Przepisy końcowe - Rozdział 10 - Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego... - Dz.U.2015.299 - OpenLEX

Rozdział 10 - Przepisy końcowe - Warunki i tryb udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2015.299

Akt utracił moc
Wersja od: 4 marca 2015 r.

Rozdział  10

Przepisy końcowe

§  40.
1.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc publiczna jest udzielana za pośrednictwem Centrum:
1)
przez okres 6 miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia albo
2)
pod warunkiem wydania przez Komisję Europejską postanowienia, o którym mowa w art. 1 ust. 2 lit. a rozporządzenia nr 651/2014 - do dnia określonego w tym postanowieniu, ale nie dłużej niż do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014, albo
3)
pod warunkiem podjęcia przez Komisję Europejską decyzji o braku konieczności badania wpływu programu pomocowego - do końca okresu dostosowawczego, o którym mowa w art. 58 ust. 4 rozporządzenia nr 651/2014.
2.
Zgodnie z przepisami rozporządzenia pomoc de minimis jest udzielana za pośrednictwem Centrum do dnia 30 czerwca 2021 r.
§  41.
Traci moc rozporządzenie Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 28 października 2010 r. w sprawie warunków i trybu udzielania pomocy publicznej i pomocy de minimis za pośrednictwem Narodowego Centrum Badań i Rozwoju (Dz. U. z 2013 r. poz. 1514 oraz z 2014 r. poz. 99 i 844).
§  42.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.