Rozdział 7 - Przepisy przejściowe i końcowe - Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.214.2179

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2007 r.

Rozdział  7

Przepisy przejściowe i końcowe

§  121.
1.
Szkoły dostosują statuty do przepisów rozporządzenia w ciągu trzech miesięcy od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.
W roku szkolnym 2004/2005 informacje, o których mowa w § 4, nauczyciele i wychowawcy klas przekazują w ciągu miesiąca od daty dostosowania statutu do przepisów rozporządzenia.
§  122.
1.
W roku szkolnym 2004/2005 do opinii, o których mowa w § 47 ust. 1, nie stosuje się warunków określonych w § 47 ust. 3 i 4.
2.
W roku szkolnym 2004/2005 zwolnienie z odpowiedniej części egzaminu gimnazjalnego, o którym mowa w § 49, dotyczy również finalistów konkursów przedmiotowych o zasięgu ponadwojewódzkim, z zakresu jednego z grupy przedmiotów objętych egzaminem gimnazjalnym.
§  123.
1.
Egzamin maturalny przeprowadza się:
1)
począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 - dla absolwentów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych i ogólnokształcących szkół baletowych;
2)
począwszy od sesji wiosennej w roku szkolnym 2005/2006 - dla absolwentów liceów plastycznych.
2.
Egzamin dojrzałości przeprowadza się na warunkach i w sposób określony w załączniku do rozporządzenia do sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 włącznie dla absolwentów dotychczasowych liceów sztuk plastycznych, z zastrzeżeniem ust. 3.
3.
Absolwenci dotychczasowych liceów muzycznych, szkół baletowych i liceów sztuk plastycznych mogą przystąpić do egzaminu dojrzałości w kolejnych sesjach egzaminacyjnych w ciągu dwóch lat od sesji wiosennej w roku szkolnym, w którym przystąpili lub mogli przystąpić do egzaminu dojrzałości, chyba że zgłoszą chęć przystąpienia do egzaminu maturalnego.
§  124. 105
 Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów: filozofia oraz język łaciński i kultura antyczna, jako przedmiotów obowiązkowych, można zdawać począwszy od roku szkolnego 2008/2009.
§  125. 106
 Począwszy od roku szkolnego 2008/2009 absolwent może wybrać w części pisemnej egzaminu maturalnego język łaciński i kulturę antyczną, jako przedmiot dodatkowy, jeżeli nie wybrał go jako przedmiotu obowiązkowego.
§  126.
W roku szkolnym 2004/2005 do opinii, o których mowa w § 68 ust. 1, nie stosuje się warunków określonych w § 68 ust. 3 i 4.
§  127.
W sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005 i sesji zimowej w roku szkolnym 2005/2006 wyboru poziomu egzaminu maturalnego, o którym mowa w § 66 ust. 1, z danego przedmiotu obowiązkowego w części pisemnej zdający dokonuje w czasie egzaminu.
§  128.
1.
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w sesji wiosennej w roku szkolnym 2004/2005, składa deklarację, o której mowa w § 72 ust. 1, w ciągu miesiąca od dnia wejścia w życie rozporządzenia.
2.
Na podstawie deklaracji, o których mowa w ust. 1, przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego sporządza i przesyła informację, o której mowa w § 72 ust. 3, w ciągu dwóch tygodni od upływu terminu, o którym mowa w ust. 1.
§  129.
1.
Osoby, które w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002:
1)
nie zdały egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów albo przerwały egzamin maturalny,
2)
zdały egzamin maturalny i chcą podwyższyć wynik tego egzaminu z danego przedmiotu lub przedmiotów lub chcą zdawać dodatkowe przedmioty wybrane,

mogą ponownie przystąpić do egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 - do sesji zimowej w roku szkolnym 2006/2007 włącznie.

2.
Osoby, które w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002 zadeklarowały chęć zdawania egzaminu maturalnego w tej sesji, lecz z przyczyn losowych lub zdrowotnych nie przystąpiły do tego egzaminu, i do dnia 30 czerwca 2004 r. złożyły deklarację, mogą w sesji zimowej w roku szkolnym 2004/2005 przystąpić do egzaminu maturalnego na warunkach i w sposób obowiązujący w sesji wiosennej w roku szkolnym 2001/2002.
§  130.
1.
W roku szkolnym 2004/2005 część pisemną egzaminu dojrzałości przeprowadza się w następujących terminach:
1)
język polski - w dniu 10 maja o godz. 900;
2)
drugi przedmiot - w dniu 11 maja o godz. 900.
2.
W roku szkolnym 2005/2006 część pisemną egzaminu dojrzałości przeprowadza się w następujących terminach:
1)
język polski - w dniu 9 maja o godz. 900;
2)
drugi przedmiot - w dniu 10 maja o godz. 900.
3.
Terminy przeprowadzania egzaminu dojrzałości w przypadku osób, o których mowa w § 123 ust. 3, ustala minister właściwy do spraw kultury i ochrony dziedzictwa narodowego.
§  131.
Czynności związane z przeprowadzaniem sprawdzianu i egzaminów w szkołach, podjęte przed dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, na podstawie dotychczasowych przepisów, pozostają w mocy.
§  132.
Traci moc rozporządzenie Ministra Kultury z dnia 6 lutego 2002 r. w sprawie warunków i sposobu oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych (Dz. U. Nr 14, poz. 136).
§  133.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.
105 § 124 zmieniony przez § 1 pkt 57 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
106 § 125 zmieniony przez § 1 pkt 57 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.