Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.
§  20.
1. Do celów bieżącego monitoringu realizacji programu, na żądanie ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, szkoły, organy prowadzące oraz wojewodowie są obowiązani do wypełniania drogą elektroniczną ankiet dotyczących realizacji programu.
2. Szkoły, organy prowadzące oraz wojewodowie są obowiązani do udziału w badaniach na potrzeby ewaluacji programu dokonywanej przez Instytut Badań Edukacyjnych w Warszawie.