Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.
§  15. W terminie do dnia 14 maja 2012 r. wojewoda przekazuje ministrowi właściwemu do spraw oświaty i wychowania informację o łącznej wysokości kwoty przyznanego wsparcia finansowego, wraz z kopią protokołu, o którym mowa w § 14 ust. 1.