Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.
§  12.
1. Zespół powołany przez wojewodę, zwany dalej "zespołem", dokonuje oceny formalnej wniosków organów prowadzących, o których mowa w § 11 ust. 1, oraz kwalifikuje szkoły do objęcia wsparciem finansowym.
2. Zespół składa się z co najmniej czterech osób.
3. Wojewoda zapewnia warunki pracy zespołu.