Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka - Rozdział... - Dz.U.2015.299 - OpenLEX

Rozdział 5 - Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka - Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.299

Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 2015 r.

Rozdział  5

Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka

§  25.
1.
Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka jest udzielana mikro-, małemu i średniemu przedsiębiorcy prowadzącemu badania naukowe lub prace rozwojowe, który w momencie dokonania początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka spełnia kryteria nienotowanego mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 2 pkt 76 rozporządzenia nr 651/2014 oraz co najmniej jedno z następujących kryteriów:
1)
nie prowadzi działalności na żadnym rynku,
2)
prowadzi działalność na dowolnym rynku krócej niż 7 lat od pierwszej sprzedaży komercyjnej w rozumieniu art. 2 pkt 75 rozporządzenia nr 651/2014,
3)
potrzebuje początkowej inwestycji w zakresie finansowania ryzyka, która - w oparciu o biznesplan sporządzony w celu wprowadzenia na nowy rynek produktowy lub geograficzny produktu lub usługi powstałych w wyniku badań naukowych lub prac rozwojowych - przekracza 50% jego średnich rocznych obrotów w poprzednich 5 latach

- zwanemu dalej "przedsiębiorcą kwalifikowalnym".

2.
Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka może być przeznaczona również na pokrycie kosztów inwestycji kontynuacyjnych w zakresie finansowania ryzyka następujących po wcześniejszej albo kilku wcześniejszych inwestycjach w zakresie finansowania ryzyka w danego przedsiębiorcę kwalifikowalnego, w tym po upływie okresu, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, pod warunkiem że:
1)
całkowita suma tej pomocy publicznej nie przekracza równowartości 15 000 000 euro na przedsiębiorcę kwalifikowalnego;
2)
możliwość dokonania inwestycji kontynuacyjnej została przewidziana w początkowym biznesplanie sporządzonym w celu dokonywania inwestycji w danego przedsiębiorcę kwalifikowalnego;
3)
przedsiębiorca kwalifikowalny nie stał się przedsiębiorcą powiązanym, w rozumieniu art. 3 ust. 3 załącznika I do rozporządzenia nr 651/2014, z innym przedsiębiorcą, z wyłączeniem podmiotów udzielających pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka, chyba że nowo powstały przedsiębiorca, będący wcześniej przedsiębiorcą kwalifikowalnym, jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą.
§  26.
1.
Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka jest udzielana za pośrednictwem Centrum, zgodnie z art. 30 ust. 3 ustawy, we współpracy z podmiotem posiadającym osobowość prawną i siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej albo w innym państwie członkowskim Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, którego wyłącznym przedmiotem działalności jest dokonywanie inwestycji, zwanym dalej "funduszem", wybranym przez Centrum w drodze otwartego, przejrzystego i niedyskryminującego naboru ofert, opartego na obiektywnych kryteriach związanych z doświadczeniem i wiedzą fachową osób zarządzających funduszem oraz potencjałem operacyjnym i finansowym funduszu.
2.
Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka może zostać udzielona za pośrednictwem Centrum, jeżeli fundusz wybrany do współpracy przy jej udzielaniu spełnia następujące warunki:
1)
prowadzi działalność obejmującą inwestowanie w przedsięwzięcia innowacyjne wykorzystujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych;
2)
osoby mające istotny wpływ na jego decyzje inwestycyjne, w szczególności członkowie jego organu zarządzającego albo osoby prowadzące jego sprawy, posiadają doświadczenie zawodowe w zakresie inwestycji w mikro-, małych i średnich przedsiębiorców prowadzących badania naukowe lub prace rozwojowe lub komercjalizujących ich wyniki;
3)
określi w ofercie:
a)
przewidywaną wielkość inwestycji, kryteria ich dokonywania oraz przewidywany czas ich trwania,
b)
oczekiwane zasady podziału zysku i ryzyka, z zastrzeżeniem, że w przypadku asymetrycznego podziału strat, pierwsza strata pokrywana przez Centrum jest ograniczona do 25% całkowitych środków funduszu przeznaczonych na inwestowanie w przedsięwzięcia innowacyjne wykorzystujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych,
c)
łączną wysokość oraz warunki dokonywania wpłat do funduszu.
3.
Warunkiem udzielenia pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka jest zawarcie między Centrum a funduszem umowy o wspólne przedsięwzięcie określającej w szczególności:
1)
organizację funduszu i czas realizacji jego zadań;
2)
procedury podejmowania decyzji o inwestycjach w przedsiębiorców kwalifikowalnych, w tym uprawnienia Centrum w procesie decyzyjnym zapewniające wykorzystywanie pomocy publicznej zgodnie z jej przeznaczeniem oraz uprawnienie inwestorów do bycia reprezentowanym w organach zarządzających funduszu;
3)
zasady przeprowadzania audytu działalności funduszu przez niezależnego zewnętrznego audytora, w tym obowiązek przeprowadzania takiego audytu co najmniej raz na rok;
4)
procedury i terminy przekazywania środków finansowych do funduszu przez Centrum i przez niezależnych inwestorów prywatnych, o których mowa w art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014;
5)
procedury zarządzania konfliktem interesów w działalności funduszu;
6)
zobowiązanie funduszu do działania w dobrej wierze, z należytą starannością i z zastosowaniem najlepszych praktyk w zarządzaniu funduszem;
7)
zasady ochrony informacji stanowiących tajemnicę przedsiębiorstwa.
4.
Wkład finansowy Centrum do funduszu stanowi nie więcej niż 50% całkowitych środków funduszu przeznaczonych na inwestycje w przedsięwzięcia innowacyjne wykorzystujące wyniki badań naukowych i prac rozwojowych.
5.
Przekazanie przez Centrum środków funduszowi może nastąpić nie wcześniej niż w dniu wniesienia do funduszu środków przez niezależnych inwestorów prywatnych, o których mowa w art. 2 pkt 72 rozporządzenia nr 651/2014.
§  27.
1.
Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka polega na dokonywaniu przez fundusz inwestycji w formie wkładów pieniężnych, w szczególności przez obejmowanie nowych akcji lub udziałów, uczestnictwo w spółkach osobowych lub innych jednostkach organizacyjnych, w tym nieposiadających osobowości prawnej, oraz przez obejmowanie instrumentów dłużnych przedsiębiorców kwalifikowalnych, w których fundusz objął akcje lub udziały lub podjął się uczestnictwa, i udzielanie im pożyczek na warunkach określonych w art. 21 ust. 16 lit. a i b rozporządzenia nr 651/2014.
2.
Pomoc publiczna na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka może być udzielana przedsiębiorcom kwalifikowalnym także przez nabycie i objęcie istniejących akcji lub udziałów przedsiębiorcy kwalifikowalnego od innego inwestora, akcjonariusza lub udziałowca, pod warunkiem że jest ono połączone z objęciem nowych akcji lub udziałów o wartości odpowiadającej co najmniej 50% danej inwestycji.
3.
Nabywane lub obejmowane akcje lub udziały przedsiębiorcy kwalifikowalnego nie mogą być przedmiotem oferty publicznej ani akcjami spółki publicznej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 1382).
4.
Dokonywanie inwestycji, o których mowa w ust. 1 i 2:
1)
następuje po spełnieniu warunków, o których mowa w art. 21 ust. 14 lit. b-d rozporządzenia nr 651/2014;
2)
wymaga stosowania dobrych praktyk w zarządzaniu funduszem.
5.
Wynagrodzenie z tytułu zarządzania funduszem jest powiązane z wynikami osiąganymi przez fundusz.
§  28.
Udział pomocy publicznej na wspieranie komercjalizacji wyników badań naukowych lub prac rozwojowych przez finansowanie ryzyka udzielanej za pośrednictwem Centrum oraz innych środków publicznych w rozumieniu art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) w całkowitej wielkości inwestycji:
1)
w przedsiębiorców kwalifikowalnych, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 1 - wynosi nie więcej niż 90%;
2)
w przedsiębiorców kwalifikowalnych, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 2 - wynosi nie więcej niż 60%;
3)
w przedsiębiorców kwalifikowalnych, o których mowa w § 25 ust. 1 pkt 3 - wynosi nie więcej niż 40%;
4)
kontynuacyjnych w przedsiębiorców kwalifikowalnych po upływie okresu, o którym mowa w § 25 ust. 1 pkt 2 - wynosi nie więcej niż 40%.