Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.687 t.j.

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 marca 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA OBRONY NARODOWEJ
z dnia 21 marca 2012 r.
w sprawie warunków i trybu ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyroby medyczne stosowane w leczeniu urazów i chorób nabytych przez weterana poszkodowanego-żołnierza podczas wykonywania zadań poza granicami państwa

Na podstawie art. 47 ust. 2d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1793, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa warunki i tryb ubiegania się o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia weterana poszkodowanego-żołnierza w wyroby medyczne, w przypadku gdy cena wyrobu medycznego jest wyższa od wysokości limitu finansowania ze środków publicznych.
§  2.  Zaopatrzenie w wyroby medyczne i ich naprawa w zakresie nieobjętym limitem finansowania ze środków publicznych są realizowane na zlecenie osoby uprawnionej z podmiotu leczniczego po zasięgnięciu opinii konsultanta wojskowej służby zdrowia z danej dziedziny medycyny. W przypadku gdy Minister Obrony Narodowej nie posiada konsultanta wojskowej służby zdrowia w danej dziedzinie medycyny, podmiot leczniczy zasięga opinii konsultanta krajowego.
§  3.  Podmiot leczniczy zlecający zaopatrzenie w wyroby medyczne uczestniczy w realizacji zaopatrzenia, udzielając wsparcia weteranowi poszkodowanemu-żołnierzowi w zakresie:
1) przygotowania wniosku, o którym mowa w § 5;
2) dokonania wyboru wyrobu medycznego, z zachowaniem obowiązujących przepisów;
3) niezbędnych napraw i czynności serwisowych.
§  4. 
1.  Dofinansowanie kosztów zaopatrzenia następuje na pisemny wniosek weterana poszkodowanego-żołnierza złożony do dyrektora komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia realizującego te zadania w imieniu Ministra Obrony Narodowej, za pośrednictwem podmiotu leczniczego zlecającego zaopatrzenie w dany wyrób medyczny.
2.  Organ, o którym mowa w ust. 1, rozpatruje wniosek w terminie 30 dni od dnia jego wpływu.
§  5. 
1.  Wniosek weterana poszkodowanego-żołnierza o dofinansowanie kosztów zaopatrzenia w wyrób medyczny powinien zawierać:
1) imię, nazwisko i numer PESEL, a w przypadku gdy nie posiada on numeru PESEL - rodzaj, serię i numer dokumentu potwierdzającego tożsamość oraz datę urodzenia;
2) adres zamieszkania i numer telefonu;
3) numer legitymacji weterana poszkodowanego-żołnierza;
4) numer dokumentu potwierdzającego przysługujące uprawnienia, o których mowa w przepisach ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych;
5) rodzaj wyrobu medycznego podlegającego dofinansowaniu;
6) wysokość kwoty wnioskowanego dofinansowania.
2.  Do wniosku, o którym mowa w ust. 1, dołącza się:
1) kopię orzeczenia lub kopię wypisu z treści orzeczenia komisji lekarskiej o związku uszczerbku na zdrowiu z wypadkiem pozostającym w związku z działaniami poza granicami państwa lub chorobą nabytą podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych w ramach działań poza granicami państwa;
2) kopię opinii konsultanta, o którym mowa w § 2, o potrzebie zaopatrzenia w wyrób medyczny w związku z doznanym uszczerbkiem na zdrowiu wskutek wypadku pozostającego w związku z działaniami poza granicami państwa lub choroby nabytej podczas wykonywania zadań lub obowiązków służbowych poza granicami państwa;
3) kopię zlecenia wydanego przez osobę uprawnioną do zaopatrywania w wyroby medyczne, z wyodrębnioną kwotą opłacaną w ramach ubezpieczenia zdrowotnego;
4) ofertę podmiotu realizującego zaopatrzenie w zakresie wyrobów medycznych określającą cenę nabycia wyrobu medycznego oraz termin realizacji zlecenia.
§  6.  Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia przed wystawieniem faktury przez podmiot realizujący zaopatrzenie wystawia dokument potwierdzający wysokość przyznanego dofinansowania oraz zawierający zobowiązanie do przekazania środków finansowych na rachunek bankowy podmiotu realizującego zaopatrzenie, a następnie otrzymaną fakturę za zrealizowane zlecenie przekazuje właściwemu dysponentowi środków budżetu państwa ustanowionemu przez Ministra Obrony Narodowej w sposób określony w przepisach wydanych na podstawie art. 198 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.), w celu realizacji płatności na rzecz podmiotu realizującego zaopatrzenie.
§  7.  Dyrektor komórki organizacyjnej Ministerstwa Obrony Narodowej właściwej do spraw zdrowia prowadzi ewidencję wyrobów medycznych, których koszty zaopatrzenia podlegają dofinansowaniu ze środków budżetu państwa z części pozostającej w dyspozycji Ministra Obrony Narodowej, uwzględniającą wysokość wydatkowanych środków z budżetu państwa.
§  8.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 30 marca 2012 r.