§ 13. - Warunki i sposób organizowania przez publiczne szkoły i placówki krajoznawstwa i turystyki.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2001.135.1516

Akt obowiązujący
Wersja od: 1 września 2018 r.
§  13.  19
 Opiekun wycieczki:
1)
sprawuje opiekę nad powierzonymi mu uczniami;
2)
współdziała z kierownikiem wycieczki w zakresie realizacji programu wycieczki i przestrzegania jej regulaminu;
3)
sprawuje nadzór nad przestrzeganiem regulaminu wycieczki przez uczniów, ze szczególnym uwzględnieniem zasad bezpieczeństwa;
4)
nadzoruje wykonywanie zadań przydzielonych uczniom;
5)
wykonuje inne zadania zlecone przez kierownika wycieczki.
19 § 13 zmieniony przez § 1 pkt 10 rozporządzenia z dnia 26 lipca 2018 r. (Dz.U.2018.1533) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 1 września 2018 r.