Rozdział 1 - Przepisy ogólne - Warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.214.2179

Akt utracił moc
Wersja od: 2 kwietnia 2007 r.

Rozdział  1

Przepisy ogólne

§  1.
1.
Rozporządzenie określa warunki i sposób oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów i słuchaczy, zwanych dalej "uczniami", oraz przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów w publicznych szkołach i placówkach artystycznych, zwanych dalej "szkołami".
2.
Zasady oceniania z religii i etyki określają odrębne przepisy.