Rozdział 2 - Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów - Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.214.2179

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2007 r.

Rozdział  2

Ocenianie, klasyfikowanie i promowanie uczniów

§  2.
1.
Ocenianiu podlegają:
1)
osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)
zachowanie ucznia.
2.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznawaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach, i realizowanych w szkole programów nauczania, uwzględniających tę podstawę.
3.
Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznawaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm etycznych.
§  3.
1.
Ocenianie osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia odbywa się w ramach oceniania wewnątrzszkolnego.
2.
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)
poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych;
2)
pomoc uczniowi w samodzielnym planowaniu swojego rozwoju;
3)
motywowanie ucznia do dalszej pracy;
4)
dostarczanie rodzicom (prawnym opiekunom) i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach w uczeniu się oraz uzdolnieniach uczniów;
5)
umożliwianie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno-wychowawczej.
3.
Ocenianie wewnątrzszkolne obejmuje:
1)
formułowanie przez nauczycieli wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)
ustalanie kryteriów oceniania zachowania;
3)
ocenianie bieżące i ustalanie śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali i w formach przyjętych w danej szkole;
4)
przeprowadzanie egzaminów klasyfikacyjnych, promocyjnych i poprawkowych;
5)
ustalanie końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, według skali, o której mowa w § 7 ust. 6 i § 8 ust. 2;
6)
ustalanie warunków i trybu uzyskania wyższych niż przewidywane końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego, oraz końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
7)
ustalanie warunków i sposobu przekazywania rodzicom (prawnym opiekunom) informacji o postępach i trudnościach ucznia w nauce.
4.
Szczegółowe warunki i sposób oceniania wewnątrzszkolnego określa statut szkoły, z uwzględnieniem przepisów rozporządzenia.
§  4.
1.
Nauczyciele na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz ich rodziców (prawnych opiekunów) o:
1)
wymaganiach edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i końcoworocznych (semestralnych) ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2)
sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
3)
warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć edukacyjnych, z wyjątkiem oceny ustalanej w trybie egzaminu promocyjnego.
2.
Nauczyciel jest obowiązany, na podstawie opinii publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej, albo niepublicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym niepublicznej poradni specjalistycznej, o których mowa w art. 71b ust. 3b ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty, zwanej dalej "ustawą", dostosować wymagania edukacyjne, o których mowa w ust. 1 pkt 1, do indywidualnych potrzeb ucznia, u którego stwierdzono zaburzenia i odchylenia rozwojowe lub specyficzne trudności w uczeniu się, uniemożliwiające sprostanie tym wymaganiom.
3.
Wychowawcy klas na początku każdego roku szkolnego informują uczniów oraz rodziców (prawnych opiekunów) o warunkach i sposobie oraz o kryteriach oceniania zachowania oraz o warunkach i trybie uzyskania wyższej niż przewidywana końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
§  5.
1.
Oceny są jawne zarówno dla ucznia, jak i jego rodziców (prawnych opiekunów).
2.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) nauczyciel uzasadnia ustaloną ocenę.
3.
Na wniosek ucznia lub jego rodziców (prawnych opiekunów) sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne ucznia są udostępniane uczniowi lub jego rodzicom (prawnym opiekunom).
§  6.
1.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może być zwolniony na czas określony z części zajęć edukacyjnych artystycznych oraz z zajęć wychowania fizycznego.
2.
Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z części zajęć edukacyjnych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez poradnię psychologiczno-pedagogiczną lub lekarza specjalistę.
3.
W przypadku zwolnienia ucznia z części zajęć edukacyjnych w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "zwolniony".
§  6a. 1
 
1.
Dyrektor szkoły, na wniosek rodziców (prawnych opiekunów), zwalnia ucznia z wadą słuchu z nauki drugiego języka obcego na podstawie opinii wydanej przez lekarza.
2.
W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej i oceny końcoworocznej wpisuje się "zwolniony".
§  7.
1.
Klasyfikacja śródroczna i końcoworoczna (semestralna) polega na ustaleniu ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych lub zaliczeniu zajęć nadobowiązkowych, określonych w szkolnym planie nauczania, oraz na ustaleniu klasyfikacyjnej oceny zachowania, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Statut szkoły może określać nadobowiązkowe zajęcia edukacyjne, z których uczeń uzyskuje zaliczenie.
3.
W szkołach artystycznych realizujących wyłącznie kształcenie artystyczne nie ustala się oceny zachowania.
4.
Klasyfikację śródroczną uczniów przeprowadza się co najmniej raz w ciągu roku szkolnego, w terminach określonych w statucie szkoły.
5.
W klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia klasyfikację śródroczną przeprowadza się tylko z zajęć artystycznych.
6.
Oceny klasyfikacyjne końcoworoczne (semestralne) z zajęć edukacyjnych, z zastrzeżeniem ust. 7, ustala się w stopniach według następującej skali:
1)
stopień celujący - 6;
2)
stopień bardzo dobry - 5;
3)
stopień dobry - 4;
4)
stopień dostateczny - 3;
5)
stopień dopuszczający - 2;
6)
stopień niedostateczny - 1.
7.
W klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia klasyfikacja końcoworoczna polega na ustaleniu jednej klasyfikacyjnej oceny opisowej z zajęć ogólnokształcących oraz opisowej klasyfikacyjnej oceny zachowania.
8.
Przed końcoworocznym (semestralnym) zebraniem plenarnym rady pedagogicznej poszczególni nauczyciele są obowiązani poinformować ucznia i jego rodziców (prawnych opiekunów) o przewidywanych dla niego ocenach klasyfikacyjnych, w terminie i formach określonych w statucie szkoły. O przewidywanej klasyfikacyjnej ocenie zachowania informuje wychowawca klasy.
§  8.
1.
Ocena zachowania uwzględnia w szczególności:
1)
funkcjonowanie ucznia w środowisku szkolnym;
2)
respektowanie zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych.
2.
Klasyfikacyjną ocenę zachowania końcoworoczną, z zastrzeżeniem ust. 3, ustala się według następującej skali:
1)
wzorowe;
2)
bardzo dobre;
3)
dobre;
4)
poprawne;
5)
nieodpowiednie;
6)
naganne.
3.
Klasyfikacyjną ocenę zachowania końcoworoczną w klasach I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia ustala się w formie opisowej.
4.
Klasyfikacyjna ocena zachowania nie ma wpływu na klasyfikacyjne oceny z zajęć edukacyjnych oraz na promocję do klasy programowo wyższej lub ukończenie szkoły.
5.
Klasyfikacyjną ocenę zachowania ustala wychowawca klasy.
6.
Rada pedagogiczna może postanowić o ponownym ustaleniu przez wychowawcę klasyfikacyjnej oceny zachowania, jeżeli przy jej ustaleniu nie zostały uwzględnione kryteria, o których mowa w § 3 ust. 3 pkt 2.
§  9.
1.
Ocenę klasyfikacyjną z zajęć edukacyjnych ustala nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Z przedmiotów:
1)
w szkołach muzycznych:
a)
instrument główny,
b)
śpiew - na wydziale wokalnym,
c)
rytmika - na wydziale rytmiki,
2)
w szkołach baletowych z przedmiotu taniec klasyczny

klasyfikacyjna ocena końcoworoczna ustalana jest przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego.

3.
Statut szkoły może określać, poza przedmiotami wymienionymi w ust. 2, inne przedmioty artystyczne, z których klasyfikacyjna ocena końcoworoczna ustalana jest w trybie egzaminu promocyjnego, z wyłączeniem szkół muzycznych I stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia i klas I-III ogólnokształcących szkół baletowych.
4.
Przepisu ust. 2 nie stosuje się do uczniów klasy I szkół muzycznych I stopnia i ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia oraz klas programowo najwyższych szkół muzycznych II stopnia, ogólnokształcących szkół muzycznych II stopnia i ogólnokształcących szkół baletowych. Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
5.
W celu przeprowadzenia egzaminu promocyjnego dyrektor szkoły powołuje komisję w składzie:
1)
dyrektor lub wicedyrektor szkoły albo kierownik sekcji - jako przewodniczący komisji;
2)
nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu;
3)
nauczyciel (nauczyciele) tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
6.
Ocenę z egzaminu promocyjnego ustala się na podstawie liczby uzyskanych punktów według następującej skali:
1)
25 punktów - stopień celujący;
2)
21-24 punktów - stopień bardzo dobry;
3)
16-20 punktów - stopień dobry;
4)
13-15 punktów - stopień dostateczny;
5)
11-12 punktów - stopień dopuszczający;
6)
do 10 punktów - stopień niedostateczny.
7.
Przy ocenie z egzaminu promocyjnego uwzględnia się w szczególności jakość wykonania artystycznego oraz wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki zajęć edukacyjnych. Szczegółowe warunki i sposób oceniania przez komisję określa statut szkoły.
8.
Z przeprowadzonego egzaminu promocyjnego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji, datę egzaminu, program oraz ocenę ustaloną przez komisję.
9.
Terminy egzaminów promocyjnych wyznacza dyrektor szkoły.
10.
W uzasadnionych przypadkach rada pedagogiczna może zwolnić ucznia z egzaminu promocyjnego. Klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną ustala w tym przypadku nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne.
§  10.
1.
Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli nauczyciel nie miał podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Szkoła w statucie może ustalić inny wymiar czasu niż określony w ust. 1, dla zajęć z zakresu kształcenia artystycznego, z uwzględnieniem specyfiki tych zajęć.
3.
Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności na zajęciach edukacyjnych może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
4.
Na prośbę ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej lub na prośbę jego rodziców (prawnych opiekunów) rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
5.
Egzamin klasyfikacyjny z przedmiotów wymienionych w § 9 ust. 2 i 3 przeprowadza komisja egzaminacyjna. Przepis § 9 ust. 5 stosuje się odpowiednio. Egzamin klasyfikacyjny z pozostałych przedmiotów przeprowadza nauczyciel danego przedmiotu.
6.
Termin egzaminu klasyfikacyjnego wyznacza dyrektor szkoły. Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się w trybie określonym w statucie szkoły.
7.
Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności skład komisji albo imię i nazwisko nauczyciela danego przedmiotu, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną odpowiednio przez komisję lub nauczyciela.
8.
W przypadku nieklasyfikowania ucznia z zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się "nieklasyfikowany".
§  11. 2
 Uczniowi realizującemu, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny tok nauki wyznacza się egzamin klasyfikacyjny.
§  12.
1.
W uzasadnionych przypadkach uczeń może, na własną prośbę, za zgodą rady pedagogicznej, realizować obowiązkowe zajęcia edukacyjne określone w planie nauczania danej klasy w ciągu 2 kolejnych lat, w łącznym wymiarze godzin nieprzekraczającym wymiaru godzin przewidzianego dla tej klasy.
2.
Uczeń, o którym mowa w ust. 1, nie jest klasyfikowany w pierwszym roku realizacji obowiązkowych zajęć edukacyjnych.
§  13.
1.
Uczeń uzyskujący oceny celujące i bardzo dobre z przedmiotów artystycznych lub osiągający sukcesy artystyczne może być promowany do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem z końcem lub w ciągu roku szkolnego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
W szkołach artystycznych realizujących kształcenie ogólne promocja do klasy programowo wyższej poza normalnym trybem dotyczy uczniów realizujących indywidualny tok nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami.
§  14.
1.
Promowanie polega na zatwierdzeniu przez radę pedagogiczną wyników końcoworocznej klasyfikacji i obejmuje podjęcie uchwał o:
1)
promowaniu uczniów do klas programowo wyższych lub ukończeniu szkoły;
2)
promowaniu uczniów poza normalnym trybem;
3)
wyróżnieniu i odznaczeniu uczniów.
2.
W szkole policealnej i pomaturalnej uczeń jest promowany po każdym semestrze.
§  15.
1.
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich obowiązkowych zajęć edukacyjnych otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia niedostatecznego, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Uczeń otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli otrzymał klasyfikacyjną ocenę końcoworoczną wyższą od stopnia dopuszczającego z przedmiotów:
1)
w szkole baletowej:
a)
taniec klasyczny,
b)
taniec współczesny;
2)
w szkole muzycznej:
a)
kształcenie słuchu,
b)
instrument główny,
c)
śpiew - na wydziale wokalnym,
d)
rytmika - na wydziale rytmiki,
e)
improwizacja - na wydziale rytmiki,
f)
lutnictwo - na wydziale lutnictwa,
g)
interpretacja piosenki - w policealnym studium zawodowym piosenkarskim;
3)
w szkole plastycznej:
a)
rysunek i malarstwo,
b)
specjalność artystyczna,
c)
sztuka stosowana.
§  16. 3
 
1.
Uczeń, z wyjątkiem uczniów klas I-III ogólnokształcącej szkoły muzycznej I stopnia, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej uzyskał z obowiązkowych zajęć edukacyjnych średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, z wyjątkiem szkoły realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Statut szkoły może określić wyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych od ustalonej w ust. 1, nie wyższą jednak niż 5,0, a także dodatkowe warunki niezbędne do uzyskania promocji z wyróżnieniem dotyczące obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych.
§  17.
1.
Ustalona przez nauczyciela niedostateczna ocena klasyfikacyjna końcoworoczna, a w przypadku przedmiotów wymienionych w § 15 ust. 2 - ocena dopuszczająca, może być zmieniona tylko w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 18.
2.
Ocena klasyfikacyjna końcoworoczna ustalona przez komisję w trybie egzaminu promocyjnego nie może być zmieniona.
3.
Egzamin poprawkowy może zdawać uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcoworocznej otrzymał jedną ocenę niedostateczną albo z przedmiotu wymienionego w § 15 ust. 2 - jedną ocenę dopuszczającą, z zastrzeżeniem ust. 2. W wyjątkowych przypadkach rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin poprawkowy z dwóch przedmiotów.
4.
W szkole policealnej i pomaturalnej uczeń może zdawać egzamin poprawkowy po każdym semestrze.
5.
Termin egzaminu poprawkowego wyznacza dyrektor szkoły nie później niż w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w szkole policealnej i pomaturalnej - także nie później niż w ostatnim tygodniu ferii zimowych.
6.
Egzamin poprawkowy przeprowadza powoływana przez dyrektora szkoły komisja w składzie:
1)
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji;
2)
nauczyciel uczący ucznia danego przedmiotu;
3)
nauczyciel tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
7.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela tego samego lub pokrewnego przedmiotu.
8.
Statut szkoły określa zakres i tryb przeprowadzania egzaminu poprawkowego.
9.
Z przeprowadzonego egzaminu poprawkowego sporządza się protokół, zawierający w szczególności skład komisji, termin egzaminu, pytania egzaminacyjne lub program oraz ocenę ustaloną przez komisję. Do protokołu załącza się pisemne prace ucznia lub zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
10.
Uczeń, który z przyczyn losowych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§  18.
1.
Uczeń lub jego rodzice (prawni opiekunowie) mogą zgłosić zastrzeżenia do dyrektora szkoły, jeżeli uznają, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, z zastrzeżeniem § 17 ust. 2. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone w terminie do 7 dni po zakończeniu zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
2.
W przypadku stwierdzenia, że końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, dyrektor szkoły powołuje komisję, która:
1)
w przypadku końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych - przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia, odpowiednio w formie praktycznej albo w formie pisemnej i ustnej, oraz ustala końcoworoczną (semestralną) ocenę klasyfikacyjną z danych zajęć edukacyjnych;
2)
w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania - ustala końcoworoczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów; w przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
3.
Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami (prawnymi opiekunami).
4.
W skład komisji wchodzą:
1)
w przypadku końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b)
nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne,
c)
dwóch nauczycieli z danej lub innej szkoły tego samego typu, prowadzących takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne;
2)
w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)
dyrektor szkoły albo nauczyciel zajmujący w tej szkole inne stanowisko kierownicze - jako przewodniczący komisji,
b)
wychowawca klasy,
c)
wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danej klasie,
d) 4
 pedagog lub psycholog, jeżeli jest zatrudniony w szkole,
e)
przedstawiciel samorządu uczniowskiego,
f)
przedstawiciel rady rodziców.
5.
Nauczyciel, o którym mowa w ust. 4 pkt 1 lit. b, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku dyrektor szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
6.
Ustalona przez komisję końcoworoczna (semestralna) ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz końcoworoczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem oceny niedostatecznej klasyfikacyjnej końcoworocznej (semestralnej), a w przypadu przedmiotów wymienionych w § 15 ust. 2 - oceny dopuszczającej, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 17 ust. 3.
7.
Z prac komisji sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)
w przypadku końcoworocznej (semestralnej) oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych:
a)
skład komisji,
b)
termin sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1,
c)
zadania (pytania) sprawdzające lub program,
d)
wynik sprawdzianu oraz ustaloną ocenę;
2)
w przypadku końcoworocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania:
a)
skład komisji,
b)
termin posiedzenia komisji,
c)
wynik głosowania,
d)
ustaloną ocenę zachowania wraz z uzasadnieniem.

Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.

8.
Do protokołu, o którym mowa w ust. 7 pkt 1, dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia.
9.
Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w ust. 2 pkt 1, w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez dyrektora szkoły.
§  19.
1.
Uczeń, który nie spełnił warunków określonych w § 15, podlega skreśleniu z listy uczniów, chyba że rada pedagogiczna wyrazi zgodę na powtarzanie klasy.
2.
W ciągu całego cyklu kształcenia w danym typie szkoły uczeń może powtarzać klasę tylko jeden raz.
§  20.
Do ucznia, który na zakończenie klasy programowo najwyższej nie spełnił warunków określonych w § 15, stosuje się odpowiednio § 19.
§  21.
1.
Uczeń kończy szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej spełnił warunki określone w § 15 ust. 1.
2.
Uczeń kończy ogólnokształcącą szkołę muzyczną I stopnia, jeżeli na zakończenie klasy VI spełnił warunki określone w § 15 ust. 1 i jeżeli ponadto przystąpił do sprawdzianu, o którym mowa w § 44 ust. 1.
3.
Uczeń kończy szkołę artystyczną niewymienioną w ust. 1 i 2 po zdaniu egzaminu dyplomowego, o którym mowa w § 23 ust. 1.
§  22. 5
 
1.
Uczeń, który w wyniku klasyfikacji końcowej, na którą składają się końcoworoczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskane w klasie programowo najwyższej (semestrze programowo najwyższym) oraz końcoworoczne (semestralne) oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, których realizacja zakończyła się w klasach programowo niższych (semestrach programowo niższych) w szkole danego typu, uzyskał średnią ocen co najmniej 4,75 oraz co najmniej bardzo dobrą ocenę zachowania, z wyjątkiem szkoły realizującej wyłącznie kształcenie artystyczne, kończy szkołę z wyróżnieniem, z zastrzeżeniem ust. 2.
2.
Statut szkoły może określić wyższą średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych od ustalonej w ust. 1, nie wyższą jednak niż 5,0, a także dodatkowe warunki niezbędne do ukończenia szkoły z wyróżnieniem dotyczące obowiązkowych zajęć edukacyjnych artystycznych.
1 § 6a dodany przez § 1 pkt 1 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
2 § 11 zmieniony przez § 1 pkt 2 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
3 § 16 zmieniony przez § 1 pkt 3 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
4 § 18 ust. 4 pkt 2 lit. d) zmieniona przez § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.
5 § 22 zmieniony przez § 1 pkt 5 rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 marca 2007 r. (Dz.U.07.57.382) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 2 kwietnia 2007 r.