Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.685

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 października 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH1)
z dnia 6 czerwca 2012 r.
w sprawie warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej na kształcenie weteranów poszkodowanych-funkcjonariuszy

Na podstawie art. 27 ust. 7 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa (Dz. U. Nr 205, poz. 1203) zarządza się, co następuje:
§  1.  Rozporządzenie określa:
1) 1  warunki i tryb przyznawania pomocy finansowej, o której mowa w art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, zwanej dalej "pomocą", weteranowi poszkodowanemu-funkcjonariuszowi Policji, Straży Granicznej, Biura Ochrony Rządu, Służby Ochrony Państwa oraz Państwowej Straży Pożarnej, zwanemu dalej "weteranem poszkodowanym-funkcjonariuszem";
2) właściwość organów;
3) dokumenty stanowiące podstawę do przyznawania pomocy oraz sposób i terminy jej wypłaty;
4) warunki zawieszania udzielania pomocy i zwrotu kosztów kształcenia.
§  2. 
1.  Pomoc przyznawana jest na wniosek złożony przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
2.  2  Wniosek składa się do przełożonego właściwego w sprawach osobowych weterana poszkodowanego-funkcjonariusza według jego ostatniego miejsca pełnienia służby albo ostatniego jego pracodawcy odpowiednio w Policji, Straży Granicznej, Służbie Ochrony Państwa albo Państwowej Straży Pożarnej, a w przypadku weterana poszkodowanego-funkcjonariusza Biura Ochrony Rządu do Komendanta Służby Ochrony Państwa, zwanego dalej "organem".
§  3. 
1.  Wniosek składa się do organu w każdym roku akademickim do dnia 30 września roku, w którym pomoc ma być przyznana.
2.  Wniosek zawiera:
1) imię, nazwisko i adres zamieszkania weterana poszkodowanego-funkcjonariusza;
2) serię, numer oraz datę wydania legitymacji weterana poszkodowanego-funkcjonariusza.
3.  Do wniosku dołącza się:
1) zaświadczenie wydane przez szkołę wyższą lub inny dokument potwierdzający:
a) fakt odbywania przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza studiów, ich rodzaj i łączny czas ich trwania (liczbę semestrów),
b) aktualny semestr (rok) odbywanej nauki oraz liczbę semestrów w danym roku akademickim wraz z terminami ich rozpoczęcia i zakończenia,
c) wysokość opłaty ustalonej przez szkołę wyższą za naukę w danym roku akademickim i w poszczególnych jego semestrach;
2) zobowiązanie do niezwłocznego zawiadomienia organu o przerwaniu lub niepodjęciu nauki;
3) oświadczenie o formie wypłaty kosztów pomocy, a w przypadku formy bezgotówkowej - wskazanie właściwego dla wypłaty rachunku bankowego.
§  4. 
1.  Pomoc jest przyznawana na dany rok akademicki w wysokości opłaty, o której mowa w § 3 ust. 3 pkt 1 lit. c.
2.  Pomoc przyznaje organ w drodze decyzji.
3.  Pomoc jest wypłacana w terminie 30 dni od dnia jej przyznania.
4.  Jeżeli pomoc została przyznana przed upływem pierwszego semestru nauki w danym roku akademickim, jej wypłata następuje w dwóch ratach, w wysokości odpowiedniej do opłat za naukę ustalonych za poszczególne semestry:
1) pierwsza - w terminie, o którym mowa w ust. 3;
2) druga - w terminie 30 dni po rozpoczęciu drugiego semestru nauki.
5.  Pomoc jest wypłacana w formie gotówkowej lub bezgotówkowej, stosownie do dyspozycji udzielonej przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza, ze środków pozostających w dyspozycji organu.
6.  Nie podlega wypłacie pomoc przyznana decyzją, jeżeli organ powziął wiadomość o przerwaniu lub niepodjęciu nauki przez weterana poszkodowanego-funkcjonariusza przed terminem wypłaty, o którym mowa w ust. 3 i 4.
§  5. 
1.  Wniosek w sprawie zawieszenia wypłaty pomocy, z przyczyn określonych w art. 27 ust. 5 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, weteran poszkodowany-funkcjonariusz składa niezwłocznie po zaistnieniu przyczyn uzasadniających przerwanie studiów.
2.  We wniosku oprócz danych określonych w § 3 ust. 2 należy wskazać przyczyny, o których mowa w ust. 1, oraz przewidywany termin wznowienia nauki, w przypadku zamiaru jej kontynuacji.
3.  Do wniosku weteran poszkodowany-funkcjonariusz dołącza dokument potwierdzający stan zdrowia lub zaistnienie zdarzenia losowego, które spowodowało przerwanie studiów.
§  6. 
1.  W przypadku nieukończenia studiów, określonym w art. 27 ust. 6 ustawy z dnia 19 sierpnia 2011 r. o weteranach działań poza granicami państwa, po wydaniu decyzji o przyznaniu pomocy, weteran poszkodowany-funkcjonariusz informuje niezwłocznie o tym fakcie organ.
2.  Organ wydaje decyzję w sprawie zwrotu pomocy, w której wzywa weterana poszkodowanego-funkcjonariusza do zwrotu udzielonej pomocy, wskazując jednocześnie rachunek bankowy do dokonania zwrotu.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem następującym po dniu ogłoszenia.
______

1) Minister Spraw Wewnętrznych kieruje działem administracji rządowej - sprawy wewnętrzne, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Spraw Wewnętrznych (Dz. U. Nr 248, poz. 1491).

1 § 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 20 września 2018 r. (Dz.U.2018.1819) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2018 r.
2 § 2 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 20 września 2018 r. (Dz.U.2018.1819) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 10 października 2018 r.