§ 7. - Warunki i tryb nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.19.79

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1958 r.
§  7.
1.
Prawo do używania tytułu oficera dyplomowanego przez oficerów wymienionych w §§ 2-5 stwierdza Szef Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej przez wydanie na ich wniosek odpowiedniego zaświadczenia na podstawie przedstawionych dokumentów.
2.
Oficerowie, którzy ukończą wyższe studia w Akademii Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Świerczewskiego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nabywają prawo do używania tytułu oficera dyplomowanego z dniem uzyskania dyplomu ukończenia tych studiów.