Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.189

| Akt utracił moc
Wersja od: 31 stycznia 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA GOSPODARKI MORSKIEJ I ŻEGLUGI ŚRÓDLĄDOWEJ 1
z dnia 25 stycznia 2017 r.
w sprawie warunków i trybu udzielania i rozliczania zaliczek oraz zakresu i terminów składania wniosków o płatność w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego

Na podstawie art. 189 ust. 4a ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60) zarządza się, co następuje:
§  1. Rozporządzenie określa:
1) warunki i tryb udzielania zaliczek beneficjentom oraz rozliczania tych zaliczek,
2) zakres wniosków o płatność oraz terminy składania tych wniosków

- w ramach programu finansowanego z udziałem środków Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego.

§  2.
1. Zaliczka jest udzielana beneficjentowi:
1) jeżeli przewiduje to umowa o dofinansowanie, o której mowa w art. 17 ust. 1 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego (Dz. U. poz. 1358 oraz z 2016 r. poz. 1203 i 1948), zwana dalej "umową o dofinansowanie";
2) wyłącznie na koszty kwalifikowalne operacji określone w umowie o dofinansowanie.
2. Zaliczka jest wypłacana w terminie, wysokości i w sposób określony w umowie o dofinansowanie pod warunkiem dostępności środków na właściwym rachunku budżetu państwa.
3. W przypadku wystąpienia okoliczności uniemożliwiających terminową wypłatę zaliczki, instytucja pośrednicząca, z którą beneficjent zawarł umowę o dofinansowanie, zwana dalej "instytucją pośredniczącą", informuje beneficjenta na piśmie o przewidywanym terminie wypłaty zaliczki.
§  3.
1. Wysokość wypłaconej zaliczki nie może przekroczyć wysokości kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie.
2. Zaliczka może być wypłacona beneficjentowi jednorazowo albo w transzach.
3. Jednorazowa kwota wypłacanej zaliczki albo transzy zaliczki nie może przekroczyć kwoty stanowiącej 30% kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie, chyba że umowa o dofinansowanie przewiduje złożenie wniosku o płatność w terminie nie dłuższym niż 90 dni od dnia otrzymania przez beneficjenta tej zaliczki lub transzy zaliczki.
§  4.
1. Zaliczka lub jej transza jest wypłacana na wniosek o jej wypłatę złożony przez beneficjenta do instytucji pośredniczącej, w terminie wskazanym w tym wniosku, jednak nie wcześniej niż w terminie 21 dni od dnia jego złożenia, z tym że jeżeli przewidywany termin przekazania środków z rachunku bankowego przeznaczonego do obsługi zleceń płatności przypada wcześniej niż 21 dni od dnia złożenia tego wniosku, zaliczka lub jej transza może zostać wypłacona w terminie krótszym niż 21 dni od dnia złożenia tego wniosku.
2. Zaliczka jest wypłacana na wyodrębniony rachunek bankowy beneficjenta przeznaczony wyłącznie do obsługi tej zaliczki.
3. Wydatki z rachunku, o którym mowa w ust. 2, są dokonywane w formie bezgotówkowej.
4. Wydatki dokonane z naruszeniem przepisów ust. 3 lub § 2 ust. 1 pkt 2:
1) nie są kosztami kwalifikowalnymi, o których mowa w art. 14 ust. 2 ustawy z dnia 10 lipca 2015 r. o wspieraniu zrównoważonego rozwoju sektora rybackiego z udziałem Europejskiego Funduszu Morskiego i Rybackiego, zwanej dalej "ustawą";
2) stanowią pomoc wykorzystaną niezgodnie z przeznaczeniem, o której mowa w art. 32 ust. 1 ustawy.
5. Beneficjent jest obowiązany do zwrotu odsetek bankowych zgromadzonych na rachunku, o którym mowa w ust. 2, chyba że wyrazi zgodę na pomniejszenie kolejnych płatności w ramach przyznanej pomocy o kwotę tych odsetek.
§  5.
1. W przypadku gdy umowa o dofinansowanie przewiduje wypłatę zaliczki w kilku transzach, wypłata drugiej i kolejnych transz następuje na wniosek o wypłatę zaliczki złożony przez beneficjenta po wydatkowaniu przez niego co najmniej 90% dotychczas otrzymanej kwoty zaliczki.
2. W celu udokumentowania wydatkowania zaliczki, o którym mowa w ust. 1, beneficjent przedstawia instytucji pośredniczącej wykaz dokonanych wydatków, wraz z wyciągiem z rachunku, o którym mowa w § 4 ust. 2.
3. Instytucja pośrednicząca wyraża zgodę na wypłatę drugiej i kolejnych transz zaliczki w terminie 14 dni od dnia udokumentowania wydatkowania zaliczki, o którym mowa w ust. 1, z tym że wyrażenia takiej zgody nie uważa się za dokonanie rozliczenia wydatków udokumentowanych przez beneficjenta zgodnie z ust. 2.
§  6.
1. Zaliczka jest wypłacana beneficjentowi po ustanowieniu i wniesieniu przez niego zabezpieczenia należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.
2. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, zostaje zwolnione po całkowitym rozliczeniu zaliczki wypłaconej na realizację operacji.
3. Zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową, w przypadku gdy:
1) wartość zaliczki nie przekracza 5 000 000 zł lub
2) beneficjent jest podmiotem świadczącym usługi publiczne lub usługi w ogólnym interesie gospodarczym, o których mowa w art. 93 i art. 106 ust. 2 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, lub jest instytutem badawczym w rozumieniu przepisów o instytutach badawczych, bez względu na wysokość zaliczki.
4. Jeżeli w przypadkach, o których mowa w ust. 3, nie jest możliwe ustanowienie zabezpieczenia w formie weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową, beneficjent wskazuje jedną z form zabezpieczenia, o których mowa w ust. 5.
5. W przypadku gdy wartość zaliczki przekracza 5 000 000 zł, zabezpieczenie, o którym mowa w ust. 1, jest ustanawiane w wysokości co najmniej równowartości najwyższej transzy zaliczki wynikającej z umowy o dofinansowanie, w jednej lub kilku z następujących form wskazanych przez beneficjenta:
1) poręczenia bankowego;
2) gwarancji bankowej;
3) gwarancji ubezpieczeniowej;
4) weksla z poręczeniem wekslowym banku;
5) zastawu na papierach wartościowych emitowanych przez Skarb Państwa;
6) hipoteki.
6. Hipoteka, o której mowa w ust. 5 pkt 6, jest ustanawiana wraz z cesją praw z polisy ubezpieczenia nieruchomości będącej przedmiotem tej hipoteki, w przypadku gdy instytucja pośrednicząca uzna to za konieczne ze względu na potrzebę należytego zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie.
7. W przypadku rozliczenia przez beneficjenta całości zaliczki w ramach operacji, w której zabezpieczenie było ustanowione w jednej z form określonych w ust. 5, zabezpieczenie to może, na wniosek beneficjenta, ulec zmianie i przyjąć formę weksla niezupełnego (in blanco) wraz z deklaracją wekslową. Rozpatrując wniosek beneficjenta, instytucja pośrednicząca bierze pod uwagę potrzebę należytego zabezpieczenia wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie oraz dotychczasowy przebieg realizacji operacji.
8. W przypadku zawarcia przez beneficjenta z daną instytucją pośredniczącą kilku umów o dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego "Rybactwo i Morze" realizowanych równocześnie, jeżeli łączna wartość zaliczek wynikająca z tych umów:
1) nie przekracza 5 000 000 zł - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z każdej z tych umów jest ustanawiane w formie określonej w ust. 3;
2) przekracza 5 000 000 zł - zabezpieczenie należytego wykonania zobowiązań wynikających z umowy o dofinansowanie, której zawarcie powoduje przekroczenie kwoty, o której mowa w ust. 5, oraz każdej kolejnej umowy o dofinansowanie jest ustanawiane w formach określonych w ust. 5.
§  7.
1. Rozliczenie zaliczki lub jej transzy polega na wykazaniu przez beneficjenta wydatków kwalifikowalnych we wniosku o płatność złożonym do instytucji pośredniczącej w terminach i na warunkach określonych w umowie o dofinansowanie, z zastrzeżeniem ust. 7, oraz potwierdzeniu kwalifikowalności tych wydatków przez tę instytucję zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 24 ust. 1, 2 i 4 ustawy.
2. W przypadku niezłożenia przez beneficjenta wniosku o płatność na kwotę lub w terminie określonych w umowie o dofinansowanie, od środków finansowych pozostałych do rozliczenia, przekazanych w ramach zaliczki, nalicza się odsetki jak dla zaległości podatkowych, liczone od dnia przekazania tych środków do dnia złożenia wniosku o płatność.
3. W przypadku stwierdzenia okoliczności, o których mowa w ust. 2, instytucja pośrednicząca wzywa beneficjenta do:
1) zapłaty odsetek lub
2) wyrażenia zgody na pomniejszenie kolejnych płatności pomocy przyznanej na rzecz beneficjenta

- w terminie 14 dni od dnia doręczenia wezwania.

4. Po bezskutecznym upływie terminu, o którym mowa w ust. 3, instytucja pośrednicząca wydaje decyzję o zapłacie odsetek, określającą:
1) kwotę środków, od których nalicza się odsetki;
2) termin, od którego nalicza się odsetki, a także sposób ich zapłaty. Przepis art. 207 ust. 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych stosuje się odpowiednio.
5. Decyzji, o której mowa w ust. 4, nie wydaje się, jeżeli przed jej wydaniem dokonano zapłaty odsetek i beneficjent rozliczył, w sposób określony w ust. 1 albo w ust. 7, środki, od których te odsetki zostały naliczone.
6. Od decyzji, o której mowa w ust. 4, służy odwołanie do instytucji zarządzającej, w terminie 14 dni od dnia doręczenia tej decyzji.
7. Rozliczenie zaliczki lub jej transzy może polegać również na zwrocie tej zaliczki lub jej transzy, pod warunkiem złożenia wniosku o płatność w wysokości i terminie określonych w umowie o dofinansowanie, nie później niż w dniu złożenia tego wniosku.
§  8.
1. Termin złożenia wniosku o płatność w celu rozliczenia dotychczas otrzymanej zaliczki określa umowa o dofinansowanie.
2. W przypadku gdy pozostała do rozliczenia kwota dotychczas wypłaconej zaliczki przekracza 60% kwoty dofinansowania określonej w umowie o dofinansowanie, termin złożenia wniosku o płatność nie może być dłuższy niż 90 dni od dnia otrzymania zaliczki lub tej transzy zaliczki, po wypłaceniu której wysokość dotychczas otrzymanej kwoty zaliczki przekroczyła 60% kwoty dofinansowania.
3. W przypadku operacji realizowanych przez lokalne grupy działania w ramach działań, o których mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b i c ustawy, termin złożenia wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, określają przepisy wydane na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy w ramach danego priorytetu, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 ustawy, w ramach którego jest realizowana operacja. Przepisów ust. 2 oraz § 3 ust. 3 nie stosuje się.
§  9.
1. Wniosek o płatność w celu rozliczenia dotychczas otrzymanej zaliczki, poza spełnieniem wymagań określonych w aktach wykonawczych wydanych na podstawie art. 24 ust. 1 lub 2 ustawy, zawiera dane niezbędne do rozliczenia otrzymanej zaliczki, w tym:
1) kwotę zaliczki otrzymanej przez beneficjenta;
2) kwotę niewykorzystanej części zaliczki;
3) kwotę odsetek bankowych uzyskanych od wypłaconej zaliczki;
4) wyciąg z rachunku, o którym mowa w § 4 ust. 2.
2. Do wniosku o płatność, o którym mowa w ust. 1, dołącza się dokumenty potwierdzające prawidłowość rozliczenia zaliczki.
§  10. Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
1 Minister Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej kieruje działem administracji rządowej - rybołówstwo, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej (Dz. U. poz. 1909 i 2091).