§ 17. - Warunki i sposób organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.135.1516

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2018 r.
§  17. 
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.