Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.
§  2.
1. Organom prowadzącym publiczne szkoły podstawowe i ogólnokształcące szkoły muzyczne I stopnia, zwane dalej "szkołami", udziela się wsparcia finansowego ze środków budżetu państwa na zakup pomocy dydaktycznych i innego sprzętu niezbędnego do realizacji programów nauczania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej "pomocami dydaktycznymi", w celu wdrożenia stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych, zwanych dalej "TIK", w procesie nauczania w klasach IV-VI, na zajęciach lekcyjnych oraz w czasie wolnym od zajęć dydaktycznych.
2. Wykaz pomocy dydaktycznych, na zakup których udziela się wsparcia finansowego, oraz warunki, jakie spełniają pomoce dydaktyczne, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3. Z pomocy dydaktycznych mogą, w miarę możliwości, korzystać uczniowie klas I-III oraz nauczyciele uczący w tych klasach.