Dziennik Ustaw

Dz.U.2017.2014

| Akt obowiązujący
Wersja od: 30 października 2017 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA INFRASTRUKTURY I BUDOWNICTWA 1
z dnia 11 października 2017 r.
w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych

Na podstawie art. 76 ust. 1 pkt 1 lit. b ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1260 i 1926) zarządza się, co następuje:
§  1.  Ilekroć w rozporządzeniu jest mowa o:
1) organie rejestrującym - rozumie się przez to odpowiednio starostę lub wojewodę mazowieckiego oraz organy jednostek, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym, zwanej dalej "ustawą";
2) producencie blankietów - rozumie się przez to producenta blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych.
§  2. 
1.  Dystrybucja blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych odbywa się na podstawie zamówienia złożonego przez organ rejestrujący u producenta blankietów.
2.  Organ rejestrujący zamawia blankiety dowodów rejestracyjnych w systemie teleinformatycznym.
3.  Organy jednostek, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, mogą składać zamówienia na blankiety dowodów rejestracyjnych na piśmie, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1167 i 1948 oraz z 2017 r. poz. 935).
4.  W przypadku gdy zamówienie dotyczy nalepek kontrolnych z wypełnionym numerem rejestracyjnym, organ rejestrujący zamawia te nalepki w systemie teleinformatycznym.
§  3. 
1.  Producent blankietów:
1) przyjmuje i realizuje zamówienia w terminach, o których mowa w ust. 2;
2) personalizuje blankiety dowodów rejestracyjnych;
3) uzgadnia z organem rejestrującym termin i sposób odbioru zamówienia;
4) rejestruje zamówienia organu rejestrującego;
5) przechowuje przez okres 10 lat potwierdzenia odbioru blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych;
6) rozpatruje reklamacje zgłoszone przez organ rejestrujący;
7) realizuje zamówienia organów jednostek, o których mowa w art. 73 ust. 3 ustawy, z zachowaniem przepisów ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych.
2.  Producent blankietów realizuje zamówienie na:
1) blankiety dowodów rejestracyjnych - w terminie 7 dni roboczych od dnia złożenia zamówienia;
2) blankiety pozwoleń czasowych i nalepki kontrolne - w terminie ustalonym z organem rejestrującym, nie później niż w terminie 6 tygodni od dnia złożenia zamówienia.
3.  Producent blankietów zabezpiecza informacje o zamówieniach przed dostępem osób nieupoważnionych.
§  4.  Blankiety dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepki kontrolne producent blankietów oraz organ rejestrujący zabezpieczają przed dostępem osób nieuprawnionych.
§  5. 
1.  Blankiety dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepki kontrolne są dostarczane przez producenta blankietów do organu rejestrującego albo ich odbiór odbywa się w siedzibie producenta blankietów. Dostarczenie albo odbiór blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych odbywa się za potwierdzeniem odbioru.
2.  Każda odebrana przez organ rejestrujący partia zamówionych blankietów dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepek kontrolnych jest przedmiotem odrębnego rozliczenia z producentem blankietów.
3.  W przypadku stwierdzenia przez organ rejestrujący braków lub wad w blankietach dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz w nalepkach kontrolnych producent blankietów niezwłocznie dostarcza brakujące lub prawidłowe blankiety dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepki kontrolne.
§  6.  Blankiety dowodów rejestracyjnych i pozwoleń czasowych oraz nalepki kontrolne są drukami ścisłego zarachowania.
§  7.  Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2018 r. 2
1 Minister Infrastruktury i Budownictwa kieruje działem administracji rządowej - transport, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 3 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 17 listopada 2015 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Infrastruktury i Budownictwa (Dz. U. poz. 1907 i 2094 oraz z 2017 r. poz. 1076).
2 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 3 grudnia 2004 r. w sprawie warunków dystrybucji blankietów dowodów rejestracyjnych, pozwoleń czasowych i nalepek kontrolnych (Dz. U. poz. 2658), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia zgodnie z art. 40 ust. 1 ustawy z dnia 22 grudnia 2015 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 2281 oraz z 2016 r. poz. 2001).