§ 1. - Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. - Dz.U.2016.2224 - OpenLEX

§ 1. - Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2224

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.
§  1.
1.
Osobie osadzonej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym wydaje się:
1)
odzież, bieliznę, obuwie, pościel, środki higieny, środki do utrzymania czystości w celach mieszkalnych oraz sprzęt stołowy;
2)
odzież, obuwie i przedmioty niezbędne do wykonywania pracy przez osoby osadzone zatrudnione przez administrację zakładu karnego lub aresztu śledczego na danym stanowisku pracy.
2.
Normy należności przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla osób osadzonych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.
Normy należności przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dla osób osadzonych zatrudnionych przez administrację zakładu karnego i aresztu śledczego według stanowisk pracy są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4.
Osobie osadzonej wydaje się, w przypadku zatrudnienia na więcej niż jednym stanowisku pracy, przedmioty według zestawów, odpowiednie do rodzaju pracy wykonywanej na tych stanowiskach. Przedmioty powtarzające się w zestawach wydaje się tylko w ramach jednego zestawu.
5.
Uprawnienie do przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powstaje z dniem zatrudnienia osoby osadzonej na danym stanowisku pracy i wygasa z dniem zwolnienia z danego stanowiska lub przeniesienia na inne stanowisko pracy.