Warunki i tryb przenoszenia osiągnięć studenta.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2006.187.1385

Akt utracił moc
Wersja od: 16 października 2006 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA NAUKI I SZKOLNICTWA WYŻSZEGO1)
z dnia 3 października 2006 r.
w sprawie warunków i trybu przenoszenia osiągnięć studenta

Na podstawie art. 165 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca 2005 r. - Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Określone w rozporządzeniu warunki i tryb przenoszenia osiągnięć stosuje się do studentów studiów stacjonarnych i niestacjonarnych.
1.
Osiągnięcia studenta są wyrażane za pomocą punktów zaliczeniowych, zwanych dalej "punktami ECTS".
2.
Jeden punkt ECTS odpowiada efektom kształcenia, których uzyskanie wymaga od przeciętnego studenta 25-30 godzin pracy.
3.
Przeciętna liczba godzin pracy studenta obejmuje zajęcia organizowane przez uczelnię zgodnie z planem studiów i programem nauczania oraz jego indywidualną pracę.
1.
Punkty ETCS przyznaje się za:
1)
zaliczenie każdego z przedmiotów oraz praktyk przewidzianych w planie studiów;
2)
przygotowanie pracy dyplomowej, zgodnie ze standardem kształcenia;
3)
przygotowanie do egzaminu dyplomowego, zgodnie ze standardem kształcenia.
2.
Student uzyskuje punkty ECTS przypisane danemu przedmiotowi, jeżeli spełni wszystkie, określone w planie studiów i programie nauczania, wymagania oraz osiągnie założone efekty kształcenia.
3.
Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla semestru wynosi od 27 do 33, przy czym uzyskana ocena końcowa nie ma wpływu na wysokość tej liczby.
4.
Liczba punktów ECTS przewidziana planem studiów dla roku akademickiego wynosi nie mniej niż 60.
Warunkiem uzyskania wpisu na następny semestr lub rok studiów jest uzyskanie liczby punktów wynikającej z planu studiów i programu nauczania, zgodnej z zasadami określonymi w regulaminie studiów.
1.
Liczba punktów ECTS wymagana do ukończenia studiów wynosi:
1)
dla studiów pierwszego stopnia 180-240;
2)
dla studiów drugiego stopnia 90-120;
3)
dla jednolitych studiów magisterskich 270-360.
2.
Jeśli czas trwania studiów niestacjonarnych jest dłuższy niż czas trwania odpowiednich studiów stacjonarnych, to:
1)
całkowita liczba punktów przewidzianych planem studiów niestacjonarnych jest równa liczbie punktów przewidzianych planem odpowiednich studiów stacjonarnych;
2)
liczba punktów przewidzianych planem studiów dla semestru i roku akademickiego studiów niestacjonarnych ulega odpowiedniemu zmniejszeniu.
1.
Punkty ECTS, uzyskane poza uczelnią macierzystą, uznaje się bez ponownego sprawdzenia osiągnięcia założonych efektów kształcenia, jeżeli kształcenie odbywało się zgodnie z porozumieniem o realizacji programu kształcenia, zawartym pomiędzy obiema uczelniami.
2.
Punkty ECTS uzyskane poza macierzystą uczelnią mogą zostać uznane w miejsce punktów z przedmiotów zawartych w planie studiów i wynikających ze standardów kształcenia, w przypadku zbieżności efektów kształcenia tych przedmiotów w obydwu uczelniach.
3.
Decyzję o uznaniu punktów ECTS podejmuje z urzędu kierownik podstawowej jednostki organizacyjnej prowadzącej kształcenie, po zapoznaniu się z dokumentacją przebiegu studiów odbytych poza macierzysta uczelnią, przedłożoną przez studenta.
Student akumuluje punkty ECTS przypisane przedmiotom przewidzianym w planie studiów i programie nauczania oraz przedmiotom fakultatywnym, wybieranym na zasadach określonych w regulaminie studiów, a także przedmiotom zaliczonym poza macierzystą uczelnią, w tym w uczelniach zagranicznych, w sposób określony w § 6.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2007 r.
______

1) Minister Nauki i Szkolnictwa Wyższego kieruje działem administracji rządowej - szkolnictwo wyższe, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 lipca 2006 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego (Dz. U. Nr 131, poz. 912).

2) Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2006 r. Nr 46, poz. 328, Nr 104, poz. 708 i 711 i Nr 144, poz. 1043.