Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. - Dz.U.2016.2224 - OpenLEX

Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2016.2224

Akt obowiązujący
Wersja od: 29 grudnia 2016 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 19 grudnia 2016 r.
w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Na podstawie art. 249 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. poz. 557, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1.
Osobie osadzonej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym wydaje się:
1)
odzież, bieliznę, obuwie, pościel, środki higieny, środki do utrzymania czystości w celach mieszkalnych oraz sprzęt stołowy;
2)
odzież, obuwie i przedmioty niezbędne do wykonywania pracy przez osoby osadzone zatrudnione przez administrację zakładu karnego lub aresztu śledczego na danym stanowisku pracy.
2.
Normy należności przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla osób osadzonych są określone w załączniku nr 1 do rozporządzenia.
3.
Normy należności przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dla osób osadzonych zatrudnionych przez administrację zakładu karnego i aresztu śledczego według stanowisk pracy są określone w załączniku nr 2 do rozporządzenia.
4.
Osobie osadzonej wydaje się, w przypadku zatrudnienia na więcej niż jednym stanowisku pracy, przedmioty według zestawów, odpowiednie do rodzaju pracy wykonywanej na tych stanowiskach. Przedmioty powtarzające się w zestawach wydaje się tylko w ramach jednego zestawu.
5.
Uprawnienie do przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powstaje z dniem zatrudnienia osoby osadzonej na danym stanowisku pracy i wygasa z dniem zwolnienia z danego stanowiska lub przeniesienia na inne stanowisko pracy.
1.
Cele oraz inne pomieszczenia, o ile występują w zakładzie karnym i areszcie śledczym, wyposaża się w podstawowy sprzęt kwaterunkowy oraz w inne przedmioty.
2.
Normy wyposażenia i sprzętu kwaterunkowego cel i innych pomieszczeń, o których mowa w ust. 1, służących do obsługi osób osadzonych są określone w załączniku nr 3 do rozporządzenia.
Normy wyposażenia pomieszczeń podmiotów leczniczych są określone w załączniku nr 4 do rozporządzenia.
1.
Osobie osadzonej wydaje się odzież i bieliznę odpowiednią do pory roku.
2.
Rozróżnia się okres letni, obejmujący miesiące od maja do sierpnia, i okres zimowy, obejmujący miesiące od listopada do lutego. Miesiące: marzec, kwiecień, wrzesień i październik stanowią okres przejściowy, w którym osoba osadzona może nosić odzież letnią i zimową.
W przypadku niezawinionej utraty lub zniszczenia albo zużycia przedmiotów i sprzętu kwaterunkowego, o których mowa w § 1-3, wydaje się osobie osadzonej inne przedmioty tego samego rodzaju.
1.
Piżamy, koszule nocne, ręczniki i ścierki do wycierania naczyń wymienia się co tydzień lub częściej w zależności od potrzeb, odzież i obuwie w zależności od potrzeb, pościel co dwa tygodnie lub częściej w zależności od potrzeb.
2.
Przedmioty niepodlegające zwrotowi osoba osadzona pierze we własnym zakresie.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. 1

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

NORMY NALEŻNOŚCI PRZEDMIOTÓW DLA OSÓB OSADZONYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  2

NORMY NALEŻNOŚCI PRZEDMIOTÓW DLA OSÓB OSADZONYCH ZATRUDNIONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAKŁADU KARNEGO I ARESZTU ŚLEDCZEGO WEDŁUG STANOWISK PRACY

ZAŁĄCZNIK Nr  3

NORMY WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO CEL I INNYCH POMIESZCZEŃ SŁUŻĄCYCH DO OBSŁUGI OSÓB OSADZONYCH

ZAŁĄCZNIK Nr  4

NORMY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ PODMIOTÓW LECZNICZYCH

1 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2014 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. poz. 200), które na podstawie art. 27 pkt 1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy - Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 396) traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia.