Warunki i tryb dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń... - Dz.U.2002.176.1442 - OpenLEX

Warunki i tryb dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposób ich oznakowania.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2002.176.1442

Akt utracił moc
Wersja od: 23 października 2002 r.

ROZPORZĄDZENIE
RADY MINISTRÓW
z dnia 10 września 2002 r.
w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej i urządzeń radiowych z zasadniczymi wymaganiami oraz sposobu ich oznakowania.

Na podstawie art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 28 kwietnia 2000 r. o systemie oceny zgodności, akredytacji oraz zmianie niektórych ustaw (Dz. U. z 2000 r. Nr 43, poz. 489, z 2001 r. Nr 63, poz. 636 oraz z 2002 r. Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360) zarządza się, co następuje:

Przepisy ogólne

§  1. 
Rozporządzenie określa:
1)
warunki i tryb dokonywania oceny zgodności telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej oraz urządzeń radiowych nadawczych lub nadawczo-odbiorczych, zwanych dalej "urządzeniami", z zasadniczymi wymaganiami określonymi przepisami ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. z 2000 r. Nr 73, poz. 852, z późn. zm.1)), z wyłączeniem urządzeń, o których mowa w art. 91 ust. 4 tej ustawy;
2)
sposób oznakowania urządzeń znakiem zgodności.
§  2. 
Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o normie zharmonizowanej - należy przez to rozumieć normę krajową transponującą europejską normę zharmonizowaną ustanowioną przez europejską organizację normalizacyjną na podstawie mandatu udzielonego przez Komisję Europejską, której numer został opublikowany w Dzienniku Urzędowym Wspólnot Europejskich.
§  3. 
Domniemywa się, że urządzenie jest zgodne z zasadniczymi wymaganiami, jeżeli spełnia odpowiednie normy zharmonizowane.
§  4. 
1. 
Oceny zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami dokonuje się w zależności od rodzaju urządzenia:
1)
dla telekomunikacyjnych urządzeń końcowych przeznaczonych do dołączania do zakończeń sieci publicznej - w sposób określony w rozdziałach 2, 4 lub 5, zależnie od wyboru dokonanego przez producenta lub jego przedstawiciela;
2)
dla urządzeń radiowych nadawczych oraz nadawczo-odbiorczych, jeżeli:
a)
producent zastosował normy zharmonizowane, które nie zawierają opisów podstawowych badań radiowych - w sposób określony w rozdziałach 3, 4 lub 5, zależnie od wyboru dokonanego przez producenta lub jego przedstawiciela,
b)
producent nie zastosował norm zharmonizowanych lub zastosował je częściowo - w sposób określony w rozdziale 4 lub 5, zależnie od wyboru dokonanego przez producenta lub jego przedstawiciela.
2. 
Ocena zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami może być również dokonana w sposób określony w:
1)
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 3 lipca 2001 r. w sprawie wymagań zasadniczych dla sprzętu elektrycznego, warunków i trybu dokonywania oceny zgodności oraz sposobu oznakowania sprzętu elektrycznego (Dz. U. z 2001 r. Nr 120, poz. 1276), w celu wykazania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi bezpieczeństwa użytkowania urządzenia, określonymi w art. 88 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne;
2)
rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 25 czerwca 2002 r. w sprawie warunków i trybu dokonywania oceny zgodności aparatury z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej oraz sposobu oznakowania aparatury (Dz. U. z 2002 r. Nr 117, poz. 1008), w celu wykazania zgodności z zasadniczymi wymaganiami dotyczącymi kompatybilności elektromagnetycznej, określonymi w art. 88 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 21 lipca 2000 r. - Prawo telekomunikacyjne

- jeżeli dane urządzenie jest objęte zakresem tych rozporządzeń.

______
1)
Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2001 r. Nr 122, poz. 1321 i Nr 154, poz. 1800 i 1802 oraz z 2002 r. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676 i Nr 166, poz. 1360.

Wewnętrzna kontrola produkcji

§  5. 
1. 
Oceny zgodności urządzeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, z zasadniczymi wymaganiami dokonuje producent na podstawie wewnętrznej kontroli produkcji tych urządzeń.
2. 
W ramach wewnętrznej kontroli produkcji sporządza się dokumentację techniczną.
3. 
Dokumentacja techniczna zawiera dane dotyczące konstrukcji, produkcji i obsługi urządzeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1, a w szczególności:
1)
ogólny opis urządzenia;
2)
koncepcję konstrukcji urządzenia oraz rysunki wykonawcze i schematy blokowe połączeń elementów, podzespołów i obwodów, wraz z opisami i wyjaśnieniami niezbędnymi do zrozumienia zasad działania urządzenia;
3)
wykaz norm zharmonizowanych zastosowanych w całości lub częściowo, a w przypadku niezastosowania tych norm - opisy i wyjaśnienia dotyczące rozwiązań przyjętych w celu spełnienia zasadniczych wymagań;
4)
wyniki wykonanych obliczeń projektowych i sprawdzeń;
5)
sprawozdania z przeprowadzonych badań.
4. 
W wyniku dokonanej oceny zgodności, o której mowa w ust. 1, producent lub jego przedstawiciel wystawia deklarację zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami.
5. 
Producent lub jego przedstawiciel przechowuje, do celów kontrolnych, deklarację zgodności wraz z dokumentacją techniczną przez okres co najmniej 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza urządzenia.
6. 
Jeżeli producent lub jego przedstawiciel nie ma siedziby na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, obowiązek, o którym mowa w ust. 5, spoczywa na importerze.
7. 
Przepisu ust. 6 nie stosuje się w przypadku, gdy producent lub jego przedstawiciel ma siedzibę na terytorium Unii Europejskiej.

Wewnętrzna kontrola produkcji oraz podstawowe badania radiowe

§  6. 
1. 
Oceny zgodności urządzeń, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 lit. a, z zasadniczymi wymaganiami dokonuje się w sposób określony w § 5, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3.
2. 
Producent przeprowadza podstawowe badania radiowe w zakresie określonym przez wybraną przez niego jednostkę notyfikowaną.
3. 
Producent lub jego przedstawiciel w deklaracji zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami zamieszcza oświadczenie o przeprowadzeniu badań, o których mowa w ust. 2.

Dokumentacja techniczno-konstrukcyjna

§  7. 
1. 
Oceny zgodności urządzeń, o których mowa w § 4 ust. 1, z zasadniczymi wymaganiami, jeżeli producent nie zastosował norm zharmonizowanych lub zastosował je częściowo, dokonuje się w sposób określony w § 6, z zastrzeżeniem ust. 2-4.
2. 
Producent lub jego przedstawiciel przedstawia do zaopiniowania, co najmniej jednej wybranej przez siebie jednostce notyfikowanej, dokumentację, o której mowa w § 5 ust. 3, oraz oświadczenie o pozytywnym wyniku badań, o których mowa w § 6 ust. 2, zwane dalej "dokumentacją techniczno-konstrukcyjną". Każda z jednostek notyfikowanych zostaje powiadomiona o innych jednostkach, które otrzymały dokumentację.
3. 
Jeżeli dokumentacja techniczno-konstrukcyjna urządzenia nie spełnia wymagań określonych w rozporządzeniu, jednostka notyfikowana, w terminie 28 dni od dnia jej otrzymania, wydaje w tym zakresie opinię, informując o tym fakcie wszystkie jednostki, które otrzymały dokumentację.
4. 
Producent, jego przedstawiciel lub osoba odpowiedzialna za wprowadzenie urządzenia do obrotu przechowuje, do celów kontrolnych, dokumentację techniczno-konstrukcyjną przez okres co najmniej 10 lat od daty wyprodukowania ostatniego egzemplarza urządzenia.

System pełnego zapewnienia jakości

§  8. 
1. 
Ocena zgodności urządzeń, o których mowa w § 4 ust. 1, z zasadniczymi wymaganiami jest dokonywana przez producenta na podstawie systemu pełnego zapewnienia jakości, zwanego dalej "systemem jakości", stosowanego podczas projektowania, produkcji, badań i końcowej kontroli urządzeń.
2. 
Jednostka notyfikowana zatwierdza system jakości oraz sprawuje nadzór nad jego działaniem.
3. 
Producent składa do wybranej jednostki notyfikowanej wniosek o zatwierdzenie systemu jakości.
4. 
Wniosek, o którym mowa w ust. 3, zawiera:
1)
imię i nazwisko lub nazwę producenta albo jego przedstawiciela, jego siedzibę i adres;
2)
dane techniczne urządzenia przewidzianego do produkcji zgodnie z systemem jakości.
5. 
Producent dołącza do wniosku, o którym mowa w ust. 4, dokumentację systemu jakości, która zawiera w szczególności:
1)
określenie celów systemu jakości oraz strukturę organizacyjną, zakres odpowiedzialności i uprawnienia osób zarządzających w zakresie projektowania i jakości urządzenia;
2)
specyfikacje techniczne, wraz z wykazem zastosowanych norm zharmonizowanych, oraz specyfikacje badań, które zostaną przeprowadzone;
3)
określenie środków, które zostaną zastosowane w celu zapewnienia zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, w przypadku częściowego zastosowania norm zharmonizowanych;
4)
opis metod stosowanych przy projektowaniu urządzenia;
5)
opis metod produkcji, kontroli i zapewnienia jakości;
6)
określenie badań i testów, którym urządzenie będzie poddane, oraz częstotliwość ich przeprowadzania;
7)
dokumenty dotyczące jakości urządzenia, sprawozdania z kontroli, wyniki badań, wyniki kalibracji oraz informacje dotyczące kwalifikacji personelu przeprowadzającego badania;
8)
określenie środków zastosowanych do kontroli jakości.
§  9. 
1. 
Jednostka notyfikowana zatwierdza system jakości, jeżeli zapewnia on zgodność urządzeń z zasadniczymi wymaganiami, zgodnie z przedstawioną dokumentacją. Do oceny dołącza się wnioski wraz z uzasadnieniem.
2. 
Na podstawie zatwierdzonego systemu jakości producent wystawia deklarację zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami.
§  10. 
1. 
Producent lub jego przedstawiciel informuje jednostkę notyfikowaną, która zatwierdziła system jakości, o zmianach, które planuje wprowadzić do systemu jakości.
2. 
Jednostka notyfikowana ocenia zakres zmian, o których mowa w ust. 1, i informuje producenta, czy po wprowadzeniu zmian zatwierdzenie systemu jakości zachowuje ważność.
§  11. 
W ramach nadzoru nad zatwierdzonym systemem jakości u producenta, jednostka notyfikowana przeprowadza okresowe kontrole w celu sprawdzenia stosowania przez producenta systemu jakości.
§  12. 
Producent, w celu umożliwienia jednostce notyfikowanej sprawowania nadzoru nad zatwierdzonym systemem jakości:
1)
zapewnia jednostce notyfikowanej dostęp do:
a)
miejsc projektowania, produkcji, kontroli, badań i magazynowania urządzeń,
b)
dokumentacji systemu jakości;
2)
udziela jednostce notyfikowanej informacji związanych z zatwierdzonym systemem jakości.
§  13. 
Producent przechowuje, do celów kontrolnych, przez okres co najmniej 10 lat od dnia wyprodukowania ostatniego urządzenia:
1)
dokumentację, o której mowa w § 8 ust. 5;
2)
informacje o zmianach, o których mowa w § 10 ust. 1;
3)
oceny i sprawozdania z kontroli, o których mowa w § 9 i 11.

Deklaracja zgodności

§  14. 
Deklaracja zgodności, o której mowa w § 5 ust. 4, § 6 ust. 3 i § 9 ust. 2, zawiera w szczególności:
1)
imię i nazwisko lub nazwę producenta albo jego przedstawiciela oraz jego siedzibę i adres;
2)
nazwę i typ urządzenia, którego deklaracja dotyczy;
3)
wskazanie dokumentów technicznych, na podstawie których jest deklarowana zgodność, oraz działań podjętych w celu zapewnienia zgodności urządzenia z zasadniczymi wymaganiami, w tym wskazanie zastosowanych norm;
4)
imię i nazwisko osoby upoważnionej do składania podpisu w imieniu producenta lub jego przedstawiciela;
5)
datę wystawienia deklaracji.

Oznakowanie

§  15. 
1. 
Przed wprowadzeniem urządzenia do obrotu producent lub jego przedstawiciel, po wystawieniu deklaracji zgodności, znakuje urządzenie znakiem zgodności CE.
2. 
Oznakowanie CE umieszcza się w sposób czytelny i trwały:
1)
na urządzeniu lub jego tablicy znamionowej;
2)
na opakowaniu urządzenia;
3)
w instrukcji obsługi;
4)
w dokumencie gwarancyjnym dołączonym do urządzenia.
3. 
Wzór oznakowania CE określa załącznik do rozporządzenia.
4. 
W przypadku urządzeń podlegających badaniom, o których mowa w § 6 ust. 2, producent lub jego przedstawiciel umieszcza, obok oznakowania CE, numer identyfikacyjny jednostki notyfikowanej, o której mowa w tym przepisie.
5. 
Obok oznakowania CE mogą być umieszczone inne znaki, pod warunkiem że nie zmniejszą widoczności i czytelności oznakowania CE.
6. 
Zabronione jest umieszczanie znaków sugerujących oznakowanie CE.

Przepis końcowy

§  16. 
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem uzyskania członkostwa Rzeczypospolitej Polskiej w Unii Europejskiej.

ZAŁĄCZNIK

WZÓR OZNAKOWANIA CE

wzór

1. Proporcje podane na rysunku muszą być zachowane zarówno przy zwiększaniu, jak i zmniejszaniu rozmiarów znaku.

2. Wysokość znaku zgodności nie może być mniejsza niż 5 mm, chyba że nie jest to możliwe z powodu konstrukcji urządzenia.