§ 5. - Warunki i tryb nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.19.79

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1958 r.
§  5.
1.
Minister Obrony Narodowej może na wniosek oficerów, którzy ukończyli studia w innych akademiach wojskowych za granicą niż wymienione w § 4, złożony drogą służbową przez Szefa Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, przyznać prawo do używania tytułu oficera dyplomowanego, jeżeli program ukończonych przez oficera studiów odpowiada programowi studiów Akademii Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Świerczewskiego.
2.
Do wniosku oficer powinien dołączyć odpis posiadanego dyplomu ukończenia studiów.