Warunki i tryb przyjmowania do publicznych szkół i placówek rolniczych i gospodarki żywnościowej osób nie będących obywatelami... - Dz.U.1993.87.402 - OpenLEX

Warunki i tryb przyjmowania do publicznych szkół i placówek rolniczych i gospodarki żywnościowej osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasady odpłatności tych osób za naukę i opiekę.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1993.87.402

Akt utracił moc
Wersja od: 21 września 1993 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I GOSPODARKI ŻYWNOŚCIOWEJ
z dnia 29 lipca 1993 r.
w sprawie warunków i trybu przyjmowania do publicznych szkół i placówek rolniczych i gospodarki żywnościowej osób nie będących obywatelami polskimi oraz zasad odpłatności tych osób za naukę i opiekę.

Na podstawie art. 26 ust. 2, w związku z art. 22 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. Nr 95, poz. 425 oraz z 1992 r. Nr 26, poz. 113 i Nr 54, poz. 254) zarządza się, co następuje:
1.
Osoby nie będące obywatelami polskimi mogą być przyjmowane do przeznaczonych dla młodzieży publicznych szkół i placówek rolniczych i gospodarki żywnościowej.
2.
Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą pobierać naukę i korzystać z opieki w szkołach ponadpodstawowych oraz placówkach:
1)
jako stypendyści przyjęci do szkół polskich w ramach zawartych umów bądź porozumień międzynarodowych,
2)
jako stypendyści strony polskiej otrzymujący stypendium przyznane przez dyrektora szkoły,
3)
na warunkach odpłatności.
3.
Osoby, o których mowa w ust. 1, mogą uczestniczyć w kursie przygotowawczym poprzedzającym podjęcie nauki.
Do szkół ponadpodstawowych mogą być przyjmowane osoby, które:
1)
legitymują się świadectwem uprawniającym do podjęcia nauki w kraju stałego zamieszkania, odpowiadającym analogicznym świadectwom polskim,
2)
wykazują się stanem zdrowia umożliwiającym podjęcie nauki w danym typie szkoły.
Minister Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej ustala corocznie limit miejsc w szkołach i stypendiów dla osób nie będących obywatelami polskimi.
Stypendium dla osób, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, może wynosić do 65% najniższej miesięcznej stawki wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, określonej odrębnymi przepisami.
1.
Osobom, o których mowa w § 1 ust. 2, mogą być przyznane:
1)
stypendium pieniężne do wysokości określonej w § 4,
2)
bezpłatne zakwaterowanie w bursach lub internatach albo ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów zakwaterowania w bursie lub internacie,
3)
bezpłatne całodzienne wyżywienie w stołówce szkolnej, internatu lub bursy albo ekwiwalent pieniężny w wysokości kosztów całodziennego wyżywienia.
2.
Zakres świadczeń dla stypendystów, o których mowa w § 1 ust. 2 pkt 1, może być ustalony odmiennie na warunkach zawartych w umowach dwustronnych.
3.
Stypendium i świadczenia są przyznawane na okres przewidziany cyklem kształcenia w danym typie szkoły, z zastrzeżeniem ust. 4, albo na okres pobytu w placówce. Stypendium i świadczenia mogą być także przyznane na okres kursu przygotowawczego.
4.
Okres kształcenia w Polsce osób nie będących obywatelami polskimi może być przedłużony za zezwoleniem Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej. Na okres przedłużenia może być przyznane stypendium i świadczenia, o których mowa w ust. 1.
Stypendyści przebywający w placówkach lecznictwa zamkniętego po okresie przekraczającym 14 dni otrzymują stypendium w wysokości zmniejszonej o 50%.
1.
Stypendium oraz ekwiwalentów pieniężnych, o których mowa w § 5 ust. 1, nie wypłaca się za okres pobytu poza granicami Polski, jeżeli pobyt ten trwa dłużej niż miesiąc, oraz w okresie ferii letnich.
2.
Stypendyści mogą otrzymać stypendium i inne świadczenia w okresie ferii letnich, jeśli w tym czasie przebywają w Polsce.
1.
Roczne opłaty za naukę lub korzystanie z opieki na warunkach odpłatności stanowią równowartość:
1)
dla uczniów szkół zasadniczych oraz średnich - 1.200 USD,
2)
dla osób korzystających z opieki w placówkach - 1.500 USD.
2.
Roczne opłaty wnoszone przez osoby uczestniczące w kursie przygotowawczym poprzedzającym podjęcie nauki stanowią równowartość 1.200 USD.
3.
Opłaty, o których mowa w ust. 1 i 2, są wnoszone w złotych polskich po przeliczeniu według kursu średniego, ogłoszonego przez Narodowy Bank Polski, obowiązującego w dniu wnoszenia opłaty, na konto dochodów szkoły, placówki lub jednostki prowadzącej kurs przygotowawczy za cały rok szkolny, w terminie do dnia rozpoczęcia nauki lub kursu.
4.
Dyrektor szkoły, placówki lub jednostki prowadzącej kurs przygotowawczy może, w uzasadnionych przypadkach, przedłużyć termin wniesienia opłat do 6 miesięcy.
5.
Jeżeli okres kształcenia lub pobytu w placówce trwa krócej niż rok szkolny, opłaty są wnoszone za faktyczny okres kształcenia lub opieki, w wysokości 1/12 rocznej opłaty, ustalonej zgodnie z ust. 1 i 3, za każdy rozpoczęty miesiąc nauki lub opieki.
6.
W przypadku trudnej sytuacji materialnej osób nie będących obywatelami polskimi, dyrektor szkoły i placówki lub jednostki prowadzącej kurs przygotowawczy może obniżyć opłatę, o której mowa w ust. 1, 2 i 5, lub całkowicie zwolnić z obowiązku ponoszenia odpłatności.
1.
Opłaty za naukę podlegają zwrotowi:
1)
za cały okres niepobierania nauki, jeżeli osoba zrezygnowała z nauki i powiadomiła o tym szkołę przed rozpoczęciem roku szkolnego,
2)
za okres drugiego półrocza, jeżeli osoba w pierwszym półroczu:
a)
zrezygnowała z nauki lub została skreślona z listy uczniów albo
b)
ukończyła naukę.
2.
Opłaty za opiekę w placówkach podlegają zwrotowi za cały okres niekorzystania z tej opieki w przypadku rezygnacji z pobytu w placówce.
Osobom nie będącym obywatelami polskimi, podejmującym naukę, przysługuje opieka lekarska i ulgowe przejazdy środkami publicznego transportu zbiorowego na zasadach dotyczących uczniów polskich.
1.
Dla osób nie będących obywatelami polskimi warunki pobierania nauki lub korzystania z opieki ustala dyrektor szkoły.
2.
O fakcie przyjęcia osób, o których mowa w ust. 1, dyrektor szkoły lub placówki informuje Ministerstwo Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Koszty stypendium i innych świadczeń, o których mowa w § 5 ust. 1, ponosi szkoła lub placówka, której dyrektor przyznał świadczenia, ze środków przyznanych przez Ministra Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej.
Osoby pobierające już naukę na warunkach odpłatności, na podstawie dotychczas obowiązujących przepisów, zachowują prawo do przyznanych świadczeń oraz ponoszą opłaty w wysokości określonej w dotychczasowych przepisach do końca okresu nauki przewidzianego dla cyklu kształcenia w danym typie szkoły.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.