Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.
§  17. W terminie do dnia 10 czerwca 2013 r. szkoły objęte wsparciem finansowym składają organom prowadzącym sprawozdania z realizacji zadań, o których mowa w § 7 ust. 1.