§ 7. - Warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach. - Dz.U.2020.983 t.j. - OpenLEX

§ 7. - Warunki i sposób organizowania nauki religii w publicznych przedszkolach i szkołach.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.983 t.j.

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 czerwca 2020 r.
§  7. 
1. 
Nauczyciel religii wchodzi w skład rady pedagogicznej szkoły, nie przyjmuje jednak obowiązków wychowawcy klasy.
2. 
Nauczyciel religii ma prawo do organizowania spotkań z rodzicami swoich uczniów również poza wyznaczonymi przez szkołę lub przedszkole zebraniami ogólnymi, wcześniej ustalając z dyrektorem szkoły lub przedszkola termin i miejsce planowanego spotkania.
3. 
Nauczyciel religii może prowadzić na terenie szkoły organizacje o charakterze społeczno-religijnym i ekumenicznym na zasadach określonych w art. 86 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. - Prawo oświatowe (Dz. U. z 2020 r. poz. 910). Z tytułu prowadzenia organizacji nie przysługuje mu dodatkowe wynagrodzenie.
4. 
Nauczyciel religii ma obowiązek wypełniania dziennika szkolnego.
5. 
Nauczyciel religii uczący w grupie międzyklasowej (międzyoddziałowej), międzyszkolnej oraz w punkcie katechetycznym ma obowiązek prowadzić odrębny dziennik zajęć, zawierający te same zapisy, które zawiera dziennik szkolny.