Dziennik Ustaw

Dz.U.2012.411

| Akt utracił moc
Wersja od: 16 kwietnia 2012 r.
§  11.
1. W terminie do dnia 30 kwietnia 2012 r. organ prowadzący występuje do wojewody właściwego ze względu na siedzibę szkoły z wnioskiem o udzielenie wsparcia finansowego.
2. Wniosek organu prowadzącego zawiera:
1) wykaz szkół objętych wnioskami dyrektorów szkół, o których mowa w § 10 ust. 1, z podziałem na szkoły małe, średnie i duże oraz z podaniem informacji, o których mowa w § 10 ust. 2 pkt 9 i 10, w odniesieniu do poszczególnych szkół;
2) wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia finansowego w odniesieniu do poszczególnych szkół;
3) informację o wkładzie własnym w odniesieniu do poszczególnych szkół.
3. Do wniosku organu prowadzącego dołącza się oryginały wniosków dyrektorów szkół, o których mowa w § 10 ust. 1.