Rozdział 5 - Egzamin maturalny - Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.214.2179

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2007 r.

Rozdział  5

Egzamin maturalny

§  63.
1.
Egzamin maturalny, będący formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności ustalone w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu maturalnego, określonych w odrębnych przepisach.
2.
Egzamin maturalny jest przeprowadzany dla absolwentów ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół sztuk pięknych, liceów plastycznych i ogólnokształcących szkół baletowych, z uwzględnieniem § 123.
3. 15
 Egzamin maturalny jest przeprowadzany także dla osób, które w szkole wymienionej w ust. 2 ukończyły klasę odpowiadającą klasie programowo najwyższej liceum ogólnokształcącego i zostały dopuszczone do egzaminu dyplomowego, ale nie zdały tego egzaminu.
4. 16
 Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o absolwencie szkoły wymienionej w ust. 2, należy przez to rozumieć także osobę, o której mowa w ust. 3.
§  64.
1.
Egzamin maturalny składa się z części ustnej, ocenianej w szkole, oraz z części pisemnej, ocenianej przez egzaminatorów wpisanych do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy.
2.
Egzamin maturalny obejmuje następujące przedmioty obowiązkowe:
1)
w części ustnej:
a)
język polski,
b)
język obcy nowożytny;
2)
w części pisemnej:
a)
język polski,
b)
język obcy nowożytny,
c)
jeden przedmiot wybrany przez absolwenta spośród następujących przedmiotów:

– biologia,

– chemia,

– filozofia, z uwzględnieniem § 124,

– fizyka i astronomia,

– geografia,

– historia,

– historia muzyki,

– historia sztuki,

– język łaciński i kultura antyczna, z uwzględnieniem § 125,

– matematyka,

– wiedza o społeczeństwie,

– wiedza o tańcu.

3.
Absolwent ma prawo przystąpić do egzaminu maturalnego z jednego, dwóch lub trzech przedmiotów dodatkowych:
1)
w części ustnej z języka obcego nowożytnego;
2)
w części pisemnej z przedmiotów wymienionych w ust. 2 pkt 2 lit. c, jeżeli nie wybrał ich jako przedmiotów obowiązkowych, a także z:
a)
informatyki,
b)
języka greckiego i kultury antycznej,
c)
języka łacińskiego i kultury antycznej, z uwzględnieniem § 125,
d)
języka obcego nowożytnego.
4.
Wybór przedmiotu zdawanego na egzaminie maturalnym nie jest zależny od typu szkoły, do której uczęszczał absolwent, ani od przedmiotów nauczanych w tej szkole.
§  65.
1.
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego można zdawać z następujących języków: angielskiego, francuskiego, hiszpańskiego, niemieckiego, portugalskiego, rosyjskiego, słowackiego, szwedzkiego i włoskiego.
2.
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego lub jako przedmiotu dodatkowego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, jest zdawany z tego samego języka.
3.
Egzamin maturalny z języka obcego nowożytnego jako przedmiotu obowiązkowego i jako przedmiotu dodatkowego nie może być zdawany z tego samego języka.
§  65a. 17
 Absolwent niesłyszący jest zwolniony z części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego.
§  66.
1. 18
 Egzamin maturalny z przedmiotów obowiązkowych może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, z wyjątkiem przedmiotów, o których mowa w ust. 2 i 5. Wyboru poziomu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, w części ustnej i części pisemnej, zdający dokonuje w deklaracji, o której mowa w § 72 ust. 1.
2.
Dla egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego nie określa się poziomu egzaminu.
3.
Egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
4. 19
 (uchylony).
5.
Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy wybrali jako przedmiot obowiązkowy język obcy nowożytny, będący drugim językiem nauczania, zdają go, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej egzaminu maturalnego, na jednym poziomie, określonym w standardach wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1.
§  67. 20
 
1.
Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych zdający egzamin maturalny z przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim, a w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku.
2.
Absolwenci szkół lub oddziałów dwujęzycznych zdający egzamin maturalny z przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, wybranych jako przedmioty dodatkowe, rozwiązują w języku polskim zadania egzaminacyjne przygotowane dla zdających egzamin maturalny w języku polskim oraz mogą rozwiązać w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku. Zamiar przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych absolwent zgłasza w deklaracji, o której mowa w § 72 ust. 1.
§  68.
1.
Absolwenci ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się mają prawo przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie dostosowanych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, spełniającej warunki, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W przypadku absolwentów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych absolwenta może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
3. 21
 Opinia, o której mowa w ust. 1, powinna być wydana przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną, w tym poradnię specjalistyczną, nie później niż do końca września roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny, i nie wcześniej niż na 4 lata przed terminem egzaminu maturalnego.
4.
Opinię, o której mowa w ust. 1, przedkłada się dyrektorowi szkoły, w terminie do dnia 15 października roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
5.
Absolwenci chorzy lub niesprawni czasowo, na podstawie zaświadczenia o stanie zdrowia, wydanego przez lekarza, mogą przystąpić do egzaminu maturalnego w warunkach i formie odpowiednich ze względu na ich stan zdrowia.
6.
Dla absolwentów, o których mowa w ust. 1 i 5, nie przygotowuje się odrębnych zestawów zadań egzaminacyjnych.
6a. 22
 Absolwenci, o których mowa w ust. 1, w przypadku gdy głębokość zaburzenia grafii uniemożliwia odczytanie i dokonanie prawidłowej oceny arkusza egzaminacyjnego, mają prawo do korzystania w części pisemnej egzaminu maturalnego z komputera lub maszyny do pisania.
6b. 23
 Szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, o których mowa w § 108 ust. 1, uwzględniają indywidualne potrzeby psychofizyczne i edukacyjne absolwentów, o których mowa w ust. 1.
7.
Dyrektor Komisji Centralnej opracowuje szczegółową informację o sposobie dostosowania warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów, o których mowa w ust. 1 i 5, i podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 12 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego.
8.
Za dostosowanie warunków i formy przeprowadzania egzaminu maturalnego do potrzeb absolwentów, o których mowa w ust. 1 i 5, odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 73 ust. 1.
§  69.
1. 24
 Laureaci i finaliści olimpiad przedmiotowych są zwolnieni z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 1a, na podstawie zaświadczenia stwierdzającego uzyskanie tytułu odpowiednio laureata lub finalisty. Zaświadczenie przedkłada się przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 73 ust. 1.
1a. 25
 W przypadku absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych, którzy uzyskali tytuł laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z przedmiotu nauczanego dwujęzycznie, zwolnienie z egzaminu maturalnego z danego przedmiotu nie obejmuje dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdawanych w drugim języku nauczania, o których mowa w § 67 ust. 1.
2.
Laureatom i finalistom olimpiad przedmiotowych uprawnienie wymienione w ust. 1 przysługuje także wtedy, gdy przedmiot nie był objęty szkolnym planem nauczania danej szkoły.
2a. 26
 Zwolnienie laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej z egzaminu maturalnego z:
1)
języka polskiego zdawanego w części ustnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku;
2)
języka obcego nowożytnego zdawanego w części ustnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tego przedmiotu w części ustnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych;
3) 27
 przedmiotów zdawanych w części pisemnej - jest równoznaczne z uzyskaniem z tych przedmiotów w części pisemnej egzaminu maturalnego najwyższego wyniku odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych.
3. 28
 W przypadku, o którym mowa w ust. 1, na świadectwie dojrzałości zamiast wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się odpowiednio "zwolniony" albo "zwolniona" oraz zamieszcza się adnotację o posiadanym tytule laureata lub finalisty olimpiady przedmiotowej i uzyskaniu z egzaminu maturalnego z:
1)
języka polskiego zdawanego w części ustnej - 100 % punktów w tej części;
2)
języka obcego nowożytnego zdawanego w części ustnej - 100 % punktów w tej części odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych;
3) 29
 przedmiotów zdawanych w części pisemnej - 100 % punktów w tej części odpowiednio na poziomie rozszerzonym albo poziomie szkół dwujęzycznych.
4. 30
 Wykaz olimpiad przedmiotowych, o których mowa w ust. 1, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 2 lata przed terminem egzaminu maturalnego.
§  70.
1. 31
 Egzamin maturalny jest przeprowadzany jeden raz w ciągu roku szkolnego - w okresie od maja do lipca.
2.
Harmonogram przeprowadzania egzaminu maturalnego ustala dyrektor Komisji Centralnej i ogłasza go na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 4 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.
§  71.
Informator, o którym mowa w art. 9a ust. 2 pkt 1b ustawy, zawierający w szczególności opis zakresu egzaminu maturalnego dla danego przedmiotu oraz kryteriów oceniania i form przeprowadzania egzaminu maturalnego, a także przykładowe zestawy zadań egzaminacyjnych, jest ogłaszany nie później niż do dnia 1 września roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
§  72. 32
 
1.
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego, składa pisemną deklarację dotyczącą wyboru:
1)
przedmiotów zdawanych na egzaminie maturalnym, w tym języka lub języków, z określeniem przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe i dodatkowe;
2)
poziomu egzaminu maturalnego w części ustnej z języka obcego nowożytnego zdawanego jako przedmiot obowiązkowy oraz w części pisemnej z przedmiotów zdawanych jako obowiązkowe;
3)
tematu z języka polskiego w części ustnej egzaminu maturalnego, wybranego z listy tematów, o której mowa w § 78 ust. 1;
4)
środowiska komputerowego, programów użytkowych oraz języka programowania - w przypadku zdających egzamin maturalny z informatyki; listę środowisk komputerowych, programów użytkowych oraz języków programowania, z której zdający dokonuje wyboru, dyrektor Komisji Centralnej podaje do publicznej wiadomości na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 10 miesięcy przed terminem egzaminu maturalnego;
5)
języka, w którym ma być zdawany egzamin maturalny w części pisemnej z danego przedmiotu lub przedmiotów oraz przystąpienia do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych - w przypadku absolwentów, o których mowa w § 67.
2.
Zdający, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego bezpośrednio po ukończeniu szkoły, składa deklarację przewodniczącemu szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 73 ust. 1, a absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach - dyrektorowi szkoły, którą ukończył. Wstępną deklarację zdający składa nie później niż do dnia 30 września, a ostateczną deklarację nie później niż do dnia 20 grudnia roku szkolnego, w którym zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego.
3.
W przypadku likwidacji lub przekształcenia szkoły absolwent, który ukończył szkołę we wcześniejszych latach, składa deklarację dyrektorowi komisji okręgowej.
4.
Do deklaracji zdający dołącza oświadczenie o wyrażeniu albo niewyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, o której mowa w art. 23 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z późn. zm.), w celu przekazania przez komisję okręgową wyników egzaminu maturalnego uzyskanych przez zdającego szkole wyższej, o przyjęcie do której ubiega się zdający.
5.
Osoby posiadające świadectwa szkolne uzyskane za granicą, uznane za równorzędne świadectwom ukończenia odpowiednich polskich szkół artystycznych, deklarację i oświadczenie składają dyrektorowi komisji okręgowej.
6.
Na podstawie złożonych deklaracji i oświadczeń przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 73 ust. 1, sporządza informację obejmującą dane zawarte w deklaracjach i oświadczeniach i przesyła ją pocztą elektroniczną lub na nośniku zapisu elektronicznego dyrektorowi komisji okręgowej, nie później niż do dnia 10 stycznia roku szkolnego, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
7.
Przepis ust. 6 stosuje się odpowiednio do dyrektora szkoły, o którym mowa w ust. 2.
§  73. 33
 
1.
Za organizację i przebieg egzaminu maturalnego w danej szkole odpowiada przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, którym jest dyrektor szkoły, z zastrzeżeniem § 75 ust. 3.
2.
Przewodniczący szkolnego zespołu egzaminacyjnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego, powołuje zastępcę przewodniczącego szkolnego zespołu egzaminacyjnego oraz pozostałych członków szkolnego zespołu egzaminacyjnego, zwanego dalej "zespołem egzaminacyjnym".
3.
Jeżeli przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie mogą wziąć udziału w egzaminie maturalnym, dyrektor komisji okręgowej powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej szkole.
4.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego i jego zastępca powinni odbyć szkolenie w zakresie organizacji egzaminu maturalnego, organizowane przez komisję okręgową.
§  74.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w danej szkole w szczególności:
1) 34
 powołuje przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, o których mowa w § 77 ust. 1, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego;
2)
opracowuje i ogłasza szkolny harmonogram przeprowadzania części ustnej egzaminu maturalnego, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego, i przesyła go niezwłocznie dyrektorowi komisji okręgowej; w uzasadnionych przypadkach część ustna egzaminu maturalnego może być kontynuowana równolegle z częścią pisemną egzaminu maturalnego;
3)
zleca nauczycielom, o których mowa w § 78 ust. 1, przygotowanie listy tematów do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego;
4)
powołuje zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego, o których mowa w § 90 ust. 1, nie później niż na miesiąc przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego.
2. 35
 Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego, w obecności innego członka tego zespołu, odbiera przesyłki zawierające zbiory zestawów zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego lub przesyłki zawierające pakiety z arkuszami egzaminacyjnymi, w tym kartami odpowiedzi, oraz innymi materiałami egzaminacyjnymi do części pisemnej egzaminu maturalnego i sprawdza, czy nie zostały one naruszone, a następnie sprawdza, czy zawierają one wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia tego egzaminu. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza wszystkie materiały niezbędne do przeprowadzenia egzaminu maturalnego.
3. 36
 W przypadku stwierdzenia, że przesyłki, o których mowa w ust. 2, zostały naruszone lub nie zawierają wszystkich materiałów niezbędnych do przeprowadzenia egzaminu maturalnego, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego lub upoważniony przez niego członek zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
§  75.
1.
W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może powierzyć zespołowi egzaminacyjnemu powołanemu w danej szkole przeprowadzenie części ustnej lub nadzorowanie przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego także dla absolwentów innej szkoły lub szkół, informując o tym dyrektorów zainteresowanych szkół na co najmniej 2 miesiące przed terminem egzaminu maturalnego.
2. 37
 W uzasadnionych przypadkach dyrektor komisji okręgowej może podjąć decyzję o przeprowadzeniu całego lub części egzaminu maturalnego dla absolwentów danej szkoły lub szkół na terenie innej szkoły lub w innym miejscu niebędącym siedzibą szkoły.
3. 38
 W przypadku, o którym mowa w ust. 2, przewodniczącym zespołu egzaminacyjnego jest odpowiednio dyrektor szkoły, na terenie której jest przeprowadzany egzamin maturalny, lub osoba wskazana przez dyrektora komisji okręgowej.
§  76.
1. 39
 Do części ustnej egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył, z zastrzeżeniem ust. 2 i 3 oraz § 75 ust. 1 i 2.
1a. 40
 Osoba, o której mowa w § 63 ust. 3, do części ustnej egzaminu maturalnego przystępuje w szkole, w której została dopuszczona do egzaminu dyplomowego.
2.
W przypadku braku możliwości powołania w szkole przedmiotowego zespołu egzaminacyjnego, o którym mowa w § 77 ust. 1, dla przeprowadzenia części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu dyrektor komisji okręgowej kieruje zdającego na część ustną egzaminu maturalnego z tego przedmiotu do innej szkoły.
3. 41
 Absolwenci, o których mowa w § 72 ust. 3, oraz osoby, o których mowa w § 72 ust. 5, które złożyły deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, do części ustnej egzaminu maturalnego przystępują w szkole wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.
§  77.
1.
Część ustną egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przeprowadzają i oceniają przedmiotowe zespoły egzaminacyjne, zwane dalej "zespołami przedmiotowymi".
2.
Zespoły przedmiotowe powołuje się spośród członków zespołu egzaminacyjnego.
3. 42
 W skład zespołu przedmiotowego wchodzą:
1)
nauczyciel danego przedmiotu wpisany do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy - jako przewodniczący;
2)
drugi nauczyciel danego przedmiotu - jako członek.
4.
Spośród osób wchodzących w skład zespołu przedmiotowego co najmniej jedna osoba jest zatrudniona w innej szkole lub w placówce.
4a. 43
 W skład zespołu przedmiotowego nie może wchodzić nauczyciel, który w ostatnim roku nauki prowadził zajęcia z danego przedmiotu ze zdającymi.
5.
Członkiem zespołu przedmiotowego może być także nauczyciel akademicki posiadający przygotowanie z zakresu danego przedmiotu.
6.
Przewodniczący zespołu przedmiotowego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu.
7. 44
 W przypadku części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego, przewodniczący zespołu przedmiotowego wyznacza osobę egzaminującą danego zdającego.
8.
Jeżeli przewodniczący lub członek zespołu przedmiotowego, z powodu choroby lub innych ważnych przyczyn, nie może wziąć udziału w egzaminie maturalnym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje w zastępstwie innego nauczyciela zatrudnionego w danej lub innej szkole lub w placówce, z zastrzeżeniem ust. 3 pkt 1.
9.
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu przedmiotowego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
§  78.
1. 45
 Nauczyciele języka polskiego w szkole przygotowują do części ustnej egzaminu maturalnego listę tematów z języka polskiego w terminie do dnia 10 kwietnia roku szkolnego poprzedzającego rok szkolny, w którym jest przeprowadzany egzamin maturalny.
2.
Do części ustnej egzaminu maturalnego przygotowuje się w danej szkole jedną listę tematów. Lista tematów może uwzględniać tematy zaproponowane przez uczniów.
§  79.
1. 46
 Dyrektor komisji okręgowej może, w terminie 2 miesięcy po upływie terminu, o którym mowa w § 78 ust. 1, zwrócić się do przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego o przedstawienie przygotowanej przez nauczycieli listy tematów.
2.
Jeżeli dyrektor komisji okręgowej nie zgłosi zastrzeżeń do przedstawionej listy tematów w terminie 10 tygodni od dnia jej złożenia, listę tematów uważa się za zaakceptowaną.
3.
Dyrektor komisji okręgowej może zalecić poprawienie listy tematów. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przedstawia dyrektorowi komisji okręgowej, w terminie tygodnia od dnia otrzymania zaleceń, poprawioną listę tematów.
4.
Jeżeli dyrektor komisji okręgowej nie zaakceptuje w terminie tygodnia poprawionej listy tematów, przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego listę tematów przygotowaną przez komisję okręgową.
§  80.
1.
Dyrektor komisji okręgowej przekazuje przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w szkole, w której jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego z danego języka obcego nowożytnego, nie później niż na 2 dni przed terminem części ustnej egzaminu maturalnego, przygotowane przez komisję okręgową zestawy zadań egzaminacyjnych oraz kryteria oceniania tych zadań i ich punktacji.
2. 47
 Zestawy zadań egzaminacyjnych do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego są opracowywane oddzielnie dla egzaminu na poziomie podstawowym oraz na poziomie rozszerzonym, a także dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.
3.
Jeżeli do części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego na wybranym poziomie w danej szkole przystępuje:
1)
nie więcej niż 45 osób - liczba zestawów zadań egzaminacyjnych jest większa o 5 od liczby osób przystępujących do egzaminu;
2)
więcej niż 45 osób - liczba zestawów zadań egzaminacyjnych wynosi 50.
§  81.
1. 48
 Do sali, w której jest przeprowadzana część ustna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
2.
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, a także języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie podstawowym w sali może przebywać tylko jeden zdający.
3.
W czasie trwania części ustnej egzaminu maturalnego z języka obcego nowożytnego zdawanego na poziomie rozszerzonym lub języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, w sali może przebywać jeden zdający i jeden przygotowujący się do egzaminu.
§  82.
1.
Egzamin maturalny w części ustnej z języka polskiego trwa około 25 minut i składa się z dwóch części:
1)
prezentacji tematu wybranego z listy tematów, o której mowa w § 78 ust. 1, która trwa około 15 minut;
2) 49
 rozmowy zdającego z zespołem przedmiotowym, która jest związana z prezentowanym tematem.
2.
Projekcja filmu lub odtworzenie nagranej wypowiedzi lub muzyki może trwać do 5 minut z czasu przeznaczonego na prezentację tematu.
3.
W części przeznaczonej na prezentację tematu nie przerywa się wypowiedzi zdającemu.
4.
Rozmowa, o której mowa w ust. 1 pkt 2, dotyczy prezentowanego tematu i wykorzystanej do opracowania tematu bibliografii.
4a. 50
 Zdający dostarcza przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego wykaz bibliografii wykorzystanej do opracowania tematu, nie później niż na 4 tygodnie przed terminem części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego. Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego niezwłocznie przekazuje wykaz bibliografii właściwemu zespołowi przedmiotowemu.
5. 51
 (uchylony).
§  83.
1. 52
 Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, zdawanego na poziomie podstawowym, trwa około 10 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych i na zapoznanie się z jego treścią ma około 5 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.
3.
Egzamin, o którym mowa w ust. 2, składa się z dwóch części:
1)
część pierwsza polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych, symulujących autentyczne sytuacje komunikacyjne; rozmowę przeprowadza zdający z egzaminującym, który przyjmuje jedną z ról;
2)
część druga polega na opisaniu otrzymanej ilustracji i odpowiedzi na dwa pytania zadane przez egzaminującego, związane z tą ilustracją.
4.
Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, zdawanego na poziomie rozszerzonym, trwa około 15 minut. Zdający losuje zestaw zadań egzaminacyjnych i na zapoznanie się z jego treścią ma około 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.
5.
Egzamin, o którym mowa w ust. 4, składa się z dwóch części:
1)
część pierwsza polega na przeprowadzeniu rozmowy egzaminującego ze zdającym na podstawie materiału stymulującego zawartego w zestawie zadań egzaminacyjnych;
2)
część druga polega na prezentacji przez zdającego jednego z dwóch tematów zawartych w zestawie zadań egzaminacyjnych i dyskusji z egzaminującym na zaprezentowany temat.
6.
Zdający podczas przygotowywania się do egzaminu i w czasie jego trwania nie może korzystać z żadnych słowników.
§  84.
1.
Egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, jest zdawany na jednym poziomie.
2.
Egzamin trwa około 15 minut i polega na prezentacji przeczytanego tekstu oraz rozmowie zdającego z egzaminującym na tematy związane z zaprezentowanym tekstem.
3.
Zdający losuje tekst i na zapoznanie się z jego treścią ma około 15 minut, których nie wlicza się do czasu trwania egzaminu.
4.
Zdający podczas przygotowywania się do egzaminu i w czasie jego trwania nie może korzystać z żadnych słowników.
§  85.
1.
Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego są wyrażane w skali procentowej.
2. 53
 Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z danego przedmiotu, z zastrzeżeniem ust. 3.
3. 54
 Zdający zdał egzamin maturalny w części ustnej z języka obcego nowożytnego, zdawanego jako przedmiot obowiązkowy, jeżeli otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania z egzaminu z tego języka na zadeklarowanym poziomie.
4. 55
 Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych nie mają wpływu na zdanie części ustnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.
§  86.
1.
Wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ustalają zespoły przedmiotowe.
2.
Wynik części ustnej egzaminu maturalnego ustalony przez zespół przedmiotowy jest ostateczny.
§  87.
1.
Przewodniczący zespołów przedmiotowych, bezpośrednio po zakończeniu egzaminu maturalnego w części ustnej w danym dniu, ogłaszają wyniki tej części egzaminu z poszczególnych przedmiotów.
2.
Listę zdających, zawierającą wyniki części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przesyła komisji okręgowej w terminie 2 dni po zakończeniu tej części egzaminu.
§  88. 56
 Niezdanie albo nieprzystąpienie do egzaminu maturalnego z przedmiotu lub przedmiotów w części ustnej nie stanowi przeszkody w zdawaniu egzaminu maturalnego w części pisemnej.
§  89.
1.
Do części pisemnej egzaminu maturalnego zdający przystępuje w szkole, którą ukończył, z zastrzeżeniem ust. 2 i § 75 ust. 2.
1a. 57
 Osoba, o której mowa w § 63 ust. 3, do części pisemnej egzaminu maturalnego przystępuje w szkole, w której została dopuszczona do egzaminu dyplomowego.
2. 58
 Absolwenci, o których mowa w § 72 ust. 3, oraz osoby, o których mowa w § 72 ust. 5, które złożyły deklarację dyrektorowi komisji okręgowej, do części pisemnej egzaminu maturalnego przystępują w szkole wskazanej przez dyrektora komisji okręgowej.
§  90.
1.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego powołuje, spośród członków zespołu egzaminacyjnego, zespoły nadzorujące przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w poszczególnych salach egzaminacyjnych oraz wyznacza przewodniczących tych zespołów.
2.
Przewodniczący zespołu nadzorującego kieruje pracą tego zespołu, a w szczególności odpowiada za prawidłowy przebieg części pisemnej egzaminu maturalnego w danej sali egzaminacyjnej.
3.
W skład zespołu nadzorującego wchodzi co najmniej 3 nauczycieli, z tym że co najmniej jeden nauczyciel jest zatrudniony w innej szkole lub w placówce.
4.
W przypadku gdy w sali egzaminacyjnej jest więcej niż 30 zdających, liczbę członków zespołu nadzorującego zwiększa się o jedną osobę na każdych kolejnych 20 zdających.
5.
Nauczyciel zatrudniony w innej szkole lub w placówce zostaje powołany w skład zespołu nadzorującego w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły lub placówki.
6.
W skład zespołu nadzorującego nie mogą wchodzić nauczyciele danego przedmiotu oraz wychowawcy zdających.
7.
W czasie egzaminu z informatyki przeprowadzanego w pracowni informatycznej jest obecny administrator lub opiekun tej pracowni, który nie wchodzi w skład zespołu nadzorującego.
§  91.
1.
Przed rozpoczęciem części pisemnej egzaminu maturalnego przewodniczący zespołu egzaminacyjnego sprawdza, czy pakiety, zawierające arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, oraz inne materiały egzaminacyjne do części pisemnej egzaminu maturalnego, nie zostały naruszone.
2.
W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego zawiesza część pisemną egzaminu maturalnego i powiadamia o tym dyrektora komisji okręgowej.
3. 59
 W przypadku stwierdzenia, że pakiety wymienione w ust. 1 nie zostały naruszone, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego otwiera je w obecności przewodniczących zespołów nadzorujących oraz przedstawicieli zdających, a następnie przekazuje przewodniczącym zespołów nadzorujących arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do egzaminu na danym poziomie lub do danej części egzaminu maturalnego w części pisemnej w liczbie odpowiadającej liczbie zdających w poszczególnych salach egzaminacyjnych.
4.
Członkowie zespołu nadzorującego rozdają zdającym arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, polecając sprawdzenie, czy arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, są kompletne.
5.
Zdający zgłasza przewodniczącemu zespołu nadzorującego braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi i otrzymuje nowy arkusz egzaminacyjny lub nową kartę odpowiedzi.
6.
Informację o wymianie arkusza egzaminacyjnego lub karty odpowiedzi przewodniczący zespołu nadzorującego zamieszcza w protokole, o którym mowa w § 115 ust. 2. Protokół czytelnie podpisuje zdający, który zgłosił braki w arkuszu egzaminacyjnym lub karcie odpowiedzi.
7.
Na każdym arkuszu egzaminacyjnym, w tym karcie odpowiedzi, zamieszcza się kod zdającego, nadany przez komisję okręgową. Zdający nie podpisują arkuszy egzaminacyjnych, w tym kart odpowiedzi.
§  92.
1.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego każdy zdający pracuje przy osobnym stoliku. Stoliki są ustawione w jednym kierunku, w odległości zapewniającej samodzielność pracy zdających.
2.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego na stolikach mogą znajdować się tylko arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, oraz materiały i przybory pomocnicze, o których mowa w § 105.
3. 60
 Do sali egzaminacyjnej, w której jest przeprowadzana część pisemna egzaminu maturalnego, nie można wnosić żadnych urządzeń telekomunikacyjnych ani korzystać z nich w tej sali.
§  93.
1.
Część pisemna egzaminu maturalnego rozpoczyna się z chwilą zapisania w widocznym miejscu przez przewodniczącego zespołu nadzorującego czasu rozpoczęcia i zakończenia pracy.
2.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdający nie powinni opuszczać sali egzaminacyjnej. W szczególnie uzasadnionych przypadkach przewodniczący zespołu nadzorującego może zezwolić zdającemu na opuszczenie sali egzaminacyjnej, po zapewnieniu warunków wykluczających możliwość kontaktowania się zdającego z innymi osobami, z wyjątkiem osób udzielających pomocy medycznej.
3.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego w sali egzaminacyjnej mogą przebywać wyłącznie zdający, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego oraz osoby, o których mowa w § 90 ust. 7 i § 116.
4.
W czasie trwania części pisemnej egzaminu maturalnego zdającym nie udziela się żadnych wyjaśnień dotyczących zadań egzaminacyjnych ani ich nie komentuje.
§  94. 61
 (uchylony).
§  95.
1. 62
 Egzamin maturalny w części pisemnej z języka polskiego może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym trwa 170 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz napisaniu tekstu własnego związanego z tekstem literackim, zawartym w arkuszu egzaminacyjnym. Teksty literackie dla egzaminu wskazuje informator, o którym mowa w § 71.
3. 63
 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia czytanego tekstu nieliterackiego oraz umiejętności pisania tekstu własnego związanego z tekstem literackim zawartym w arkuszu egzaminacyjnym.
4. 64
 (uchylony).
5.
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika ortograficznego i słownika poprawnej polszczyzny.
§  96.
1. 65
 Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut, z czego 20 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz pisania prostych tekstów użytkowych.
3. 66
 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 190 minut i składa się z dwóch części:
1)
część pierwsza trwa 120 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej i stosowania struktur leksykalno-gramatycznych;
2)
część druga trwa 70 minut, z czego 25 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu, rozumienia tekstu czytanego oraz rozpoznawania struktur leksykalno-gramatycznych.
4. 67
 (uchylony).
5.
Do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu są wykorzystywane teksty nagrane przez rodzimych użytkowników danego języka.
6.
W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.
§  97.
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych, jest zdawany na jednym, odrębnym poziomie.
2.
Egzamin trwa 240 minut i składa się z dwóch części:
1)
część pierwsza trwa 90 minut, z czego 30 minut zajmuje praca z nagranym tekstem, i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia ze słuchu oraz formułowania wypowiedzi pisemnej nawiązującej tematycznie do jednego z wysłuchanych tekstów;
2)
część druga trwa 150 minut i polega na sprawdzeniu umiejętności rozumienia tekstu czytanego i formułowania wypowiedzi pisemnej na podstawie przeczytanego tekstu nawiązującej tematycznie do jednego z przeczytanych tekstów.
3.
Do sprawdzenia umiejętności rozumienia ze słuchu są wykorzystywane teksty nagrane przez rodzimych użytkowników danego języka.
4.
W czasie trwania egzaminu zdający nie może korzystać z żadnych słowników.
§  98.
1. 68
 Egzamin maturalny w części pisemnej z historii, historii muzyki, historii sztuki, wiedzy o społeczeństwie i wiedzy o tańcu, jako przedmiotów obowiązkowych, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotów dodatkowych - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu testu obejmującego zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu podstawowego.
3. 69
 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu testu oraz sprawdzeniu umiejętności pracy z materiałem źródłowym, interpretowania oraz syntetyzowania, a także umiejętności formułowania wypowiedzi pisemnej. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.
4. 70
 (uchylony).
§  99.
1. 71
 Egzamin maturalny w części pisemnej z biologii, chemii oraz fizyki i astronomii, jako przedmiotów obowiązkowych, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotów dodatkowych - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających wiedzę i umiejętność zastosowania tej wiedzy w praktyce; zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu podstawowego.
3. 72
 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających umiejętność zastosowania poznanych metod do rozwiązywania problemów dotyczących treści obejmujących zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.
4. 73
 (uchylony).
§  100.
1. 74
 Egzamin maturalny w części pisemnej z geografii, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych na podstawie barwnej, szczegółowej mapy i innych pomocniczych materiałów źródłowych, zawartych w arkuszu egzaminacyjnym, obejmujących zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu podstawowego.
3. 75
 Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych z wykorzystaniem różnorodnych materiałów źródłowych, z uwzględnieniem różnych skal przestrzennych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.
4. 76
 (uchylony).
§  101. 77
 
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z matematyki, jako przedmiotu obowiązkowego, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotu dodatkowego - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym trwa 120 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych sprawdzających rozumienie pojęć i umiejętność ich zastosowania w życiu codziennym oraz zadań o charakterze problemowym. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu podstawowego.
3.
Egzamin na poziomie rozszerzonym trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych wymagających rozwiązania problemów matematycznych. Zadania egzaminacyjne obejmują zakres wymagań, o których mowa w § 63 ust. 1, dla poziomu rozszerzonego.
§  102. 78
 
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej w szkołach lub oddziałach dwujęzycznych z przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, jako przedmiotów obowiązkowych, może być zdawany na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym, a jako przedmiotów dodatkowych - jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin na poziomie podstawowym i egzamin na poziomie rozszerzonym jest zdawany w języku polskim, zgodnie z opisem egzaminu z danego przedmiotu, zawartym w § 98-101.
3.
Zdający, który przystępuje do egzaminu maturalnego z przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, jako przedmiotów obowiązkowych, niezależnie od wybranego poziomu egzaminu, rozwiązuje w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, dodatkowe zadania egzaminacyjne przygotowane w tym języku, o których mowa w § 67 ust. 1. Dodatkowe zadania egzaminacyjne dotyczą treści z zakresu danego przedmiotu realizowanych w drugim języku nauczania, zgodnie z odrębnymi przepisami. Na rozwiązanie dodatkowych zadań egzaminacyjnych zdający ma 80 minut.
§  103. 79
 
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka łacińskiego i kultury antycznej jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, przetłumaczeniu na język polski tekstu oryginalnego oraz napisaniu w języku polskim tekstu własnego z wykorzystaniem materiału tekstowego oraz ilustracyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.
3.
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika łacińsko-polskiego oraz atlasu historycznego.
§  103a. 80
 
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z języka greckiego i kultury antycznej, jako przedmiotu dodatkowego, przeprowadzany do roku szkolnego 2006/2007 włącznie, jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin trwa 180 minut i polega na rozwiązaniu testu leksykalno-gramatycznego, przetłumaczeniu na język polski tekstu oryginalnego oraz napisaniu w języku polskim tekstu własnego z wykorzystaniem materiału tekstowego oraz ilustracyjnego zawartego w arkuszu egzaminacyjnym.
3.
W czasie trwania egzaminu zdający może korzystać ze słownika grecko-polskiego.
§  104.
1.
Egzamin maturalny w części pisemnej z informatyki jest zdawany na poziomie rozszerzonym.
2.
Egzamin trwa 240 minut i składa się z dwóch części:
1)
część pierwsza trwa 90 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych bez korzystania z komputera;
2)
część druga trwa 150 minut i polega na rozwiązaniu zadań egzaminacyjnych przy użyciu komputera.
3.
W czasie trwania części drugiej egzaminu zdający pracuje przy wydzielonym stanowisku komputerowym i może korzystać z programów oraz danych zapisanych na dysku twardym i na dyskach CD-ROM, stanowiących wyposażenie stanowiska. Niedozwolony jest dostęp do sieci oraz zasobów Internetu.
4.
System informatyczny wykorzystywany na egzaminie jest przygotowany w sposób uniemożliwiający połączenie z informatyczną siecią lokalną oraz sieciami teleinformatycznymi.
5.
W sali egzaminacyjnej jest dostępna podstawowa dokumentacja oprogramowania.
§  105.
Informację o materiałach i przyborach pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów, dyrektor Komisji Centralnej zamieszcza na stronie internetowej Komisji Centralnej, nie później niż na 2 miesiące przed terminem części pisemnej egzaminu maturalnego.
§  106. 81
 
1.
Po zakończeniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu na danym poziomie, osoby wchodzące w skład zespołu nadzorującego zbierają od zdających wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi. Przewodniczący zespołu nadzorującego lub wskazany przez niego członek zespołu nadzorującego pakuje wypełnione arkusze egzaminacyjne, w tym karty odpowiedzi, do zwrotnych kopert i zakleja je w obecności osób wchodzących w skład zespołu nadzorującego oraz przedstawiciela zdających, a następnie przekazuje je niezwłocznie przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego.
2.
Przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przechowuje i zabezpiecza koperty z wypełnionymi arkuszami egzaminacyjnymi, w tym kartami odpowiedzi, a po zakończeniu części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu przekazuje je dyrektorowi komisji okręgowej.
§  107.
1.
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego są wyrażane w skali procentowej.
2. 82
 Zdający zdał egzamin maturalny w części pisemnej, jeżeli z każdego przedmiotu obowiązkowego uzyskał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania na danym poziomie.
3. 83
 (uchylony).
4. 84
 Wyniki uzyskane w części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu odnotowuje się na świadectwie dojrzałości ze wskazaniem poziomu egzaminu.
5. 85
W przypadku egzaminu maturalnego w części pisemnej na poziomie rozszerzonym z informatyki oraz języka obcego nowożytnego wyniki uzyskane w części pierwszej i części drugiej odnotowuje się łącznie.
6.
Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego zdał egzamin maturalny w części pisemnej z języka obcego, będącego drugim językiem nauczania, jeżeli otrzymał co najmniej 30 % punktów możliwych do uzyskania z tego przedmiotu.
7. 86
 Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych z przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 pkt 2 lit. c, zdawanych jako przedmioty obowiązkowe i dodatkowe, uzyskane z dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 67, nie mają wpływu na zdanie części pisemnej egzaminu maturalnego. Wyniki te odnotowuje się na świadectwie dojrzałości.
§  108.
1.
Arkusze egzaminacyjne sprawdzają i oceniają egzaminatorzy wpisani do ewidencji egzaminatorów, o której mowa w art. 9c ust. 2 pkt 7 ustawy, powołani przez dyrektora komisji okręgowej. Egzaminatorzy stosują szczegółowe kryteria oceniania arkuszy egzaminacyjnych, opracowane przez Komisję Centralną, dla egzaminu z danego przedmiotu.
2.
Egzaminatorzy, o których mowa w ust. 1, sprawdzający i oceniający arkusze egzaminacyjne z danego przedmiotu tworzą zespół egzaminatorów. W skład zespołu egzaminatorów wchodzi nie więcej niż 20 egzaminatorów, spośród których dyrektor komisji okręgowej wyznacza przewodniczącego zespołu.
3.
Wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów ustala komisja okręgowa na podstawie ocenionych przez egzaminatorów arkuszy egzaminacyjnych.
4.
Wynik części pisemnej egzaminu maturalnego ustalony przez komisję okręgową jest ostateczny.
5.
Komisja okręgowa sporządza listę osób, które zdawały część pisemną egzaminu maturalnego w danej szkole, zawierającą uzyskane przez te osoby wyniki, i przekazuje ją przewodniczącemu zespołu egzaminacyjnego w celu ogłoszenia.
§  109. 87
 
1.
W przypadku stwierdzenia niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego lub jeżeli zdający zakłóca prawidłowy przebieg części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego w sposób utrudniający pracę pozostałym zdającym, przewodniczący zespołu egzaminacyjnego przerywa egzamin tego zdającego i unieważnia jego egzamin maturalny z danego przedmiotu odpowiednio w części ustnej lub części pisemnej. Informację o przerwaniu i unieważnieniu egzaminu maturalnego z danego przedmiotu zamieszcza się w protokołach, o których mowa w § 115 ust. 3.
2.
W przypadku stwierdzenia podczas sprawdzania arkusza egzaminacyjnego niesamodzielnego rozwiązywania zadań egzaminacyjnych przez zdającego, dyrektor komisji okręgowej, w porozumieniu z dyrektorem Komisji Centralnej, unieważnia część pisemną egzaminu maturalnego z danego przedmiotu tego zdającego.
3.
W przypadku unieważnienia egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, na świadectwie dojrzałości w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku egzaminu maturalnego z danego przedmiotu wpisuje się "0 %".
§  109a. 88
 
1.
W przypadku gdy zdający nie przystąpił do:
1)
egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego,
2)
rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 67 ust. 2

- zgłoszonych w deklaracji, o której mowa w § 72 ust. 1, na świadectwie dojrzałości, w miejscu przeznaczonym na wpisanie wyniku odpowiednio z egzaminu maturalnego z przedmiotu dodatkowego, egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotu obowiązkowego na poziomie rozszerzonym albo dodatkowych zadań egzaminacyjnych, wpisuje się "0 %".

2.
Przepis ust. 1 stosuje się odpowiednio do zdającego, o którym mowa w § 67 ust. 1, który nie przystąpił do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych przygotowanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania.
§  110. 89
 
1.
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli w części ustnej i części pisemnej ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych uzyskał wynik określony w § 85 ust. 2 oraz § 107 ust. 2 i 6, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Zdający zdał egzamin maturalny, jeżeli z jednego przedmiotu obowiązkowego, w części ustnej albo części pisemnej, nie spełnił warunków, o których mowa w ust. 1, ale ze wszystkich przedmiotów obowiązkowych w części ustnej i części pisemnej uzyskał średnią co najmniej 30 % punktów.
3.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do osoby, której egzamin z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej został unieważniony lub która nie przystąpiła do egzaminu z przedmiotu obowiązkowego w części ustnej lub części pisemnej.
§  110a. 90
 
1. 91
 W szczególnych przypadkach losowych lub zdrowotnych, uniemożliwiających przystąpienie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w § 70 ust. 2, na udokumentowany wniosek absolwenta lub jego rodziców (prawnych opiekunów), dyrektor komisji okręgowej może wyrazić zgodę na przystąpienie przez absolwenta do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów w dodatkowym terminie, z zastrzeżeniem ust. 6.
2.
Wniosek, o którym mowa w ust. 1, absolwent lub jego rodzice (prawni opiekunowie) składają do dyrektora szkoły, w której absolwent przystępuje do egzaminu maturalnego, najpóźniej w dniu, w którym odbywa się egzamin z danego przedmiotu. Dyrektor szkoły przekazuje wniosek wraz z załączonymi do niego dokumentami dyrektorowi komisji okręgowej, najpóźniej następnego dnia po otrzymaniu wniosku.
3.
Dyrektor komisji okręgowej rozpatruje wniosek, o którym mowa w ust. 1, w terminie 2 dni od daty jego otrzymania. Rozstrzygnięcie dyrektora komisji okręgowej jest ostateczne.
4.
Dla absolwentów, którzy uzyskali zgodę dyrektora komisji okręgowej na przystąpienie do egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, egzamin maturalny przeprowadzany jest zgodnie z harmonogramem i w miejscu ustalonym przez dyrektora Komisji Centralnej. Informację o harmonogramie i miejscu przeprowadzenia egzaminu maturalnego dyrektor Komisji Centralnej ogłasza na stronach internetowych Komisji Centralnej w pierwszym tygodniu czerwca.
5.
Dla przeprowadzenia egzaminu maturalnego w dodatkowym terminie, zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 4, przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego oraz członków tego zespołu powołuje dyrektor właściwej komisji okręgowej.
6.
Do dnia zakończenia przeprowadzania części pisemnej egzaminu maturalnego absolwent, o którym mowa w ust. 1, może przystąpić do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie innym niż ustalony w harmonogramie, o którym mowa w § 74 ust. 1 pkt 2, za zgodą przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego. Przepisy ust. 1-3 stosuje się odpowiednio.
7.
Absolwent, który uzyskał zgodę, o której mowa w ust. 6, przystępuje do części ustnej egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów w terminie ustalonym przez przewodniczącego zespołu egzaminacyjnego.
8.
Do absolwentów, którzy nie przystąpili do egzaminu maturalnego z danego przedmiotu lub przedmiotów zgodnie z harmonogramem, o którym mowa w ust. 4, albo w terminie, o którym mowa w ust. 7, stosuje się odpowiednio § 111.
§  111.
1. 92
 Zdający, który nie zdał egzaminu maturalnego z określonego przedmiotu lub przedmiotów, w części ustnej lub części pisemnej, albo przerwał egzamin maturalny, może przystąpić ponownie do części ustnej lub części pisemnej egzaminu maturalnego z tego przedmiotu lub przedmiotów przez okres 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego. Przepisy § 72 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
2. 93
 Absolwent, o którym mowa w ust. 1, przystępujący ponownie do egzaminu maturalnego, może wybrać inny przedmiot obowiązkowy, o którym mowa w § 64 ust. 2 pkt 1 lit. b i pkt 2 lit. b i c, z wyjątkiem przedmiotu, który zdawał jako przedmiot dodatkowy.
3.
Po upływie 5 lat od daty pierwszego egzaminu maturalnego absolwent, o którym mowa w ust. 1, zdaje egzamin maturalny w pełnym zakresie.
4. 94
 (uchylony).
5. 95
 Absolwent, który nie zdał egzaminu maturalnego w części ustnej z języka polskiego albo przerwał część ustną egzaminu maturalnego z języka polskiego, przystępujący ponownie do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego, może wskazać w deklaracji, o której mowa w § 72 ust. 1, poprzednio wybrany temat lub nowy temat wybrany z listy tematów, o której mowa w § 78 ust. 1.
6. 96
 Przepis ust. 5 stosuje się odpowiednio do absolwentów, którzy nie przystąpili do części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego.
§  111a. 97
 
1.
Zdający ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego, zarówno w części ustnej, jak i części pisemnej, z jednego lub więcej przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 i 3, w celu podwyższenia wyniku egzaminu maturalnego z tych przedmiotów lub zdania egzaminu maturalnego z przedmiotów dodatkowych wybranych spośród przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 3. Przepisy § 72 ust. 1-6 stosuje się odpowiednio.
2.
Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego, który zdawał w części ustnej na poziomie podstawowym, może zdawać egzamin maturalny z tego języka w części ustnej na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
3.
Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku egzaminu z języka obcego nowożytnego, który zdawał w części ustnej na poziomie rozszerzonym, zdaje egzamin maturalny z tego języka w części ustnej na poziomie rozszerzonym.
4.
Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku części ustnej egzaminu z języka polskiego, może wskazać w deklaracji, o której mowa w § 72 ust. 1, poprzednio wybrany temat lub nowy temat wybrany z listy tematów, o której mowa w § 78 ust. 1.
5.
Zdający, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku części pisemnej egzaminu z danego przedmiotu, niezależnie od poziomu, na którym zdawał egzamin maturalny z tego przedmiotu, może przystąpić do egzaminu z tego przedmiotu odpowiednio na poziomie podstawowym albo na poziomie rozszerzonym.
6.
Zdający, który zdał egzamin maturalny z danego przedmiotu w części pisemnej na poziomie podstawowym, ma prawo przystąpić ponownie do egzaminu maturalnego z tego przedmiotu w części pisemnej na poziomie rozszerzonym.
7.
Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, przystępujący do egzaminu maturalnego w celu podwyższenia wyniku w części ustnej lub części pisemnej egzaminu z języka obcego nowożytnego, będącego drugim językiem nauczania, zdaje egzamin maturalny z tego języka na poziomie określonym dla absolwentów szkół lub oddziałów dwujęzycznych.
8.
Absolwent szkoły lub oddziału dwujęzycznego, w celu podwyższenia wyniku części pisemnej egzaminu maturalnego z przedmiotów, o których mowa w § 64 ust. 2 pkt 2 lit. c, nauczanych w języku obcym, będącym drugim językiem nauczania, może przystąpić ponownie do rozwiązywania dodatkowych zadań egzaminacyjnych, o których mowa w § 67.
§  112. 98
 (uchylony).
§  113.
1.
Zdający, który zdał egzamin maturalny, otrzymuje świadectwo dojrzałości wydane przez komisję okręgową, zgodnie z odrębnymi przepisami.
1a. 99
 Komisja okręgowa przekazuje dyrektorowi szkoły lub upoważnionej przez niego osobie świadectwa dojrzałości zdających, którzy zdali egzamin maturalny w danej szkole. Dyrektor szkoły przekazuje świadectwa dojrzałości zdającym.
2. 100
 Zdający, który podwyższył wynik egzaminu maturalnego lub zdał egzamin maturalny z przedmiotów dodatkowych, zgodnie z § 111a, otrzymuje aneks do świadectwa dojrzałości wydany przez komisję okręgową, zgodnie z odrębnymi przepisami. Przepis ust. 1a stosuje się odpowiednio.
3. 101
 (uchylony)
§  114.
Na wniosek absolwenta sprawdzony i oceniony arkusz egzaminacyjny, w tym karta odpowiedzi, są udostępniane absolwentowi do wglądu w miejscu i czasie wskazanym przez dyrektora komisji okręgowej.
§  115.
1.
Protokoły części ustnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów sporządzają przewodniczący zespołów przedmiotowych, oddzielnie dla każdego zdającego. Protokoły podpisują osoby wchodzące w skład poszczególnych zespołów przedmiotowych.
2.
Protokoły przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów w danej sali egzaminacyjnej sporządzają przewodniczący zespołów nadzorujących. Protokoły podpisują osoby wchodzące w skład poszczególnych zespołów nadzorujących.
3.
Protokół zbiorczy części ustnej egzaminu maturalnego oraz protokół zbiorczy przebiegu części pisemnej egzaminu maturalnego sporządza przewodniczący zespołu egzaminacyjnego w dwóch egzemplarzach, z których jeden przesyła niezwłocznie komisji okręgowej. Protokoły podpisuje przewodniczący zespołu egzaminacyjnego.
4.
Protokoły sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów sporządzają przewodniczący zespołów egzaminatorów, o których mowa w § 108 ust. 2, w dwóch egzemplarzach. Protokoły podpisują egzaminatorzy wchodzący w skład poszczególnych zespołów.
5.
Dokumentację części ustnej egzaminu maturalnego przechowuje szkoła przez okres 5 lat.
6.
Arkusze egzaminacyjne przechowuje komisja okręgowa przez okres 6 miesięcy.
7.
Karty odpowiedzi i protokoły sprawdzania arkuszy egzaminacyjnych z części pisemnej egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów przechowuje komisja okręgowa przez okres 5 lat.
8.
Dokumentację egzaminu maturalnego przechowuje się według zasad określonych w odrębnych przepisach.
15 § 63 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
16 § 63 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 13 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
17 § 65a dodany przez § 1 pkt 14 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
18 § 66 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 15 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
19 § 66 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 15 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
20 § 67 zmieniony przez § 1 pkt 16 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
21 § 68 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 17 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
22 § 68 ust. 6a dodany przez § 1 pkt 17 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
23 § 68 ust. 6b dodany przez § 1 pkt 17 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
24 § 69 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
25 § 69 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 18 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
26 § 69 ust. 2a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.110.931) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 czerwca 2005 r.
27 § 69 ust. 2a pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
28 § 69 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia z dnia 16 czerwca 2005 r. (Dz.U.05.110.931) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 22 czerwca 2005 r.
29 § 69 ust. 3 pkt 3 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit. d) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
30 § 69 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 18 lit. e) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
31 § 70 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 19 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
32 § 72 zmieniony przez § 1 pkt 20 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
33 § 73 zmieniony przez § 1 pkt 21 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
34 § 74 ust. 1 pkt 1 zmieniony przez § 1 pkt 22 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
35 § 74 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 22 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
36 § 74 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 22 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
37 § 75 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 23 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
38 § 75 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 23 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
39 § 76 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 24 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
40 § 76 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 24 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
41 § 76 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 24 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
42 § 77 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 25 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
43 § 77 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 25 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
44 § 77 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 25 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
45 § 78 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 26 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
46 § 79 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 27 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
47 § 80 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 28 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
48 § 81 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 29 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
49 § 82 ust. 1 pkt 2 zmieniony przez § 1 pkt 30 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
50 § 82 ust. 4a dodany przez § 1 pkt 30 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
51 § 82 ust. 5 uchylony przez § 1 pkt 30 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
52 § 83 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 31 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
53 § 85 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 32 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
54 § 85 ust. 3 dodany przez § 1 pkt 32 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
55 § 85 ust. 4 dodany przez § 1 pkt 32 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
56 § 88 zmieniony przez § 1 pkt 33 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
57 § 89 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 34 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
58 § 89 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 34 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
59 § 91 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 35 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
60 § 92 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 36 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
61 § 94 uchylony przez § 1 pkt 37 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
62 § 95 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 38 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
63 § 95 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 38 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
64 § 95 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 38 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
65 § 96 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 39 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
66 § 96 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 39 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
67 § 96 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 39 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
68 § 98 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 40 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
69 § 98 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 40 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
70 § 98 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 40 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
71 § 99 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 41 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
72 § 99 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 41 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
73 § 99 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 41 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
74 § 100 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 42 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
75 § 100 ust. 3 zmieniony przez § 1 pkt 42 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
76 § 100 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 42 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
77 § 101 zmieniony przez § 1 pkt 43 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
78 § 102 zmieniony przez § 1 pkt 44 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
79 § 103 zmieniony przez § 1 pkt 44 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
80 § 103a dodany przez § 1 pkt 45 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
81 § 106 zmieniony przez § 1 pkt 46 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
82 § 107 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 47 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
83 § 107 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 47 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
84 § 107 ust. 4 zmieniony przez § 1 pkt 47 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
85 § 107 ust. 5 zmieniony przez § 1 pkt 47 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
86 § 107 ust. 7 zmieniony przez § 1 pkt 47 lit. d) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
87 § 109 zmieniony przez § 1 pkt 48 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
88 § 109a dodany przez § 1 pkt 49 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
89 § 110 zmieniony przez § 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 27 września 2006 r. (Dz.U.06.172.1236) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 28 września 2006 r.
90 § 110a dodany przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 maja 2005 r. (Dz.U.05.92.772) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 24 maja 2005 r.
91 § 110a ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 50 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
92 § 111 ust. 1 zmieniony przez § 1 pkt 51 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
93 § 111 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 51 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
94 § 111 ust. 4 uchylony przez § 1 pkt 51 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
95 § 111 ust. 5 dodany przez § 1 pkt 51 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
96 § 111 ust. 6 dodany przez § 1 pkt 51 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
97 § 111a dodany przez § 1 pkt 52 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
98 § 112 uchylony przez § 1 pkt 53 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
99 § 113 ust. 1a dodany przez § 1 pkt 54 lit. a) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
100 § 113 ust. 2 zmieniony przez § 1 pkt 54 lit. b) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
101 § 113 ust. 3 uchylony przez § 1 pkt 54 lit. c) rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.