Warunki i tryb nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego. - Dz.U.1958.19.79 - OpenLEX

Warunki i tryb nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1958.19.79

Akt utracił moc
Wersja od: 17 kwietnia 1958 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRÓW OBRONY NARODOWEJ I SPRAW WEWNĘTRZNYCH
z dnia 20 marca 1958 r.
w sprawie warunków i trybu nabycia uprawnień do używania tytułu oficera dyplomowanego.

Na podstawie art. 26 ust. 2, art. 93 i art. 102 ust. 1 ustawy z dnia 13 grudnia 1957 r. o służbie wojskowej oficerów Sił Zbrojnych (Dz. U. z 1958 r. Nr 2, poz. 5) zarządza się, co następuje:
Oficerowie do stopnia pułkownika (komandora) włącznie, którzy uzyskali tytuł oficera dyplomowanego, mogą używać określenia "dyplomowany" bezpośrednio po określeniu stopnia oficerskiego (np. major dyplomowany - w skrócie: mjr dypl.).
Tytuł oficera dyplomowanego przysługuje oficerom, którzy ukończyli studia wyższe w Akademii Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Świerczewskiego i uzyskali dyplom ukończenia tych studiów.
1.
Tytuł oficera dyplomowanego przysługuje również oficerom, którzy ukończyli studia wyższe o kierunku dowódczym wojsk łączności w Wojskowej Akademii Technicznej imienia Jarosława Dąbrowskiego i uzyskali dyplom ukończenia tych studiów.
2.
Oficerom, którzy do 1939 r. ukończyli Wyższą Szkołę Wojenną lub Wyższą Szkołę Intendentury, przywraca się prawo do używania tego tytułu.
Tytuł oficera dyplomowanego uzyskują również oficerowie, którzy odbyli wyższe studia wojskowe za granicą i uzyskali dyplom ukończenia tych studiów:
1)
w Związku Socjalistycznych Republik Radzieckich:
a)
w Wyższej Akademii Wojskowej imienia Woroszyłowa,
b)
w Akademii imienia Frunze,
c)
w innych akademiach wojskowych - w przypadku ukończenia studiów na fakultetach o specjalności dowódczej;
2)
w Republice Czechosłowackiej w Akademii imienia Klementa Gottwalda.
1.
Minister Obrony Narodowej może na wniosek oficerów, którzy ukończyli studia w innych akademiach wojskowych za granicą niż wymienione w § 4, złożony drogą służbową przez Szefa Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej, przyznać prawo do używania tytułu oficera dyplomowanego, jeżeli program ukończonych przez oficera studiów odpowiada programowi studiów Akademii Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Świerczewskiego.
2.
Do wniosku oficer powinien dołączyć odpis posiadanego dyplomu ukończenia studiów.
Tytuł oficera dyplomowanego nie przysługuje oficerom, którzy ukończyli kursy doskonalenia oficerów lub wyższe akademickie kursy organizowane przy akademiach wojskowych.
1.
Prawo do używania tytułu oficera dyplomowanego przez oficerów wymienionych w §§ 2-5 stwierdza Szef Departamentu Kadr Ministerstwa Obrony Narodowej przez wydanie na ich wniosek odpowiedniego zaświadczenia na podstawie przedstawionych dokumentów.
2.
Oficerowie, którzy ukończą wyższe studia w Akademii Sztabu Generalnego imienia Generała Broni Karola Świerczewskiego po dniu wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, nabywają prawo do używania tytułu oficera dyplomowanego z dniem uzyskania dyplomu ukończenia tych studiów.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.