Pomoc publiczna na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności - Rozdział 2 - Warunki i... - Dz.U.2015.299 - OpenLEX

Rozdział 2 - Pomoc publiczna na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności - Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.299

Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 2015 r.

Rozdział  2

Pomoc publiczna na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności

§  11.
Pomoc publiczna na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności jest udzielana, jeżeli są spełnione łącznie następujące warunki:
1)
projekt ma charakter innowacyjny;
2)
istnieje zapotrzebowanie na wynik projektu;
3)
proponowane rozwiązania są porównywalne albo lepsze od dotychczasowych rozwiązań technicznych, technologicznych lub organizacyjnych;
4)
możliwość wykonania projektu nie budzi wątpliwości, a osiągnięcie przewidywanego wyniku jest efektywne ekonomicznie;
5)
planowane koszty realizacji projektu są zasadne w stosunku do przedmiotu i zakresu badań podstawowych, badań przemysłowych, prac rozwojowych lub studiów wykonalności.
§  12.
1.
W przypadku projektu obejmującego badania podstawowe, badania przemysłowe lub prace rozwojowe kosztami kwalifikującymi się do objęcia pomocą publiczną, zwanymi dalej "kosztami kwalifikowalnymi", są koszty:
1)
wynagrodzeń wraz z pozapłacowymi kosztami pracy, w tym składkami na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne, osób zatrudnionych przy realizacji projektu, w części, w jakiej wynagrodzenia te są bezpośrednio związane z jego realizacją;
2)
aparatury i sprzętu w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu; jeżeli aparatura i sprzęt nie są wykorzystywane przy realizacji projektu przez cały okres ich użytkowania, za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości;
3)
budynków i gruntów w zakresie i przez okres, w jakim są one wykorzystywane przy realizacji projektu; w przypadku budynków za koszty kwalifikowalne uznaje się tylko koszty amortyzacji odpowiadające okresowi realizacji projektu, obliczone na podstawie przepisów o rachunkowości, a w przypadku gruntów - koszty związane z przeniesieniem własności lub innych praw rzeczowych, koszty odpłatnego korzystania z gruntu lub faktycznie poniesione koszty kapitałowe;
4)
badań wykonywanych na podstawie umowy, wiedzy i patentów zakupionych lub użytkowanych na podstawie licencji udzielonej przez podmioty zewnętrzne na warunkach pełnej konkurencji oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu;
5)
dodatkowe koszty ogólne i inne koszty operacyjne, w tym koszty materiałów, dostaw i podobnych produktów, ponoszone bezpośrednio przy realizacji projektu.
2.
W przypadku projektu obejmującego studium wykonalności kosztami kwalifikowalnymi są koszty jego opracowania.
§  13.
Intensywność pomocy publicznej, liczona jako stosunek ekwiwalentu dotacji brutto do kosztów kwalifikowalnych, nie może przekroczyć:
1)
100% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku badań podstawowych;
2)
50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku badań przemysłowych;
3)
25% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku prac rozwojowych;
4)
50% kosztów kwalifikowalnych - w przypadku studiów wykonalności.
§  14.
1.
W przypadku badań przemysłowych i prac rozwojowych intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:
1)
10 punktów procentowych - w przypadku średnich przedsiębiorców;
2)
20 punktów procentowych - w przypadku mikro- i małych przedsiębiorców;
3)
15 punktów procentowych - jeżeli zostanie spełniony co najmniej jeden z następujących warunków:
a)
projekt obejmuje skuteczną współpracę między:
przedsiębiorcami, z których co najmniej jeden jest mikro-, małym lub średnim przedsiębiorcą, lub współpraca ma charakter międzynarodowy, co oznacza, że badania przemysłowe są prowadzone w co najmniej dwóch państwach członkowskich Unii Europejskiej lub w państwie członkowskim Unii Europejskiej i w państwie członkowskim Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stronie umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym i żaden z przedsiębiorców nie ponosi więcej niż 70% kosztów kwalifikowalnych, lub
przedsiębiorcą a co najmniej jedną jednostką naukową będącą organizacją prowadzącą badania i upowszechniającą wiedzę, która ponosi co najmniej 10% kosztów kwalifikowalnych i ma prawo do publikowania wyników projektu w zakresie, w jakim pochodzą one z prowadzonych przez nią badań,
b)
wyniki projektu są szeroko rozpowszechniane:
podczas konferencji technicznych lub naukowych,
w formie publikacji w czasopismach naukowych lub technicznych,
za pośrednictwem powszechnie dostępnych baz danych zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań lub
za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego albo oprogramowania z licencją otwartego dostępu

- do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych.

2.
W przypadku studium wykonalności intensywność pomocy publicznej ulega zwiększeniu o:
1)
10 punktów procentowych dla średnich przedsiębiorców;
2)
20 punktów procentowych dla mikro- i małych przedsiębiorców.
§  15.
W przypadku projektu generującego dochód po jego ukończeniu, na realizację którego została udzielona pomoc publiczna na badania podstawowe, badania przemysłowe, prace rozwojowe oraz studia wykonalności na rzecz dużego przedsiębiorcy w wielkości przekraczającej równowartość 1 000 000 euro, wielkość udzielonej pomocy podlega weryfikacji na podstawie art. 61 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 z dnia 17 grudnia 2013 r. ustanawiającego wspólne przepisy dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności, Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz ustanawiającego przepisy ogólne dotyczące Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, Europejskiego Funduszu Społecznego, Funduszu Spójności i Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego oraz uchylającego rozporządzenie Rady (WE) nr 1083/2006 (Dz. Urz. UE L 347 z 20.12.2013, str. 320).