Dziennik Ustaw

Dz.U.2013.800

| Akt obowiązujący
Wersja od: 10 lipca 2013 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ROLNICTWA I ROZWOJU WSI1)
z dnia 18 czerwca 2013 r.
w sprawie warunków i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw

Na podstawie art. 8 ust. 4 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno (Dz. U. z 2011 r. Nr 145, poz. 868 oraz z 2012 r. poz. 243 i 1258) zarządza się, co następuje:
§  1. Uznane organizacje producentów owoców i warzyw, zwane dalej "organizacjami producentów", wdrażają obowiązującą strategię krajową, opracowaną na podstawie art. 8 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 19 grudnia 2003 r. o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku suszu paszowego oraz rynków lnu i konopi uprawianych na włókno, realizując programy operacyjne obejmujące cele, działania i środki określone w tej strategii.
§  2. Organizacje producentów wdrażają w realizowanych programach operacyjnych strategię krajową, o której mowa w § 1, jeżeli spełniają wszystkie wymogi dotyczące poszczególnych celów, działań i środków określonych w tej strategii dla wybranych celów, działań i środków objętych programami operacyjnymi.
§  3. Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.2)
______

1) Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi kieruje działem administracji rządowej - rynki rolne, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 listopada 2011 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi (Dz. U. Nr 248, poz. 1486).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 21 października 2010 r. w sprawie zakresu i sposobu wdrażania strategii krajowej w programach operacyjnych realizowanych na rynkach owoców i warzyw (Dz. U. Nr 201, poz. 1330), które utraciło moc z dniem 18 grudnia 2012 r., na podstawie art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 22 października 2010 r. o zmianie ustawy o organizacji rynków owoców i warzyw, rynku chmielu, rynku tytoniu oraz rynku suszu paszowego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 228, poz. 1486).