§ 2. - Warunki i sposób organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.135.1516

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2018 r.
§  2.  3
 Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
1)
poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
2)
poznawanie kultury i języka innych państw,
3)
poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
4)
wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
5) 4
 upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
6) 5
 upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
7)
poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
8) 6
 (uchylony),
9) 7
 przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,
10)
poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
3 § 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
4 § 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
5 § 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
6 § 2 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
7 § 2 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.