Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych. - Dz.U.2014.200 - OpenLEX

Warunki bytowe osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2014.200

Akt utracił moc
Wersja od: 13 lutego 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI
z dnia 28 stycznia 2014 r.
w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych

Na podstawie art. 249 § 3 pkt 2 ustawy z dnia 6 czerwca 1997 r. - Kodeks karny wykonawczy (Dz. U. Nr 90, poz. 557, z późn. zm.) zarządza się, co następuje:
1.
Osobie osadzonej w zakładzie karnym lub areszcie śledczym wydaje się:
1)
odzież, bieliznę, obuwie, pościel, środki higieny, środki do utrzymania czystości w celach mieszkalnych oraz sprzęt stołowy;
2)
odzież, obuwie i przedmioty niezbędne do wykonywania pracy przez osoby osadzone zatrudnione przez administrację zakładu karnego lub aresztu śledczego na danym stanowisku pracy.
2.
Normy należności przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 1, dla osób osadzonych oraz sposób ich wydawania i użytkowania określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
3.
Normy należności przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, dla osób osadzonych zatrudnionych przez administrację zakładu karnego i aresztu śledczego według stanowisk pracy oraz sposób ich wydawania i użytkowania określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
4.
Osobie osadzonej wydaje się, w przypadku zatrudnienia na więcej niż jednym stanowisku pracy, przedmioty według zestawów, odpowiednie do rodzaju pracy wykonywanej na tych stanowiskach. Przedmioty powtarzające się w zestawach wydaje się tylko w ramach jednego zestawu.
5.
Uprawnienie do przedmiotów, o których mowa w ust. 1 pkt 2, powstaje z dniem zatrudnienia osoby osadzonej na danym stanowisku pracy i wygasa z dniem zwolnienia z danego stanowiska lub przeniesienia na inne stanowisko pracy.
1.
Cele oraz inne pomieszczenia, o ile występują w zakładzie karnym i areszcie śledczym, wyposaża się w podstawowy sprzęt kwaterunkowy oraz w inne przedmioty.
2.
Normy wyposażenia i sprzętu kwaterunkowego cel i innych pomieszczeń służących do obsługi osób osadzonych oraz sposób ich użytkowania określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
Normy wyposażenia pomieszczeń podmiotów leczniczych oraz sposób ich użytkowania określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.
1.
Osobie osadzonej wydaje się odzież i bieliznę odpowiednią do pory roku.
2.
Rozróżnia się okres letni, obejmujący miesiące od maja do sierpnia, i okres zimowy, obejmujący miesiące od listopada do lutego. Miesiące: marzec, kwiecień, wrzesień i październik stanowią okres przejściowy, w którym osoba osadzona może nosić odzież letnią i zimową.
1.
W przypadku utraty lub zniszczenia oraz zużycia przedmiotów i sprzętu kwaterunkowego, o których mowa w § 1-3, wydaje się osobie osadzonej inne przedmioty tego samego rodzaju, bez względu na przyczynę ich braku lub utraty przez nie wartości użytkowej.
2.
W szczególnie uzasadnionym przypadku, gdy osoba osadzona zniszczyła środek higieniczny lub w wyniku celowego działania doprowadziła do utraty tego środka, dyrektor zakładu karnego lub aresztu śledczego może odmówić wydania kolejnego środka higieny do czasu, w którym zniszczony lub utracony środek higieny miał być wykorzystany. Nie można odmówić wydania kolejnego środka higieny w sytuacji, gdy skazany nie posiada własnych środków finansowych wystarczających na zakup takiego środka.
1.
Piżamy, koszule nocne, ręczniki i ścierki do wycierania naczyń wymienia się co tydzień lub częściej w zależności od potrzeb, odzież i obuwie w zależności od potrzeb, pościel co dwa tygodnie lub częściej w zależności od potrzeb.
2.
Przedmioty, które z chwilą wydania przechodzą na własność osoby osadzonej, osoba osadzona pierze we własnym zakresie.
Traci moc rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 17 października 2003 r. w sprawie warunków bytowych osób osadzonych w zakładach karnych i aresztach śledczych (Dz. U. Nr 186, poz. 1820).
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 6 miesięcy od dnia ogłoszenia.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

NORMY NALEŻNOŚCI PRZEDMIOTÓW DLA OSÓB OSADZONYCH

Tabela nr 1

Normy należności przedmiotów dla osób osadzonych - ukaranych i tymczasowo aresztowanych

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres używalności w miesiącachUwagi
123456
Pościel
1Prześcieradłosztuka212
2Poszewka na poduszkęsztuka16
Pozostałe
5Ręczniksztuka212
4Ścierka do wycierania naczyńsztuka16
5Kocsztuka236
6Materackomplet148
7Poduszkasztuka148
8Podkład pod materacsztuka184według potrzeb
9Worek/torba transportowasztuka160wydawane na czas transportu
Uwagi do tabeli:

1. Osoba osadzona - ukarana lub tymczasowo aresztowana korzysta z własnej odzieży, bielizny i własnego obuwia, chyba że przemawiają przeciwko temu względy bezpieczeństwa, względy sanitarne lub organ dysponujący zarządzi inaczej albo że ww. przedmioty są niezdatne do użytku lub nieodpowiednie ze względu na porę roku. W takim przypadku osobie osadzonej - ukaranej lub tymczasowo aresztowanej wydaje się odzież, bieliznę i obuwie według norm należności dla osób osadzonych - skazanych mężczyzn lub kobiet po zgłoszeniu przez osobę osadzoną takiej potrzeby.

2. Na okres zimowy, a także na okres przejściowy w zależności od warunków atmosferycznych, można wydać osobie osadzonej - ukaranej lub tymczasowo aresztowanej dodatkowy koc po zgłoszeniu przez nią takiej potrzeby.

3. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa pościeli oraz pozostałych przedmiotów pozwala na ich wykorzystanie zgodne z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 2

Normy należności przedmiotów dla osób osadzonych - skazanych mężczyzn

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres używalności w miesiącachUwagi
123456
Odzież
1Kurtka zimowasztuka148
2Czapka zimowasztuka136według zgłaszanych potrzeb
5Bluzasztuka124
4Spodniepara112
5Koszulasztuka16
6Koszulka gimnastyczna z krótkim rękawemsztuka112
7Spodenki gimnastycznepara124
Bielizna
8Piżamakomplet112
9Slipysztuka26
10Skarpetypara26
Obuwie
11Półbuty lub trzewikipara118
12Klapki lub kapciepara112
Pościel
13Prześcieradłosztuka212
14Poszewka na poduszkęsztuka16
Pozostałe
15Ręczniksztuka212
16Ścierka do naczyńsztuka16
17Kocsztuka236
18Materackomplet148
19Poduszkasztuka148
20Podkład pod materacsztuka184według potrzeb
21Worek/torba transportowasztuka160wydawane na czas transportu
Uwagi do tabeli:

1. Kurtka zimowa, czapka zimowa, koszulka gimnastyczna, spodenki gimnastyczne, skarpety, klapki lub kapcie i slipy są wydawane według potrzeb zgłaszanych przez osoby osadzone - skazanych mężczyzn, według norm określonych w tabeli.

2. Kurtka zimowa jest wydawana na okres zimowy, a także w zależności od warunków atmosferycznych na okres przejściowy.

3. Kurtka zimowa może być wydana osobie osadzonej - skazanemu mężczyźnie np. na czas spaceru, zatrudnienia, transportu do innej jednostki.

4. Kurtki zimowe wydawane osobom osadzonym - skazanym mężczyznom na czas spaceru są przechowywane przez funkcjonariusza wyznaczonego przez dyrektora jednostki, natomiast w okresie letnim są zdawane do magazynu.

5. Spodenki gimnastyczne i koszulka gimnastyczna są wydawane w okresie letnim, a także w okresie przejściowym w zależności od warunków atmosferycznych.

6. Czapka zimowa, koszulka gimnastyczna, spodenki gimnastyczne, slipy, skarpety, klapki lub kapcie z chwilą wydania przechodzą na własność osoby osadzonej - skazanego mężczyzny.

7. Osoba osadzona - skazany mężczyzna stwarzający poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, osadzony w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu, otrzymuje do użytkowania kurtkę zimową, czapkę zimową, bluzę, spodnie w kolorze pomarańczowym lub czerwonym.

8. Na okres zimowy, a także na okres przejściowy w zależności od warunków atmosferycznych można wydać osobie osadzonej - skazanemu mężczyźnie dodatkowy koc po zgłoszeniu przez nią takiej potrzeby.

9. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa odzieży, bielizny, obuwia i pościeli pozwala na ich wykorzystanie zgodnie z ich przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 3

Normy należności przedmiotów dla osób osadzonych - skazanych kobiet

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres używalności w miesiącachUwagi
123456
Odzież
1Kurtka zimowasztuka148
2Czapka zimowasztuka136
5Bluzasztuka124
4Spódnicasztuka124
5Spodniepara118
6Koszulasztuka18
7Koszulka gimnastyczna z krótkim rękawemsztuka112
Bielizna
8Koszula nocnasztuka112
9Majtki damskiesztuka26
10Skarpetypara26
Obuwie
11Półbuty lub trzewikipara118
12Klapki lub kapciepara112
Pościel
13Prześcieradłosztuka212
14Poszewka na poduszkęsztuka16
Pozostałe
15Ręczniksztuka212
16Ścierka do naczyńsztuka16
17Kocsztuka236
18Materackomplet148
19Poduszkasztuka148
20Podkład pod materacsztuka184według potrzeb
21Worek/torba transportowasztuka160
Uwagi do tabeli:

1. Kurtka zimowa, czapka zimowa, spódnica, koszulka gimnastyczna, skarpety, klapki lub kapcie, majtki damskie są wydawane według potrzeb zgłaszanych przez osoby osadzone - skazane kobiety, według norm określonych w tabeli.

2. Kurtka zimowa jest wydawana na okres zimowy, a także w zależności od warunków atmosferycznych na okres przejściowy.

3. Kurtka zimowa może być wydana osobie osadzonej - skazanej kobiecie np. na czas spaceru, zatrudnienia, transportu do innej jednostki.

4. Kurtki zimowe wydawane osobom osadzonym - skazanym kobietom na czas spaceru są przechowywane przez funkcjonariusza wyznaczonego przez dyrektora jednostki, natomiast w okresie letnim są zdawane do magazynu.

5. Koszulka gimnastyczna jest wydawana w okresie letnim, a także w okresie przejściowym w zależności od warunków atmosferycznych.

6. Czapka zimowa, koszulka gimnastyczna, majtki damskie, skarpety, klapki lub kapcie z chwilą wydania przechodzą na własność osoby osadzonej - skazanej kobiety.

7. Osoba osadzona - skazana kobieta stwarzająca poważne zagrożenie społeczne albo poważne zagrożenie dla bezpieczeństwa zakładu, osadzona w zakładzie karnym typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu, otrzymuje do użytkowania kurtkę zimową, czapkę zimową, bluzę, spodnie, spódnicę w kolorze pomarańczowym lub czerwonym.

8. Na okres zimowy, a także na okres przejściowy w zależności od warunków atmosferycznych można wydać osobie osadzonej - skazanej kobiecie dodatkowy koc po zgłoszeniu przez nią takiej potrzeby.

9. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa odzieży, bielizny, obuwia i pościeli pozwala na ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 4

Normy należności środków higieny dla osób osadzonych

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres używalności w miesiącachUwagi
123456
1Mydło toaletowegram1001wydawane osobom osadzonym - mężczyznom
2Mydło toaletowegram2001wydawane osobom osadzonym - kobietom
5Pakiety higienicznesztukawedług potrzebwydawane osobom osadzonym - kobietom
4Krem do goleniagram401wydawane osobom osadzonym - mężczyznom
5Nożyk do goleniasztuka21wydawane osobom osadzonym - mężczyznom
6Proszek do praniagram2001
7Szczoteczka do zębówsztuka13
8Pasta do zębówgram601
9Papier toaletowyrolka 150 g21
10Szampon do włosówmililitr1001
Dodatkowo dla osób osadzonych zatrudnionych
11Mydło toaletowegram1001według potrzeb na stanowisku pracy
12Pasta do mycia rąkgram1001
Uwagi do tabeli:

1. Przy przyjęciu do jednostki osobie osadzonej wydaje się środki higieny zgodnie z tabelą nr 4, z wyjątkiem osoby osadzonej przetransportowanej z innej jednostki, chyba że nie otrzymała środków higieny w jednostce, z której przybyła.

2. Wydawanie środków higieny osobom osadzonym następuje do 5. dnia każdego miesiąca.

3. Kolejną należność środków higieny wydaje się osobom osadzonym, z wyjątkiem osób osadzonych zatrudnionych, zgodnie ze zgłoszonymi przez nie potrzebami, według norm określonych w tabeli.

4. Dodatkową należność dla osób osadzonych zatrudnionych wydaje się zgodnie z informacją dotyczącą potrzeb osób osadzonych zatrudnionych zgłoszoną przez osoby nadzorujące pracę tych osób.

5. W uzasadnionych przypadkach można dokonywać zmian w proporcjach przydzielanych środków osobom osadzonym zatrudnionym, np. zwiększając normę pasty do mycia rąk i zmniejszając normę mydła toaletowego i odwrotnie.

6. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa środków higieny pozwala na ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego środka higieny do użytkowania.

Tabela nr 5

Normy należności środków do utrzymania czystości w celach mieszkalnych

Lp.PrzedmiotJednostka miaryIlośćOkres używalności w miesiącachUwagi
123456
1Płyn do mycia naczyńmililitr2001ilość dla jednej osoby osadzonej
2Płyn do mycia uniwersalnylitr0,5 do celi 1-4-osobowej oraz wielokrotność 0,5 na kolejne 4 osoby osadzone1wydawany według zgłaszanych potrzeb
5Czyścik uniwersalnykilogram0,3 do celi 1-4-osobowej oraz wielokrotność 0,3 na kolejne 4 osoby osadzone1wydawany według zgłaszanych potrzeb
4Płyn do WCmililitrwedług potrzebd.z.wydawany według zgłaszanych potrzeb
5Płyn do mycia szyb bez zawartości alkoholumililitrwedług potrzebd.z.wydawany według potrzeb
Uwagi do tabeli:

1. Środki do utrzymania czystości w celach mieszkalnych są wydawane do 5. dnia każdego miesiąca.

2. Zakupione środki do utrzymania czystości w celach mieszkalnych muszą posiadać kartę charakterystyki.

3. Płyn do mycia naczyń jest wydawany według potrzeb zgłaszanych przez osoby osadzone, w ilości podanej w tabeli. Płyn do mycia naczyń otrzymują osoby osadzone, które nie mają zapewnionej przez administrację jednostki innej możliwości skorzystania z niego w celu umycia sprzętu stołowego po posiłkach.

4. Płyn do mycia uniwersalny do utrzymania czystości w celach mieszkalnych może być wydany w opakowaniach zbiorczych, po przeliczeniu ilości określonej w tabeli przez liczbę osób osadzonych.

5. Płyn do mycia szyb jest wydawany na czas mycia okien.

6. Płyn do WC może nie być wydawany osobom osadzonym bezpośrednio.

7. Płyn do WC oraz czyścik uniwersalny nie są wydawane do utrzymania czystości w celach mieszkalnych bez węzła sanitarnego.

8. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

9. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa środków do utrzymania czystości pozwala na ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego środka do utrzymania czystości do użytkowania.

Tabela nr 6

Normy należności sprzętu stołowego dla osób osadzonych

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres używalności w miesiącachUwagi
123456
1Kubek 0,5 1 z tworzywa sztucznegosztuka118 lub 2418 miesięcy -okres używalności dla osób osadzonych - tymczasowo aresztowanych i ukaranych, 24 miesiące - okres używalności dla osób osadzonych - skazanych
2Łyżka duża z tworzywa sztucznegosztuka1d.z. (8)
5Widelec z tworzywa sztucznegosztuka1d.z. (8)
4Nóż z tworzywa sztucznegosztuka1d.z. (8)
5Talerz głęboki z tworzywa sztucznegosztuka118 lub 2418 miesięcy - okres używalności dla osób osadzonych - tymczasowo aresztowanych i ukaranych, 24 miesiące - okres używalności dla osób osadzonych - skazanych
6Talerz płytki z tworzywa sztucznegosztuka118 lub 24
Uwagi do tabeli:

1. Sprzęt stołowy z chwilą wydania przechodzi na własność osoby osadzonej - skazanej na karę pozbawienia wolności.

2. Osoby osadzone - ukarani lub tymczasowo aresztowani korzystają ze sprzętu stołowego tylko w trakcie pobytu w jednostce, sztućce z chwilą wydania stanowią własność osób osadzonych - ukaranych lub tymczasowo aresztowanych.

3. Sprzętu stołowego nie wydaje się osobom osadzonym korzystającym z tego sprzętu w stołówkach.

4. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił on właściwości użytkowe, lecz nie krócej niż liczbę miesięcy określoną w nawiasie.

5. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu stołowego pozwala na jego wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego sprzętu stołowego do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

NORMY NALEŻNOŚCI PRZEDMIOTÓW DLA OSÓB OSADZONYCH ZATRUDNIONYCH PRZEZ ADMINISTRACJĘ ZAKŁADU KARNEGO I ARESZTU ŚLEDCZEGO WEDŁUG STANOWISK PRACY

Lp.Stanowisko pracyPrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres używalności w miesiącachUwagi
1234567
1Bufetowa(-wy), kelner(-ka)czepek lub opaska kelnerskasztuka118
sukienka lubsztuka118
bluza kelnerska, lubsztuka19
fartuch biały, lub fartuch przedni kelnerskisztuka1d.z.
obuwie profilaktyczne tekstylne lubpara112
skórzane lubpara124
pantofle tekstylno-gumowepara112
rękawice jednorazowepara1d.z.według potrzeb
fartuch przedni wodoodpornysztuka1d.z.według potrzeb
ręczniksztuka212
2Kucharz, kucharkaczepek lub chustka lub biała czapkasztuka112
fartuch lub ubranie, lub sukienkasztuka26
obuwie profilaktyczne tekstylne lubpara112
obuwie o spodach przeciwpoślizgowych lubpara112
skórzanepara124
fartuch przedni lub zapaska, lub fartuch wodoodpornysztuka1d.z.
koszulka bawełniana z krótkim rękawemsztuka16
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
rękawice jednorazowepara1d.z.według potrzeb
ręczniksztuka212
5Obieraczka jarzyn, pomywaczka, pomoc kuchennaczepek lub chustkasztuka112
fartuch lub ubranie, lub sukienkasztuka19
obuwie profilaktyczne tekstylne lubpara112
obuwie o spodach przeciwpoślizgowych lubpara112
skórzanepara124
koszulka bawełniana z krótkim rękawemsztuka16
rękawice gumowepara1d.z.według potrzeb
fartuch przedni wodoodpornysztuka1d.z.
buty gumowepara1d.z.według potrzeb
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
rękawice jednorazowepara1d.z.według potrzeb
ręczniksztuka212
4Hodowca zwierzątberet lub czapka roboczasztuka124
ubranie drelichowe lub kombinezonkomplet118
trzewiki skórzano-gumowepara118
fartuchsztuka1d.z.według potrzeb
fartuch przedni wodoodpornysztuka1d.z.według potrzeb
koszula flanelowasztuka16
rękawice gumowepara1d.z.według potrzeb
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
buty gumowepara1d.z.według potrzeb
ręczniksztuka212
5Piekarzczepek lub biała czapkasztuka112
ubranie roboczesztuka112
koszula siatkowasztuka19
sandały skórzano-gumowe lubpara112
obuwie profilaktyczne tekstylne lubpara112
skórzanepara124
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
fartuch przednisztuka1d.z.
ręczniksztuka212
6Rolnik, ogrodnikberet lub czapkasztuka124
ubranie drelichowe lub kombinezonsztuka118
trzewiki skórzano-gumowepara118
koszula flanelowasztuka16
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
buty gumowepara1d.z.według potrzeb
ręczniksztuka212
7Roznoszący artykuły żywnościoweczepek lub czapka, lub chustkasztuka118
fartuch białysztuka19
obuwiepara124
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
rękawice jednorazowepara1d.z.według potrzeb
spodnie roboczepara112wydawane do oddziałów szpitalnych
ręczniksztuka212
8Dezynfektorczepek lub chustka, lub czapkasztuka124według potrzeb
fartuch lub ubranie, lub sukienkasztuka118
obuwie profilaktyczne tekstylne lubpara118
skórzanepara124
fartuch przedni wodoodpornysztuka1d.z.według potrzeb
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
rękawice gumowepara1d.z.według potrzeb
ręczniksztuka212
9Fryzjerfartuch białysztuka112
obuwie profilaktycznepara112
ręczniksztuka212
10Obsługa łaźnifartuch lub ubranie, lub sukienkasztuka118
czapka lub czepek, lub chustkasztuka124według potrzeb
obuwie o spodach przeciwpoślizgowychpara112
fartuch przedni wodoodpornysztuka1d.z.
buty gumowepara1d.z.
rękawice gumowepara1d.z.według potrzeb
ręczniksztuka212
11Obsługa pralniczapka lub czepek, lub chustkasztuka124według potrzeb
fartuch lub ubranie, lub sukienkasztuka118
obuwie profilaktyczne tekstylne lub skórzanepara112według potrzeb
obuwie o spodach przeciwpoślizgowychpara112
fartuch przedni wodoodpornysztuka1d.z.według potrzeb
rękawice gumowepara1d.z.według potrzeb
buty gumowepara1d.z.według potrzeb
ręczniksztuka212
12Hydraulik, obsługa hydroforni i przepompowniczapka roboczasztuka118
ubranie robocze lub kombinezonsztuka112
trzewiki skórzano-gumowepara118
koszula flanelowasztuka16
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
buty gumowepara1d.z.według potrzeb
fartuch przedni wodoodpornysztuka1d.z.według potrzeb
buty gumowe do biodersztuka1d.z.przy pracy w kanałach
torba na narzędziasztuka1d.z.dla hydraulika
ręczniksztuka212
13Malarz, murarzczapka roboczasztuka118
ubranie robocze lub kombinezonsztuka112
trzewiki skórzano-gumowepara118
koszula flanelowasztuka16
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
buty gumowepara1d.z.według potrzeb
fartuch przednisztuka1d.z.według potrzeb
okulary ochronnesztuka1d.z.według potrzeb
ręczniksztuka212
14Monter, elektromonterczapka roboczasztuka118według potrzeb
ubranie robocze lub kombinezonsztuka112
trzewiki skórzano-gumowepara118
koszula flanelowasztuka16
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
buty gumowepara1d.z.według potrzeb
rękawice gumowe dielektrycznepara1d.z.według potrzeb
buty gumowe dielektrycznepara1d.z.według potrzeb
słupołazypara1d.z.według potrzeb
pas z linką do przypięcia do słupasztuka1d.z.według potrzeb
ręczniksztuka212
torba na narzędziasztuka1d.z.
15Stolarz, ślusarz, frezer, tokarzczapka roboczasztuka118według potrzeb
ubranie lub kombinezon, lub fartuchsztuka112
trzewiki skórzano-gumowepara118
koszula flanelowasztuka16
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
fartuch przedni brezentowysztuka1d.z.według potrzeb
torba na narzędziasztuka1d.z.
ręczniksztuka212
16Spawaczczapka roboczasztuka118według potrzeb
ubranie lub kombinezon, lub fartuchsztuka112
trzewiki skórzano-gumowepara118
trzewiki żaroochronnepara1d.z.według potrzeb
fartuch spawalniczysztuka1d.z.
rękawice spawalniczepara1d.z.
okulary spawalniczesztuka1d.z.
getry żaroochronnepara1d.z.według potrzeb
nakolanniki spawalniczepara1d.z.według potrzeb
tarcza spawalnicza,sztuka1d.z.dla spawacza

elektrycznego

maska spawalniczasztuka1
dywanik dielektrycznysztuka1d.z.
koszula flanelowasztuka16
ręczniksztuka212
17Palacz kotłów parowych i co., pomoc palaczaczapka roboczasztuka124według potrzeb
ubranie lub kombinezon, lub fartuchsztuka112
obuwie skórzano-gumowepara118
lub skórzanepara124
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
półmaska przeciwpyłowasztuka1d.z.według potrzeb
fartuch przedni brezentowysztuka1d.z.według potrzeb
okulary ochronnesztuka1d.z.według potrzeb
koszula flanelowasztuka11 sezon opałowy
ręczniksztuka212
18Pracownik gospodarczyczepek lub czapka, lub chustkasztuka124według potrzeb
ubranie drelichowe lub fartuchsztuka112
obuwie profilaktyczne tekstylnepara112
lub skórzanepara124
rękawice gumowepara1d.z.według potrzeb
buty gumowepara1d.z.według potrzeb
ręczniksztuka212
19Pomoc magazynieraczapkasztuka124według potrzeb
ubranie robocze lub fartuchsztuka112
obuwie profilaktyczne tekstylnepara112
lub skórzanepara124
koszula flanelowasztuka16
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
rękawice jednorazowepara1d.z.według potrzeb
kamizelka ciepłochronnasztuka13 okresy zimowew pomieszczeniach nieogrzewanych
ręczniksztuka212
20Bibliotekarz, pracownik radiowęzła, introligatorfartuch drelichowysztuka112według potrzeb
ręczniksztuka212
21Pracownik konserwacyjno-remontowyczapkasztuka124według potrzeb
ubranie robocze lub fartuchsztuka112
obuwie profilaktyczne tekstylnepara112
lub skórzanepara124
koszula flanelowasztuka16
rękawice ochronnepara1d.z.według potrzeb
kamizelka ciepłochronnasztuka13 okresy zimowew pomieszczeniach nieogrzewanych
ręczniksztuka212
Uwagi do tabeli:

1. Osobom osadzonym zatrudnionym na innych stanowiskach pracy niż wymienione w tabeli wydaje się normy należności według podobnego stanowiska.

2. Przedmioty wymienione w tabeli z określeniem w uwagach "według potrzeb" są wydawane po zgłoszeniu przez funkcjonariusza nadzorującego pracę osób osadzonych.

3. "d.z." to przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

4. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa odzieży, obuwia i środków ochrony osobistej pozwala na ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

NORMY WYPOSAŻENIA I SPRZĘTU KWATERUNKOWEGO CEL I INNYCH POMIESZCZEŃ SŁUŻĄCYCH DO OBSŁUGI OSÓB OSADZONYCH

Tabela nr 1

Cele mieszkalne

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryIlość na osobę osadzonąIlość na celę mieszkalnąOkres używalności w latachUwagi
1254567
1Łóżko metalowe/piętrowesztuka115
2Wkład do łóżkasztuka13według potrzeb
3Szuflada wysuwana/

pojemnik podłóżkowy

sztuka15według potrzeb
4Stół więziennysztukanie mniej niż 0,15 m2 powierzchni blatuwedług potrzeb10
5Szafka więziennasztukanie mniej niż 0,03 m3 kubatury szafkiwedług potrzeb6
6Taboret więziennysztuka110
7Stolik lub półka pod telewizorsztuka16według potrzeb
8Wieszaksztukawedług potrzeb6mocowany trwale do ściany
9Półka na przybory toaletowe przy umywalcesztukawedług potrzeb6wydaje się do cel mieszkalnych z węzłem sanitarnym
10Szafka na środki higieny i czystościsztukawedług potrzeb6
11Lustro*sztuka110
12Miska plastikowasztuka1 na 4 osadzonychd.z.na prośbę osoby osadzonej można wydać dodatkową miskę, nie więcej niż 1 szt. na 2 osoby osadzone; wydaje się do cel mieszkalnych z węzłem sanitarnym
13Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztuka1d.z.
14Popielniczkasztukawedług potrzebd.z.w celach mieszkalnych dla palących
15Szczotka zmiotka i szufelkakomplet1d.z.
16Szczotka z długim trzonkiemsztuka1d.z.może pozostawać w wyposażeniu oddziału i być wydawana osobom osadzonym tylko na czas sprzątania
17Szczotka klozetowasztuka1d.z.wydaje się do cel mieszkalnych z węzłem sanitarnym
* Sprzęt trwale mocowany do ściany.

Uwagi do tabeli:

1. W oddziałach zewnętrznych oraz oddziałach tymczasowego zakwaterowania skazanych cele mieszkalne mogą być wyposażone w inny sprzęt kwaterunkowy niż wymieniony w tabeli.

2. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

3. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 2

Cele mieszkalne dla osób osadzonych - skazanych stwarzających poważne zagrożenie społeczne lub poważne zagrożenie dla zakładu lub bezpieczeństwa osadzonych w zakładach karnych typu zamkniętego w warunkach zapewniających wzmożoną ochronę społeczeństwa i bezpieczeństwo zakładu

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryIlość na osobę osadzonąIlość na celę mieszkalnąOkres używalności w latachUwagi
1234567
1Łóżko metalowe*sztuka115
2Stół więzienny*sztukanie mniej niż 0,15 m2 powierzchni blatuwedług potrzeb10
5Szafka więzienna*sztukanie mniej niż 0,03 m3 kubatury szafkiwedług potrzeb6
4Taboret więzienny*sztuka110
5Stolik lub półka pod telewizor*sztuka16według potrzeb
6Wieszak*sztukawedług potrzeb6
7Półka na przybory toaletowe*sztuka16
8Popielniczkasztuka110w celach mieszkalnych dla palących
9Szczotka zmiotka i szufelkakomplet1d.z.
10Miska plastikowasztuka1d.z.
11Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztuka1d.z.
* Sprzęt trwale przymocowany do ścian lub podłogi.

Uwagi do tabeli:

1. Dopuszcza się piętrowanie dwóch łóżek.

2. W przypadku piętrowania łóżek łóżko górne powinno być zabezpieczone barierką oraz wyposażone w drabinkę.

3. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

4. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 3

Cele do wykonywania kary dyscyplinarnej - umieszczenia w celi izolacyjnej

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na celę izolacyjnąOkres używalności w latachUwagi
123456
1Łóżko metalowe*sztuka115
2Wkład do łóżkasztuka13według potrzeb
5Stół więzienny*sztuka110
4Szafka więzienna*sztuka16
5Taboret więzienny*sztuka110
6Wieszak*sztuka16
7Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztuka1d.z.
8Szczotka zmiotka i szufelkakomplet1d.z.
9Szczotka klozetowasztuka1d.z.
10Miska plastikowasztuka1d.z.
* Sprzęt może być przymocowany do ścian lub podłogi.

Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 4

Zbiorcze węzły sanitarne (umywalnie i toalety)

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Półka na przybory toaletowesztukawedług potrzeb6
2Lustro*sztukawedług potrzeb10
5Wieszaksztukawedług potrzeb6mocowany trwale do ściany
4Miska plastikowasztukawedług potrzebd.z.według potrzeb
5Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztukawedług potrzebd.z.
6Szczotka klozetowasztuka1d.z.
7Podest - kratka lub mata przeciwpoślizgowa*sztukawedług potrzebd.z.wymagana przy natrysku w przypadku braku płytek antypoślizgowych
8Wieszak na ręcznikisztukawedług potrzebd.z.mocowany trwale do ściany
* Sprzęt trwale mocowany do ściany.

Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 5

Łaźnie ogólne (oddziałowe)

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
Przebieralnia
1Ławasztukawedług potrzeb5mocowana trwale do ściany lub podłogi
2Wieszaksztukawedług potrzeb6mocowany trwale do ściany
5Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztuka1d.z.
Pomieszczenie z natryskami
4Podest - kratka lub mata przeciwpoślizgowasztukawedług potrzebd.z.wymagana przy braku płytek antypoślizgowych
5Wieszak na ręcznikisztukawedług potrzebd.z.według potrzeb, mocowany trwale do ściany
Uwagi do tabeli:

1. Normy wyposażenia obowiązują również w odniesieniu do pomieszczeń przebieralni i natrysków w punkcie przyjęć i zwolnień osób osadzonych.

2. Zakłady karne i areszty śledcze organizują stanowiska dla osób osadzonych niepełnosprawnych.

3. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

4. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 6

Poczekalnie dla osób osadzonych

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Krzesło twarde lub krzesło wyściełane, lub ława*sztukawedług potrzeb7
2Wieszaksztukawedług potrzeb6mocowany trwale do ściany
5Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztuka1d.z.
* W jednostkach typu zamkniętego ława mocowana trwale do ściany lub podłogi zamiast krzesła twardego lub wyściełanego.

Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 7

Jadalnie

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Stół lub blat zmywalnysztukawedług potrzeb10
2Krzesło twarde lubsztuka8
taboret więzienny, lubsztukawedług potrzeb10
ławasztuka8
5Wieszaksztukawedług potrzeb6mocowany trwale do ściany
4Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztukawedług potrzebd.z.
5Szczotka zmiotka (lub miotła) i szufelkakomplet1d.z.
Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 8

Sale do zajęć penitencjarnych i terapeutycznych

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Stółsztukawedług potrzeb10w zakładach karnych półotwartych i otwartych - według potrzeb
2Krzesło twarde lubsztuka7
krzesło wyściełane, lubsztukawedług potrzeb7
taboret więziennysztuka10
3Stolik lub półka pod telewizorsztuka115według potrzeb
4Regał bibliotecznysztukawedług potrzeb10według potrzeb
5Szafa biurowasztukawedług potrzeb10według potrzeb
6Tablica szkolnasztukawedług potrzeb10według potrzeb
7Radioodbiorniksztuka1d.z.w pomieszczeniach bez sieci radiowęzła
8Telewizorsztuka1d.z.według potrzeb
9Urządzenie do odtwarzaniasztuka1d.z.według potrzeb
10Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztuka1d.z.
11Szczotka zmiotka (lub miotła) i szufelkakomplet1d.z.może pozostawać w wyposażeniu oddziału i być wydawana osobie osadzonej tylko na czas sprzątania
Uwagi do tabeli:

1. W zależności od charakteru przeprowadzanych zajęć pomieszczenia można dodatkowo wyposażyć w inny sprzęt.

2. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

3. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 9

Gabinety lekarskie, zabiegowe i pokoje pielęgniarek

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Biurkosztukawedług potrzeb10według potrzeb
2Krzesło biurowe wyściełanesztukawedług potrzeb7według potrzeb
3Krzesło twardesztukawedług potrzeb8
4Szafa ambulatoryjnasztukawedług potrzeb15według potrzeb
5Leżankasztukawedług potrzeb10według potrzeb
6Parawansztukawedług potrzeb10według potrzeb
7Lampa przenośnasztukawedług potrzebd.z.
8Szafa biurowasztukawedług potrzeb10według potrzeb
9Szafa ubraniowasztukawedług potrzeb10według potrzeb
10Wieszaksztuka16mocowany trwale do ściany
11Lustrosztuka110według potrzeb
12Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztuka1d.z.według potrzeb
13Pojemnik na odpady medycznesztuka1d.z.według potrzeb
14Stolik pomocniczy - zabiegowysztukawedług potrzeb8według potrzeb
15Worki jednorazowe na materiał zakaźnysztuka1d.z.
Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 10

Sale chorych w izbach chorych i szpitalach

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
na osobę osadzonąna salę chorych
1234567
1Łóżkosztuka115
2Szafka przyłóżkowa szpitalnasztuka16
3Taboretsztuka14
4Stolik lub półka pod telewizorsztuka110według potrzeb
5Wieszaksztukawedług potrzeb6mocowany trwale do ściany
6Półka na przybory toaletowe do kącika sanitarnegosztukawedług potrzeb6
7Lustro*sztuka110
8Miska plastikowasztuka1 na dwóch osadzonychd.z.według potrzeb
9Wiadro plastikowe lub kosz z pokrywą na śmiecisztuka1d.z.
10Szczotka zmiotka i szufelka lub szczotka z długim trzonkiemkomplet1d.z.
11Szczotka klozetowasztuka1d.z.
12Stół więziennysztukanie mniej niż 0,15 m2 powierzchni blatuwedług potrzeb10według potrzeb
13Pojemnik na mydło, środki dezynfekcyjne i ręczniki jednorazowesztukawedług potrzebd.z.
* Sprzęt trwale mocowany do ściany.

Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 11

Pomieszczenia do przeglądu sanitarnego osadzonych

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Stół więzienny lub biurkosztuka110
2Krzesło twarde lubsztuka7
krzesło wyściełane, lubsztukawedług potrzeb7
taboret więziennysztuka10
5Leżankasztukawedług potrzeb10według potrzeb
4Parawansztukawedług potrzeb10według potrzeb
5Lampa przenośnasztuka110według potrzeb
6Szafa biurowasztukawedług potrzeb10
7Wieszaksztuka16mocowany trwale do ściany
8Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztuka1d.z.
Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 12

Pomieszczenia fryzjerni

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Szafki stojące z blatem łączącymsztukawedług potrzeb10
2Lustro*sztukawedług potrzeb10
5Krzesło obrotowesztukawedług potrzeb8
4Krzesło twarde lubsztuka7
krzesło wyściełane, lubsztukawedług potrzeb7
taboret więziennysztuka10
5wieszaksztuka16mocowany trwale do ściany
6apteczka podręcznasztuka110
7Wiadro plastikowe lub kosz z pokrywą na śmiecisztuka1d.z.
8Szczotka z długim trzonemsztuka1d.z.
9Szufelka plastikowa i zmiotkakomplet1d.z.
Dla fryzjera
10Maszynka do strzyżeniasztukawedług potrzebd.z.
11Nożyczki do strzyżenia włosówsztukawedług potrzebd.z.
12Peleryna fryzjerskasztukawedług potrzeb2
13Grzebień do włosówsztukawedług potrzebd.z.
14Ręczniksztukawedług potrzeb1
15Szczotka do włosówsztukawedług potrzebd.z.
16Jednorazowe nożyki do goleniasztukawedług potrzebd.z.
Do fryzjerni
17Pojemnik na środki dezynfekcyjnesztukawedług potrzebd.z.
18Środki do dezynfekcjisztukawedług potrzebd.z.
19Worki na śmiecisztukawedług potrzebd.z.
* Sprzęt trwale mocowany do ściany.

Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa narzędzi i przedmiotów fryzjerskich oraz sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 13

Pomieszczenia do kontroli osobistej osób osadzonych

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Stół więziennysztuka110
2Krzesło twarde lub krzesło wyściełanesztukawedług potrzeb7
5Wieszaksztuka16mocowany trwale do ściany
4Wiadro plastikowe na śmiecisztuka1d.z.
5Mata podłogowam21d.z.
Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 14

Pomieszczenia do dokonywania czynności procesowych z udziałem osób osadzonych

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Biurko lub stół więziennysztukawedług potrzeb10
2Krzesło twarde lub krzesło wyściełanesztukawedług potrzeb7
3Lampa przenośna biurowasztuka1d.z.według potrzeb
4Wieszaksztuka16mocowany trwale do ściany
5Wiadro plastikowe na śmiecisztuka1d.z.
Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 15

Szatnie dla osób osadzonych zatrudnionych

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Wieszak lubsztukawedług potrzeb6mocowany trwale do ściany
szafasztukawedług potrzeb8
2Ława lub taboret więziennysztukawedług potrzeb5według potrzeb
5Wiadro plastikowe na śmiecisztuka1d.z.
4Szafki/pojemniki na odzież czystą i brudnąsztukawedług potrzebd.z.tylko w szatniach dla zatrudnionych w kuchni
Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 16

Sale widzeń

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Stółsztukawedług potrzeb10
2Krzesło twarde lubsztuka7
krzesło wyściełane, lubsztukawedług potrzeb7
taboret więziennysztuka10
3Wieszaksztukawedług potrzeb6mocowany trwale do ściany
4Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztukawedług potrzebd.z.
5Szafa lub regał do umieszczania przedmiotów będących własnością osób odwiedzającychsztukawedług potrzebwedług potrzeb
6Szczotka zmiotka (lub miotła) i szufelkakomplet1d.z.
Uwagi do tabeli nr 16:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 17

Oddzielne pomieszczenie do odbywania widzeń bez osoby dozorującej

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Tapczansztuka110
2Stółsztuka110
5Krzesło biurowe wyściełanesztuka27według potrzeb
4Fotel miękkisztuka27według potrzeb
5Stolik pod radioodbiorniksztuka115według potrzeb
6Radioodbiorniksztuka1d.z.według potrzeb
7Wieszaksztuka16mocowany trwale do ściany
8Lustro*sztuka110
9Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztuka1d.z.
10Półka na przybory toaletowesztuka16według potrzeb
11Wieszak na ręcznikisztuka1d.z.według potrzeb, mocowany trwale do ściany
12Miska plastikowasztuka1d.z.według potrzeb
13Podest - kratka lub mata przeciwpoślizgowasztukawedług potrzebd.z.przy natrysku, w razie braku płytek antypoślizgowych
14Szczotka zmiotka i szufelkakomplet1d.z.
15Szczotka klozetowasztuka1d.z.
16Czajnik elektrycznysztuka1d.z.
17Kubek lub szklankasztuka4d.z.
* Sprzęt trwale mocowany do ściany.

Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 18

Pokój do przyjmowania paczek

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Stółsztukawedług potrzeb10
2Krzesło twarde lub krzesło wyściełanesztukawedług potrzeb7
5Lada podawczasztukawedług potrzeb12według potrzeb
4Regałsztukawedług potrzeb12
5Waga do ważenia paczeksztuka1d.z.
6Wieszaksztukawedług potrzeb6według potrzeb; mocowany trwale do ściany
7Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztukawedług potrzebd.z.
Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 19

Wydzielone pomieszczenia do przygotowywania posiłków w oddziałach mieszkalnych

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Stół kuchenny zwykłysztukawedług potrzeb6
2Stół kuchenny z blatem metalowym nierdzewnymsztukawedług potrzeb6
5Kuchenka elektryczna dwupłytowasztuka1d.z.
4Szafka do przechowywania sprzętu stołowo-kuchennegosztukawedług potrzeb6
5Szafa na naczynia kuchennesztuka110
6Wieszaksztuka16mocowany trwale do ściany
7Wiadro plastikowe z pokrywą na śmiecisztuka1d.z.
8Szczotka zmiotka (lub miotła) i szufelkasztuka1d.z.może pozostawać w wyposażeniu oddziału i być wydawana na czas sprzątania
Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 20

Cela zabezpieczająca

Lp.Nazwa sprzętuJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w latachUwagi
123456
1Stół więziennysztuka110sprzęt umieszczony trwale w przedsionku celi
2Taboret więziennysztuka110sprzęt umieszczony trwale w przedsionku celi
Uwaga do tabeli:

"Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 21

Magazyn rzeczy własnych osób osadzonych

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczba na pomieszczenie magazynoweOkres używalności w miesiącachUwagi
123456
1Regały lub półkisztukawedług potrzebd.z.
2Biurkosztukawedług potrzebd.z.
3Krzesłosztukawedług potrzebd.z.
4Podestsztukawedług potrzebd.z.
5Brudownik lub pojemnik na brudną odzieższtukawedług potrzebd.z.
6Wagasztuka1d.z.
7Termometrsztuka1d.z.
8Higrometrsztuka1d.z.
9Mazak do obuwiasztukawedług potrzebd.z.
10Szczotka do obuwia miękkasztukawedług potrzebd.z.
11Szczotka ubraniowasztukawedług potrzebd.z.
12Rozpylacz do środków owadobójczychsztukawedług potrzebd.z.
13Stempel do cechowaniasztukawedług potrzebd.z.
14Poduszka do tuszusztukawedług potrzebd.z.
15Worek lub pudło na ubraniasztukawedług potrzebd.z.
16Środek przeciw molomkilogramwedług potrzebd.z.
17Pasta do obuwiakilogramwedług potrzebd.z.
18Środki owadobójczekilogramwedług potrzebd.z.
19Talkkilogramwedług potrzebd.z.
20Tusz do cechowanialitrwedług potrzebd.z.
21Środki do dezynfekcji obuwiasztukawedług potrzebd.z.
22Wieszaksztukawedług potrzebd.z.
23Lustrosztukawedług potrzebd.z.
24Wiadro plastikowe lub kosz na śmiecisztukawedług potrzebd.z.
25Wieszaki na ubraniasztukawedług potrzebd.z.
Uwagi do tabeli:

1. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

2. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa środków konserwacji, sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 22

Punkt wymiany bielizny

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczba na pomieszczenieOkres używalności w miesiącach
Punkt przyjmowania bielizny i pościeli brudnej (część brudna)
1Worki lub brudownikisztukawedług potrzebd.z.
Punkt wydawania bielizny i pościeli czystej (część czysta)
2Regały lub półki, lub pojemnikisztukawedług potrzebd.z.
3Stół lub biurkosztuka1d.z.
4Krzesłosztuka1d.z.
Uwagi do tabeli:

1. Punkty wymiany bielizny są organizowane w zakładach karnych i aresztach śledczych w zależności od warunków lokalowych.

2. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

3. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa sprzętu kwaterunkowego pozwala na wykorzystanie go zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

ZAŁĄCZNIK Nr  4

NORMY WYPOSAŻENIA POMIESZCZEŃ PODMIOTÓW LECZNICZYCH

Tabela nr 1

Izby chorych

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczba wydana osobie osadzonejLiczba na izbę chorychOkres używalności w miesiącachUwagi
1234567
Do izb chorych na jedno łóżko
1Piżama lub koszula nocnakomplet lub sztuka18dla mężczyzn - piżama, dla kobiet - koszula nocna według potrzeb
2Kocsztuka240według potrzeb
3Poszwa na kocsztuka112według potrzeb
4Materacsztuka148według potrzeb
5Podkład pod materacsztuka184według potrzeb
6Prześcieradłosztuka13według potrzeb
7Poduszkasztuka148według potrzeb
8Poszewka na poduszkęsztuka14według potrzeb
9Klapki szpitalnepara18według potrzeb
10Płaszcz szpitalnysztuka124według potrzeb
11Ręczniksztuka28według potrzeb
12Ścierka do wycierania naczyńsztuka16według potrzeb
13Worek na odzieższtuka184
Do izb chorych
14Worki jednorazowe na materiał zakaźnysztukawedług potrzeb
15Worek na brudną bieliznęsztuka372

Tabela nr 2

Szpitale

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczba wydana osobie osadzonejLiczba na oddziałOkres używalności w miesiącachUwagi
1254567
Na jedno łóżko z wyjątkiem oddziałów ginekologiczno-położniczych
1Piżama lub koszula nocnakomplet18dla mężczyzn - piżama, dla kobiet - koszula nocna według potrzeb
2Płaszcz szpitalnysztuka124według potrzeb
3Skarpetki szpitalnepara26według potrzeb
4Klapki szpitalnepara18według potrzeb
5Materacsztuka148według potrzeb
6Pokrowiec na materacsztuka124do materaca z lateksu według potrzeb
7Podkład pod materacsztuka184według potrzeb
8Prześcieradłosztukawedług potrzeb6na kozetki i leżanki według potrzeb
9Prześcieradło szpitalnesztuka13według potrzeb
10Kocsztuka240według potrzeb
11Poszwa na kocsztuka18według potrzeb
12Poduszkasztuka148według potrzeb
13Poszewka na poduszkęsztuka16według potrzeb
14Ręczniksztuka28według potrzeb
15Ścierka do wycierania naczyńsztuka16według potrzeb
16Worek na odzieższtuka184
17Worki jednorazowe na materiał zakaźnysztukawedług potrzeb
18Worek na brudną bieliznęsztukawedług potrzeb72
Na jedno łóżko w oddziałach ginekologiczno-położniczych
19Koszula nocnasztuka18według potrzeb
20Płaszcz szpitalnysztuka124według potrzeb
21Klapki szpitalnepara18według potrzeb
22Materac szpitalnysztuka148według potrzeb
23Pokrowiec na materacsztuka124do materaca z lateksu według potrzeb
24Podkład pod materacsztuka184według potrzeb
25Prześcieradłosztukawedług potrzeb12na kozetki i leżanki
26Prześcieradło szpitalnesztuka13według potrzeb
27Kocsztuka240według potrzeb
28Poszwa na kocsztuka18według potrzeb
29Poduszkasztuka148według potrzeb
30Poszewka na poduszkęsztuka16według potrzeb
31Ręczniksztuka28według potrzeb
32Ścierka do wycierania naczyńsztuka16według potrzeb
33Worek na odzieższtuka184
34Nogawice operacyjneparawedług potrzeb48
35Podkład akuszeryjnysztukawedług potrzeb24
36Skarpetki szpitalnepara26według potrzeb
37Kaftanik noworodkasztuka53tylko w oddziałach położn. według potrzeb
38Czapeczkasztuka13tylko w oddziałach położn. według potrzeb
39Śpiochy niemowlęcesztuka53tylko w oddziałach położn. według potrzeb
40Koszulka noworodkasztuka53tylko w oddziałach położn. według potrzeb
41Materacyk noworodkasztuka148tylko w oddziałach położn. według potrzeb
42Podkład pod materacyksztuka136tylko w oddziałach położn. według potrzeb
43Prześcieradło płócienne noworodkasztuka26tylko w oddziałach położn. według potrzeb
44Prześcieradło flanelowe noworodkasztuka26tylko w oddziałach położn. według potrzeb
45Pieluszka flanelowasztuka56tylko w oddziałach położn. według potrzeb
46Pieluszka tetrowasztuka204tylko w oddziałach położn. według potrzeb
47Kocyk noworodkasztuka212tylko w oddziałach położn. według potrzeb
48Poszwa na kocyk noworodkasztuka23tylko w oddziałach położn. według potrzeb
49Ceratkasztuka124tylko w oddziałach położn. według potrzeb
50Myjka noworodkasztuka14tylko w oddziałach położn. według potrzeb
51Ręczniksztuka28tylko w oddziałach położn. według potrzeb
52Worek na brudną bieliznęsztukawedług potrzebd.z.tylko w oddziałach położn. według potrzeb
53Pieluchy jednorazowesztukawedług potrzebd.z.tylko w oddziałach położn. według potrzeb
54Krem przeciw odparzeniomgramwedług potrzebd.z.tylko w oddziałach położn. według potrzeb
55Oliwkamililitrwedług potrzebd.z.tylko w oddziałach położn. według potrzeb
56Mydełkosztuka1według potrzebd.z.tylko w oddziałach położn. według potrzeb
57Zasypkasztukawedług potrzebd.z.tylko w oddziałach położn. według potrzeb
58Butelka ze smoczkiemsztuka2d.z.tylko w oddziałach położn. według potrzeb
59Worki jednorazowe na materiał zakaźnysztukawedług potrzeb
Na salę operacyjną
60Kocsztukawedług potrzeb40według potrzeb
61Poszwa na kocsztukawedług potrzeb8według potrzeb
62Płaszcz operacyjnysztukawedług potrzeb12według potrzeb
63Podkład akuszeryjnysztukawedług potrzeb12według potrzeb
64Poduszkasztukawedług potrzeb48według potrzeb
65Poszewka na poduszkęsztukawedług potrzeb6według potrzeb
66Prześcieradło operacyjnesztukawedług potrzeb3według potrzeb
67Serwetka operacyjna dużasztukawedług potrzeb8według potrzeb
68Serwetka operacyjna małasztukawedług potrzeb8według potrzeb
69Ścierkasztukawedług potrzeb12według potrzeb
70Worki jednorazowe na materiał zakaźnysztukawedług potrzeb
Myjka dla noworodka oraz mydełko z chwilą wydania stanowią własność osadzonego.

Butelka ze smoczkiem wydawana według potrzeb zgłaszanych przez pielęgniarkę.

Uwagi do tabeli:

1. Osadzonym przebywającym w izbach chorych lub szpitalach wydaje się na czas np. spacerów kurtki zimowe (na okres zimowy, a także - w zależności od warunków atmosferycznych - na okres przejściowy) na zasadach przewidzianych w załączniku nr 1 do rozporządzenia w tabelach nr 1 i 2.

2. "d.z." - przedmiot użytkowany do zużycia, tj. do czasu, w którym utracił właściwości użytkowe.

3. "Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa odzieży, bielizny, obuwia, pościeli oraz innych przedmiotów wymienionych w tabelach pozwala na ich wykorzystanie zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.

Tabela nr 3

Gabinety lekarskie

Lp.PrzedmiotJednostka miaryLiczbaOkres używalności w miesiącachUwagi
123456
Na gabinet - ambulatorium
1Prześcieradło szpitalnesztukawedług potrzeb3na każdą kozetkę według potrzeb
2Serwetka operacyjna małasztukawedług potrzeb6według potrzeb
5Pieluszka tetrowasztukawedług potrzeb4tylko na gabinet pediatryczny według potrzeb
4Worki jednorazowe na materiał zakaźnysztukawedług potrzeb
Na gabinet fizykoterapii
5Kocsztukawedług potrzeb40według potrzeb
6Poszwa na kocsztukawedług potrzeb8według potrzeb
7Poduszkasztukawedług potrzeb48według potrzeb
8Poszewka na poduszkęsztukawedług potrzeb6na każdą kozetkę według potrzeb
9Prześcieradło szpitalnesztukawedług potrzeb6na każdą kozetkę według potrzeb
10Ręczniksztukawedług potrzeb8na każdą kozetkę według potrzeb
11Dresykompletwedług potrzeb18według potrzeb
Uwaga do tabeli:

"Okres używalności" to okres, w którym wartość użytkowa odzieży, bielizny, obuwia, pościeli oraz innych przedmiotów wymienionych w tabeli pozwala na wykorzystanie ich zgodnie z przeznaczeniem przez osoby osadzone. Okres używalności liczy się od dnia wydania nowego przedmiotu do użytkowania. Okresy używalności podane w tabelach są okresami minimalnymi, które mogą zostać wydłużone, jeżeli wymienione przedmioty nadal mają właściwości użytkowe.