Dziennik Ustaw

Dz.U.2019.1669

| Akt obowiązujący
Wersja od: 2 września 2019 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ENERGII 1
z dnia 21 sierpnia 2019 r.
w sprawie wartości referencyjnych dla nowych i znacznie zmodernizowanych jednostek kogeneracji w roku 2019

Na podstawie art. 15 ust. 7 oraz art. 103 ustawy z dnia 14 grudnia 2018 r. o promowaniu energii elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. z 2019 r. poz. 42 i 412) zarządza się, co następuje:
§  1.  Wartość referencyjna dla nowej jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, wynosi 144,93 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, wynosi 182,44 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, wynosi 287,64 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, wynosi 67,09 zł/MWh.
§  2.  Wartość referencyjna dla znacznie zmodernizowanej jednostki kogeneracji:
1) opalanej paliwami gazowymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 98,55 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 110,15 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 121,74 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 133,34 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 144,93 zł/MWh;
2) opalanej paliwami stałymi, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 72,98 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 100,34 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 127,71 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 155,07 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 182,44 zł/MWh;
3) opalanej biomasą, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 115,06 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 158,20 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 201,35 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 244,49 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 287,64 zł/MWh;
4) innej niż wymienione w pkt 1-3, w przypadku poniesienia kosztów inwestycyjnych modernizacji większych niż:
a) 50%, ale nie większych niż 60% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 40,25 zł/MWh,
b) 60%, ale nie większych niż 70% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 45,62 zł/MWh,
c) 70%, ale nie większych niż 80% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 50,99 zł/MWh,
d) 80%, ale nie większych niż 90% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 59,04 zł/MWh,
e) 90%, ale nie większych niż 100% jak na porównywalną nową jednostkę kogeneracji, wynosi 67,09 zł/MWh.
§  3.  Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.
1 Minister Energii kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Energii (Dz. U. poz. 2314).