§ 1. - Wartość odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.16.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lutego 2010 r.
§  1.
Rozporządzenie określa:
1)
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane dla:
a)
terenu kraju, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej,
b)
obszarów ochrony uzdrowiskowej;
2)
warunki, w jakich ustala się wartości odniesienia, takie jak temperatura i ciśnienie;
3)
oznaczenie numeryczne substancji pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację;
4)
okresy, dla których są uśrednione wartości odniesienia;
5)
warunki uznawania wartości odniesienia za dotrzymane;
6)
referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.