Wartość opałowa poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2020.1278

Akt obowiązujący
Wersja od: 22 lipca 2020 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KLIMATU 1
z dnia 11 lipca 2020 r.
w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych 2

Na podstawie art. 23 ust. 3 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o biokomponentach i biopaliwach ciekłych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1233) zarządza się, co następuje:
1. 
Wartość opałowa według wagi dla:
1)
bioetanolu wynosi 27 MJ/kg;
2)
biometanolu wynosi 20 MJ/kg;
3)
estru metylowego kwasów tłuszczowych wynosi 37 MJ/kg;
4)
estru etylowego kwasów tłuszczowych wynosi 40,1 MJ/kg;
5)
bioeteru dimetylowego wynosi 28 MJ/kg;
6)
czystego oleju roślinnego wynosi 37 MJ/kg;
7)
biowęglowodorów ciekłych:
a)
przeznaczonych do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem iskrowym, wynosi 43 MJ/kg,
b)
przeznaczonych do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem samoczynnym, wynosi 44 MJ/kg;
8)
benzyn silnikowych bez dodatku biokomponentu, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, wynosi 43 MJ/kg;
9)
oleju napędowego bez dodatku biokomponentu, stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także w maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, wynosi 43 MJ/kg;
10)
biobutanolu wynosi 33 MJ/kg;
11)
sprężonego biometanu wynosi 50 MJ/kg;
12)
biowodoru wynosi 120 MJ/kg;
13)
bio propanu-butanu wynosi 46,10 MJ/kg;
14)
bio propanu wynosi 46,36 MJ/kg.
2. 
Wartość opałowa według objętości dla:
1)
bioetanolu wynosi 21 MJ/l;
2)
biometanolu wynosi 16 MJ/l;
3)
estru metylowego kwasów tłuszczowych wynosi 33 MJ/l;
4)
estru etylowego kwasów tłuszczowych wynosi 35,2 MJ/l;
5)
bioeteru dimetylowego wynosi 19 MJ/l;
6)
czystego oleju roślinnego wynosi 34 MJ/l;
7)
biowęglowodorów ciekłych:
a)
przeznaczonych do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem iskrowym, wynosi 33,2 MJ/l,
b)
przeznaczonych do wytwarzania paliw ciekłych lub biopaliw ciekłych, stosowanych do silników z zapłonem samoczynnym, wynosi 34 MJ/l;
8)
benzyn silnikowych bez dodatku biokomponentu, stosowanych w pojazdach wyposażonych w silniki z zapłonem iskrowym, wynosi 32 MJ/l;
9)
oleju napędowego bez dodatku biokomponentu, stosowanego w pojazdach, ciągnikach rolniczych, a także w maszynach nieporuszających się po drogach, wyposażonych w silniki z zapłonem samoczynnym, wynosi 36 MJ/l;
10)
biobutanolu wynosi 27 MJ/l;
11)
sprężonego biometanu wynosi 0,036 MJ/l;
12)
biowodoru wynosi 0,011 MJ/l;
13)
bio propanu-butanu wynosi 24,81 MJ/l;
14)
bio propanu wynosi 23,55 MJ/l.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia. 3
1 Minister Klimatu kieruje działem administracji rządowej - energia, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 1 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Klimatu (Dz. U. poz. 495).
2 Niniejsze rozporządzenie w zakresie swojej regulacji wdraża dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2009/28/WE z dnia 23 kwietnia 2009 r. w sprawie promowania stosowania energii ze źródeł odnawialnych zmieniającą i w następstwie uchylającą dyrektywy 2001/77/WE oraz 2003/30/WE (Dz. Urz. UE L 140 z 5.06.2009, str. 16, Dz. Urz. UE L 158 z 10.06.2013, str. 230, Dz. Urz. UE L 84 z 28.03.2015, str. 74 oraz Dz. Urz. UE L 239 z 15.09.2015, str. 1).
3 Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 21 października 2014 r. w sprawie wartości opałowej poszczególnych biokomponentów i paliw ciekłych (Dz. U. poz. 1517), które traci moc z dniem wejścia w życie niniejszego rozporządzenia, zgodnie z art. 33 ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. poz. 266 i 1592).