§ 1. - Warunki i sposób organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.135.1516

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2018 r.
§  1.  2
 Dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz klasy dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzone w szkołach innego typu, dotychczasowe szkoły artystyczne oraz placówki, zwane dalej "szkołami", mogą organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę.
2. 
W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.