Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.
§  13.
1. Jeżeli wnioskowana przez organy prowadzące łączna kwota wsparcia finansowego jest niższa lub równa kwocie środków budżetu państwa przyznanych na województwo zgodnie z § 9 ust. 1, zespół kwalifikuje wszystkie szkoły do objęcia wsparciem finansowym.
2. Jeżeli wnioskowana przez organy prowadzące łączna kwota wsparcia finansowego jest wyższa od kwoty środków budżetu państwa przyznanych na województwo zgodnie z § 9 ust. 1, zespół kwalifikuje szkoły do objęcia wsparciem finansowym według algorytmu określonego w załączniku nr 3 do rozporządzenia.