pracownikowi, który ma:
1)
wyższe lub średnie wykształcenie techniczne,
2)
co najmniej 4 lata praktyki zawodowej,
3)
znajomość norm, przepisów dozoru technicznego i przepisów szczególnych, właściwych do zakresu upoważnienia.
1.
Właściwy organ dozoru technicznego udziela upoważnienia na wniosek kierownika jednostki gospodarki uspołecznionej zatrudniającej pracownika.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, powinien zawierać dane, o których mowa w § 1 ust. 3.
Organ dozoru technicznego rozpatruje wniosek o udzielenie upoważnienia pracownikowi po dokonaniu oceny jego przygotowania zawodowego i sprawdzeniu znajomości norm, przepisów dozoru technicznego i przepisów szczególnych, właściwych dla zakresu upoważnienia.
1.
Organ dozoru technicznego udziela upoważnienia w formie pisemnej.
2.
Wzór upoważnienia stanowi załącznik do rozporządzenia.
1.
Upoważnienie jest ważne w okresie trwania stosunku pracy pracownika z jednostką, która występowała z wnioskiem o udzielenie upoważnienia.
2.
Organ dozoru technicznego może cofnąć upoważnienie w przypadku:
1)
stwierdzenia nieprawidłowego wykonywania czynności objętych zakresem upoważnienia,
2)
uzasadnionego wniosku kierownika jednostki gospodarki uspołecznionej zatrudniającej pracownika,
3)
wniosku upoważnionego pracownika.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 1989 r.

ZAŁĄCZNIK

UPOWAŻNIENIE

(miejscowość, data)

...............................

(pieczęć podłużna organu dozoru

technicznego)

Lp. ...........................

Na podstawie art. 31 ust. 1 ustawy z dnia 19 listopada 1987 r.

o dozorze technicznym (Dz. U. Nr 36, poz. 202) oraz § 1

rozporządzenia Ministra Przemysłu z dnia 22 grudnia 1988 r.

w sprawie warunków i trybu udzielania upoważnień pracownikom

jednostek gospodarki uspołecznionej do wykonywania niektórych

czynności z zakresu dozoru technicznego (Dz. U. Nr 43, poz.

343) upoważniam Obywatela ..................................

zatrudnionego w ............................................

na stanowisku ..............................................

do .........................................................

............................................................

(zakres upoważnienia - rodzaje czynności dozoru technicznego)

w ...........................................................

(nazwa jednostki organizacyjnej)

.............................

(podpis dyrektora (kierownika)

organu dozoru technicznego)

pieczęć okrągła