Pomoc publiczna na badania naukowe lub prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury - Rozdział 4 - Warunki i tryb... - Dz.U.2015.299 - OpenLEX

Rozdział 4 - Pomoc publiczna na badania naukowe lub prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury - Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.299

Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 2015 r.

Rozdział  4

Pomoc publiczna na badania naukowe lub prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury

§  19.
Pomoc publiczna na badania naukowe i prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest udzielana, jeżeli projekt objęty pomocą znajduje się w sferze zainteresowania wszystkich przedsiębiorców działających w tym sektorze.
§  20.
Przed rozpoczęciem realizacji projektu objętego pomocą wnioskodawca publikuje w internecie informacje o:
1)
zamiarze jego realizacji;
2)
jego celu;
3)
przybliżonym terminie udostępnienia jego wyników oraz o stronie internetowej, na której zostaną one udostępnione;
4)
zapewnieniu nieodpłatnej dostępności jego wyników dla wszystkich przedsiębiorców działających w sektorze rybołówstwa i akwakultury.
§  21.
Wyniki projektu objętego pomocą są udostępniane przez wnioskodawcę w internecie:
1)
od dnia zakończenia jego realizacji albo od dnia udostępnienia informacji dotyczącej tych wyników członkom jakiejkolwiek organizacji, w zależności od tego, który dzień nastąpi pierwszy;
2)
przez okres co najmniej 5 lat od dnia zakończenia jego realizacji.
§  22.
Pomoc publiczna na badania naukowe lub prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury jest udzielana bezpośrednio jednostce naukowej będącej organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę i nie obejmuje bezpośredniego przyznawania pomocy niezwiązanej z badaniami naukowymi lub pracami rozwojowymi przedsiębiorcom zajmującym się produkcją, przetwarzaniem lub wprowadzaniem do obrotu produktów rybołówstwa i akwakultury.
§  23.
W przypadku pomocy publicznej na badania naukowe lub prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury kosztami kwalifikowalnymi są koszty, o których mowa w § 12 ust. 1.
§  24.
Intensywność pomocy publicznej na badania naukowe lub prace rozwojowe w sektorze rybołówstwa i akwakultury nie przekracza 100% kosztów kwalifikowalnych.