§ 5. - Warunki i tryb planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy... - Dz.U.2020.1911 t.j. - OpenLEX

§ 5. - Warunki i tryb planowania i finansowania zadań wykonywanych w ramach przygotowań obronnych państwa przez organy administracji rządowej i organy samorządu terytorialnego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1911 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 marca 2022 r.
§  5. 
1. 
W ramach planowania operacyjnego sporządza się:
1)
Plan Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej, który sporządza Minister Obrony Narodowej w uzgodnieniu z:
a)
ministrami kierującymi działami administracji rządowej,
b)
Szefem Biura Bezpieczeństwa Narodowego,
c)
Szefem Kancelarii Prezesa Rady Ministrów,
d)
Szefem Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego,
e)
Szefem Agencji Wywiadu

- stosownie do ich właściwości;

2)
plany operacyjne funkcjonowania działów administracji rządowej, które sporządzają ministrowie kierujący działami administracji rządowej w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej;
3)
plany operacyjne funkcjonowania centralnych organów administracji rządowej i jednostek organizacyjnych podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów albo ministra, które sporządzają te organy i kierownicy tych jednostek, o ile zostały im przydzielone zadania operacyjne, w uzgodnieniu z:
a)
Ministrem Obrony Narodowej - w przypadku planów sporządzanych przez centralne organy administracji rządowej i kierowników jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez Prezesa Rady Ministrów,
b)
właściwym ministrem kierującym działem administracji rządowej - w przypadku planów sporządzanych przez centralne organy administracji rządowej i kierowników jednostek organizacyjnych, podległych lub nadzorowanych przez tego ministra;
4)
plany operacyjne funkcjonowania województw, które sporządzają wojewodowie w uzgodnieniu z Ministrem Obrony Narodowej oraz ministrami właściwymi do spraw administracji publicznej i spraw wewnętrznych;
5)
plany operacyjne funkcjonowania urzędów marszałkowskich, które sporządzają marszałkowie województw w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami;
6)
plany operacyjne funkcjonowania powiatów i miast na prawach powiatów, które sporządzają starostowie i prezydenci miast w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami;
7)
Plan Operacyjny Funkcjonowania Miasta Stołecznego Warszawy, który sporządza Prezydent miasta stołecznego Warszawy w uzgodnieniu z Wojewodą Mazowieckim;
8)
plany operacyjne funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta, które sporządzają wójtowie, burmistrzowie i prezydenci miast w uzgodnieniu z właściwymi wojewodami.
2. 
W ramach planowania operacyjnego sporządza się również plany operacyjne Sił Zbrojnych oraz plany szczególnej ochrony obiektów ważnych dla bezpieczeństwa i obronności państwa, a także plany osłony technicznej, których zasady i tryb sporządzania określają odrębne przepisy.
3. 
Plany operacyjne sporządza się zgodnie z:
1)
Planem Reagowania Obronnego Rzeczypospolitej Polskiej - w przypadku planów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. a i pkt 4;
2)
odpowiednim planem operacyjnym funkcjonowania działu administracji rządowej - w przypadku planów, o których mowa w ust. 1 pkt 3 lit. b;
3)
odpowiednim planem operacyjnym funkcjonowania województwa - w przypadku planów, o których mowa w ust. 1 pkt 5-8, a w przypadku planów operacyjnych funkcjonowania gmin i gmin o statusie miasta - również z odpowiednim planem operacyjnym funkcjonowania powiatu.