Dziennik Ustaw

Dz.U.1920.66.443

| Akt utracił moc
Wersja od: 2 sierpnia 1920 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA SKARBU
z dnia 28 czerwca 1920 r.
w przedmiocie wartości walut zagranicznych przy obliczaniu należytości stemplowych i bezpośrednich na obszarze b. zaboru austrjackiego.

Na zasadzie § 19 ust. należytościowej z dnia 9 lutego 1850 r. Dz. U. P. Nr 50 i § 2 ustęp 3 rozp. austr. Ministerstwa Skarbu z 28/XII 1916 r. Nr 431 Dz. P. zarządzam co następuje:
Art.  1.

Rozporządzenie b. austr. Ministerstwa Skarbu z 31 grudnia 1916 Dz. U. P. Nr 1/17 oraz w związku zostające rozporządzenia tegoż Ministerstwa z 10 grudnia 1901 Dz. U. P. Nr 208, z 27 lipca 1906 Dz. U. P. Nr 172, z 10 stycznia 1908 Dz. U. P. Nr 20, z 4 maja 1909 Dz. U. P. Nr 73, z 8 października 1913 Dz. U. P. Nr 222, z 23 lutego 1915 Dz. U. P. Nr 56 oraz § 23 rozp. Minist. z 21 grudnia 1915 Dz. U. P. Nr 380 przestają obowiązywać.

Art.  2.

W celu obliczenia należytości stemplowych i bezpośrednich należy kwoty wyrażone w walucie zagranicznej przeliczać na marki polskie według notowanego w Monitorze Polskim kursu giełdowego, z dnia, w którym powstał obowiązek uiszczania należytości, a jeżeli w tym dniu nie było notowania, według ostatniego poprzedzającego kursu nie dłużej jednak jak 3 miesiące wstecz.

Wartość walut zagranicznych, które w tym czasie nie były przedmiotem notowania na giełdzie, ustalić należy w sposób wskazany w § 52 do 54 austr. ust. należ. z roku 1850.

Art.  3.

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie 15 dnia po ogłoszeniu i obowiązuje na obszarze Państwa, na którym ma zastosowanie austr. ustawa z 9 lutego 1850 Dz. U. P. Nr 50, wraz z ustawami i przepisami uzupełniającemi.