Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.
§  7.
1. W związku z udzieleniem wsparcia finansowego organy prowadzące są obowiązane zapewnić zrealizowanie w szkołach zadań polegających na wdrożeniu stosowania TIK w procesie nauczania:
1) powołanie szkolnego e-koordynatora, którego zadaniem jest szkolenie i wspieranie nauczycieli klas IV-VI w nabywaniu i doskonaleniu umiejętności pracy z wykorzystaniem TIK;
2) uczestnictwo szkolnego e-koordynatora w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, w tym szkoleniach prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, koordynowanych przez Ośrodek Rozwoju Edukacji w Warszawie;
3) uczestnictwo nauczycieli klas IV-VI w organizowanych przez szkolnego e-koordynatora formach wsparcia w zakresie stosowania TIK w nauczaniu;
4) uczestnictwo co najmniej 20% nauczycieli klas IV-VI w szkoleniach z zakresu stosowania TIK w nauczaniu, finansowanych w ramach środków przewidzianych na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, o których mowa w art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.2));
5) uczestnictwo co najmniej 50% nauczycieli klas IV-VI w koordynowanych przez e-moderatorów międzyszkolnych sieciach współpracy nauczycieli stosujących TIK w nauczaniu:
a) udział nauczycieli klas IV-VI w co najmniej 4 spotkaniach zorganizowanych w ramach międzyszkolnych sieci współpracy,
b) zorganizowanie w ramach międzyszkolnych sieci współpracy lekcji otwartych z wykorzystaniem TIK w nauczaniu różnych przedmiotów, z zastosowaniem metod pracy aktywizujących uczniów:
w szkołach małych - co najmniej 2 lekcji otwartych,
w szkołach średnich - co najmniej 4 lekcji otwartych,
w szkołach dużych - co najmniej 6 lekcji otwartych,
c) udostępnienie w ramach międzyszkolnych sieci współpracy scenariuszy zajęć lekcyjnych z różnych przedmiotów z wykorzystaniem TIK w nauczaniu lub przykładów dobrych praktyk:
w szkołach małych - co najmniej 3 scenariuszy zajęć lub przykładów dobrych praktyk,
w szkołach średnich - co najmniej 6 scenariuszy zajęć lub przykładów dobrych praktyk,
w szkołach dużych - co najmniej 9 scenariuszy zajęć lub przykładów dobrych praktyk,
d) zrealizowanie projektów edukacyjnych rozwijających kompetencje społeczne i twórcze uczniów:
w szkołach małych - co najmniej 2 projektów edukacyjnych,
w szkołach średnich - co najmniej 4 projektów edukacyjnych,
w szkołach dużych - co najmniej 6 projektów edukacyjnych;
6) wykorzystywanie TIK na zajęciach lekcyjnych z różnych przedmiotów, średnio w każdym tygodniu nauki:
a) prowadzonych w oddziałach klas IV-VI - w przypadku wariantu I, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 1:
w szkołach małych - na co najmniej 3 godzinach zajęć lekcyjnych,
w szkołach średnich - na co najmniej 6 godzinach zajęć lekcyjnych,
w szkołach dużych - na co najmniej 9 godzinach zajęć lekcyjnych,
b) prowadzonych w oddziałach klas IV - w przypadku wariantu II, o którym mowa w § 8 ust. 1 pkt 2:
w szkołach małych - na co najmniej 3 godzinach zajęć lekcyjnych,
w szkołach średnich - na co najmniej 6 godzinach zajęć lekcyjnych,
w szkołach dużych - na co najmniej 9 godzinach zajęć lekcyjnych.
2. Zadania, o których mowa w ust. 1:
1) pkt 1-5 - są realizowane w okresie od dnia zawarcia umowy o udzielenie dotacji do dnia 31 maja 2013 r.;
2) pkt 6 - są realizowane w okresie od dnia zainstalowania, uruchomienia i zintegrowania zakupionego w ramach wsparcia finansowego sprzętu i urządzeń oraz przeprowadzenia technicznego szkolenia nauczycieli z obsługi sprzętu do dnia 31 maja 2013 r.