Warunki i sposób organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.135.1516

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2018 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU
z dnia 8 listopada 2001 r.
w sprawie warunków i sposobu organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki 1

Na postawie art. 22 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 1996 r. Nr 67, poz. 329 i Nr 106, poz. 496, z 1997 r. Nr 28, poz. 153 i Nr 141, poz. 943, z 1998 r. Nr 117, poz. 759 i Nr 162, poz. 1126, z 2000 r. Nr 12, poz. 136, Nr 19, poz. 239, Nr 48, poz. 550, Nr 104, poz. 1104, Nr 120, poz. 1268 i Nr 122, poz. 1320 oraz z 2001 r. Nr 111, poz. 1194) zarządza się, co następuje:
 Dotychczasowe gimnazja i szkoły ponadgimnazjalne oraz klasy dotychczasowych gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych prowadzone w szkołach innego typu, dotychczasowe szkoły artystyczne oraz placówki, zwane dalej "szkołami", mogą organizować dla uczniów krajoznawstwo i turystykę.
2. 
W organizowaniu krajoznawstwa i turystyki szkoły mogą współdziałać ze stowarzyszeniami i innymi podmiotami, których przedmiotem działalności jest krajoznawstwo i turystyka.
 Organizowanie przez szkoły krajoznawstwa i turystyki ma na celu:
1)
poznawanie kraju, jego środowiska przyrodniczego, tradycji, zabytków kultury i historii,
2)
poznawanie kultury i języka innych państw,
3)
poszerzanie wiedzy z różnych dziedzin życia społecznego, gospodarczego i kulturalnego,
4)
wspomaganie rodziny i szkoły w procesie wychowania,
5) 4
 upowszechnianie wśród uczniów zasad ochrony środowiska naturalnego oraz wiedzy o składnikach i funkcjonowaniu rodzimego środowiska przyrodniczego, a także umiejętności korzystania z zasobów przyrody,
6) 5
 upowszechnianie zdrowego stylu życia i aktywności fizycznej oraz podnoszenie sprawności fizycznej,
7)
poprawę stanu zdrowia dzieci i młodzieży pochodzących z terenów zagrożonych ekologicznie,
8) 6
 (uchylony),
9) 7
 przeciwdziałanie zachowaniom ryzykownym, w szczególności w ramach profilaktyki uniwersalnej,
10)
poznawanie zasad bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.
 Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w trakcie roku szkolnego, w szczególności w ramach odpowiednio zajęć dydaktyczno-wychowawczych lub opiekuńczych, z wyjątkiem okresu ferii letnich i zimowych oraz wiosennej i zimowej przerwy świątecznej.
1. 
Krajoznawstwo i turystyka są organizowane w formie:
1)
wycieczek przedmiotowych - inicjowanych i realizowanych przez nauczycieli w celu uzupełnienia programu nauczania w ramach jednego lub kilku przedmiotów,
2)
wycieczek krajoznawczo-turystycznych o charakterze interdyscyplinarnym, w których udział nie wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, organizowanych w celu nabywania wiedzy o otaczającym środowisku i umiejętności zastosowania tej wiedzy w praktyce,
3)
specjalistycznych wycieczek krajoznawczo-turystycznych, w których udział wymaga od uczniów przygotowania kondycyjnego, sprawnościowego i umiejętności posługiwania się specjalistycznym sprzętem, a program wycieczki przewiduje intensywną aktywność turystyczną, fizyczną lub długodystansowość na szlakach turystycznych

- zwanych dalej "wycieczkami".

2. 
Wycieczki mogą być organizowane w kraju lub za granicą.
 Organizację i program wycieczki dostosowuje się do wieku, zainteresowań i potrzeb uczniów, ich stanu zdrowia, kondycji, sprawności fizycznej i umiejętności.
 (uchylony).
1. 
Zgodę na zorganizowanie wycieczki wyraża dyrektor szkoły, zatwierdzając kartę wycieczki.
2. 
Wzór karty wycieczki określa załącznik do rozporządzenia.
3. 
Do karty wycieczki dołącza się listę uczniów biorących udział w wycieczce, zawierającą imię i nazwisko ucznia oraz telefon rodzica lub rodziców ucznia. Listę uczniów podpisuje dyrektor szkoły.
 W przypadku wycieczki organizowanej za granicą:
1)
dyrektor szkoły jest obowiązany poinformować organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny o organizowaniu takiej wycieczki, przekazując kartę wycieczki, o której mowa w § 7 ust. 1; dyrektor szkoły nie przekazuje listy uczniów, o której mowa w § 7 ust. 3;
2)
szkoła ma obowiązek zawrzeć umowę ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków i kosztów leczenia na rzecz osób biorących udział w wycieczce, o ile obowiązek zawarcia takiej umowy nie wynika z odrębnych przepisów;
3)
kierownik wycieczki lub co najmniej jeden opiekun wycieczki zna język obcy na poziomie umożliwiającym porozumiewanie się w krajach tranzytowych i kraju docelowym.
 Zgoda rodziców na udział w wycieczce ucznia niepełnoletniego jest wyrażana w formie pisemnej.
 (uchylony).
 (uchylony).
1. 
Dyrektor szkoły wyznacza kierownika i opiekunów wycieczki spośród pracowników pedagogicznych szkoły.
2. 
W zależności od celu i programu wycieczki opiekunem wycieczki może być także osoba niebędąca pracownikiem pedagogicznym szkoły, wyznaczona przez dyrektora szkoły.
3. 
W przypadku specjalistycznej wycieczki krajoznawczo-turystycznej, o której mowa w § 4 ust. 1 pkt 3, kierownik i opiekunowie wycieczki są obowiązani posiadać udokumentowane przygotowanie zapewniające bezpieczną realizację programu wycieczki.
 Kierownik wycieczki:
1)
opracowuje program i regulamin wycieczki;
2)
zapoznaje uczniów, rodziców i opiekunów wycieczki z programem i regulaminem wycieczki oraz informuje ich o celu i trasie wycieczki;
3)
zapewnia warunki do pełnej realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu oraz sprawuje nadzór w tym zakresie;
4)
zapoznaje uczniów i opiekunów wycieczki z zasadami bezpieczeństwa oraz zapewnia warunki do ich przestrzegania;
5)
określa zadania opiekunów wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki oraz zapewnienia opieki i bezpieczeństwa uczniom;
6)
nadzoruje zaopatrzenie uczniów i opiekunów wycieczki w odpowiedni sprzęt, wyposażenie oraz apteczkę pierwszej pomocy;
7)
organizuje i nadzoruje transport, wyżywienie i noclegi dla uczniów i opiekunów wycieczki;
8)
dokonuje podziału zadań wśród uczniów;
9)
dysponuje środkami finansowymi przeznaczonymi na organizację wycieczki;
10)
dokonuje podsumowania, oceny i rozliczenia finansowego wycieczki po jej zakończeniu i informuje o tym dyrektora szkoły i rodziców, w formie i terminie przyjętych w danej szkole.
 Opiekun wycieczki:
1)
sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;
2)
współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
3)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4)
nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;
5)
wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
 Dyrektor szkoły może wyrazić zgodę na łączenie funkcji kierownika i opiekuna wycieczki.
 (uchylony).
 (uchylony).
 (uchylony).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIK 24  

WZÓR

KARTA WYCIECZKI

grafika

1 Tytuł zmieniony przez art. 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
2 § 1 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
3 § 2 zdanie wstępne zmienione przez § 1 pkt 3 lit. a rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
4 § 2 pkt 5 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
5 § 2 pkt 6 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. b rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
6 § 2 pkt 8 uchylony przez § 1 pkt 3 lit. c rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
7 § 2 pkt 9 zmieniony przez § 1 pkt 3 lit. d rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
8 § 3 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
9 § 4 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
10 § 5 zmieniony przez § 1 pkt 4 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
11 § 6 uchylony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
12 § 7 zmieniony przez § 1 pkt 6 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
13 § 7a dodany przez § 1 pkt 7 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
14 § 8 zmieniony przez § 1 pkt 8 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
15 § 9 uchylony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
16 § 10 uchylony przez § 1 pkt 9 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
17 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
18 § 12 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
19 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
20 § 13a:

- dodany przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 28 sierpnia 2014 r. (Dz.U.2014.1150) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2014 r.

- zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.

21 § 14 uchylony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
22 § 15 uchylony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
23 § 16 uchylony przez § 1 pkt 11 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.
24 Załącznik zmieniony przez art. 1 pkt 12 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.