Wartość odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2010.16.87

Akt obowiązujący
Wersja od: 3 lutego 2010 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ŚRODOWISKA1)
z dnia 26 stycznia 2010 r.
w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu

Na podstawie art. 222 ust. 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150, z późn. zm.2)) zarządza się, co następuje:
Rozporządzenie określa:
1)
wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu, zróżnicowane dla:
a)
terenu kraju, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej,
b)
obszarów ochrony uzdrowiskowej;
2)
warunki, w jakich ustala się wartości odniesienia, takie jak temperatura i ciśnienie;
3)
oznaczenie numeryczne substancji pozwalające na jednoznaczną jej identyfikację;
4)
okresy, dla których są uśrednione wartości odniesienia;
5)
warunki uznawania wartości odniesienia za dotrzymane;
6)
referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu.
1.
Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których są uśrednione wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej, określa załącznik nr 1 do rozporządzenia, z zastrzeżeniem ust. 3.
2.
Wartości odniesienia dla benzenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których są uśrednione wartości odniesienia, określa załącznik nr 2 do rozporządzenia.
3.
Wartości odniesienia dla substancji w powietrzu innych niż wymienione w załączniku nr 2 do rozporządzenia na obszarach ochrony uzdrowiskowej określa załącznik nr 1 do rozporządzenia.
Wartości odniesienia dla substancji w powietrzu ustala się w następujących warunkach:
1)
temperatura 293 K;
2)
ciśnienie 101,3 kPa.
1.
Uznaje się, że wartość odniesienia substancji w powietrzu uśredniona dla jednej godziny, określona w załączniku nr 1 do rozporządzenia, jest dotrzymana, jeżeli wartość ta nie jest przekraczana więcej niż przez 0,274 % czasu w roku dla dwutlenku siarki oraz więcej niż przez 0,2 % czasu w roku dla pozostałych substancji.
2.
W przypadku dwutlenku azotu częstość przekraczania odnosi się do wartości odniesienia wraz z marginesem tolerancji określonym w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 3 marca 2008 r. w sprawie poziomów niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. Nr 47, poz. 281).
Referencyjne metodyki modelowania poziomów substancji w powietrzu określa załącznik nr 3 do rozporządzenia.
1.
Do postępowań w sprawie pozwoleń na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwoleń zintegrowanych wszczętych, a niezakończonych przed dniem wejścia w życie rozporządzenia stosuje się przepisy tego rozporządzenia.
2.
Pozwolenie na wprowadzanie gazów lub pyłów do powietrza oraz pozwolenie zintegrowane wydane w postępowaniach, o których mowa w ust. 1, są wydane na okres od dnia wskazanego we wniosku o wydanie pozwolenia.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.3)
______

1) Minister Środowiska kieruje działem administracji rządowej - środowisko, na podstawie § 1 ust. 2 pkt 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 16 listopada 2007 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Środowiska (Dz. U. Nr 216, poz. 1606).

2) Zmiany tekstu jednolitego wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2008 r. Nr 111, poz. 708, Nr 138, poz. 865, Nr 154, poz. 958, Nr 171, poz. 1056, Nr 199, poz. 1227, Nr 223, poz. 1464 i Nr 227, poz. 1505 oraz z 2009 r. Nr 19, poz. 100, Nr 20, poz. 106, Nr 79, poz. 666, Nr 130, poz. 1070 i Nr 215, poz. 1664.

3) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 5 grudnia 2002 r. w sprawie wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu (Dz. U. z 2003 r. Nr 1, poz. 12), które zgodnie z art. 12 ust. 1 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 88, poz. 587) utraciło moc z dniem 20 sierpnia 2009 r.

ZAŁĄCZNIKI

ZAŁĄCZNIK Nr  1

 WARTOŚCI ODNIESIENIA DLA NIEKTÓRYCH SUBSTANCJI W POWIETRZU DLA TERENU KRAJU, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI ORAZ OKRESY, DLA KTÓRYCH SĄ UŚREDNIONE WARTOŚCI ODNIESIENIA, Z WYŁĄCZENIEM OBSZARÓW OCHRONY UZDROWISKOWEJ

Wartości odniesienia dla niektórych substancji w powietrzu dla terenu kraju, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których są uśrednione wartości odniesienia, z wyłączeniem obszarów ochrony uzdrowiskowej, określa tabela 1 i 2.

Tabela 1

Lp.Nazwa substancji1)Oznaczenie numeryczne substancji

(numer CAS)2)

Wartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny (µg/m3) uśrednione dla okresu
jednej godzinyroku kalendarzowego
1Acetaldehyd (aldehyd octowy)75-07-0202,5
2Aceton67-64-135030
3Acetonitryl75-05-8202,5
4Akrylaldehyd (akroleina)107-02-8100,9
5Akrylonitryl107-13-150,5
6Alkohol furfurylowy98-00-010013
72-Aminoetanol (etanoloamina)141-43-5301,6
83,6-diazaoktano-1,8-diamina (trójetylenoczteroamina)112-24-3202,5
9Amoniak7664-41-740050
10Anilina62-53-35010
11Antymon3)7440-36-0232
12Arsan (arsenowodór)7784-42-150,4
13Arsen3)7440-38-20,20,01

0,0064)

14Azbest (włókna/m3)1332-21-42.350250
15Bar3)7440-39-3301,6
16Benzen71-43-2305
17Benzo[α]piren50-32-80,0120,001
18Beryl3)7440-41-70,120,001
19Bezwodnik octowy (bezwodnik kwasu octowego)108-24-71008,7
20Bizmut3)7440-69-9501,2
21Bor3)7440-42-820,25
22Brom - pary7726-95-6202,5
23Bromoetan (bromek etylu)74-96-4201,7
24Bromometan (bromek metylu)74-83-9201,7
25Bromooctan etylu105-36-2100,9
26Bromowodór10035-10-6301,6
27Butan-1-ol (alkohol butylowy)71-36-330026
28Butan-2-on (metyloetyloketon)78-93-330026
29Butyloamina109-73-92002,5
30Cer3)7440-45-130,16
31Chlor7782-50-51007
32Chlorek benzoilu98-88-45010
33Chlorobenzen108-90-71008,7
342-Chlorobuta-1,3-dien (chloropren)126-99-81008,7
351-Chloro-2,3-epoksypropan (epichlorhydryna)106-89-8100,76
36Chlorofenol5)25167-80-0202,5
37Chloro(fenylo)metan (chlorek benzylu)100-44-7100,9
38Chloroform67-66-320025
39Chloromrówczan etylu541-41-3301,6
40Chloronitroanilina5)-10,15
413-Chloropropen (chlorek allilu)107-05-11008,7
42Chlorowodór7647-01-020025
43Chrom - związki III i IV wartościowe3)7440-47-3202,5
44ChromVI 3)7440-47-34,60,4
45Cyjanamid wapnia156-62-7101,3
46Cyjanowodór i cyjanki w przeliczeniu na HCN74-90-8202,5
47Cykloheksan110-82-7101
48Cykloheksanol108-93-0605,2
49Cykloheksanon108-94-1403,5
50Cykloheksyloamina108-91-8101,3
51Cyna3)7440-31-5503,8
52Cynk3)7440-66-6503,8
53Dichlorfos62-73-760,3
54Dichlorobenzen

(dwuchlorobenzen)5)

-605,2
55Dichlorodimetylosilan

(dwumetylodwuchlorosilan)

75-78-530,16
561,2-Dichloroetan (chlorek etylenu)107-06-220025
571,1-Dichloroeten

(1,1-dwuchloroetylen)

75-35-4301,6
581,2-Dichloroeten

(1,2-dwuchloroetylen)

540-59-030016
59Dichlorometan (chlorek metylenu)75-09-220025
60Dietyloamina (dwuetyloamina)109-89-7101,3
61Dietyloanilina (dwuetyloanilina)5)-60,52
62Dimetyloamina (dwumetyloamina)124-40-3101,3
632-(Dimetyloamino)etanol (N,N-dwumetyloetanoloamina)108-01-0101,3
64Dimetyloformamid (dwumetyloformamid)68-12-2302,6
65Dinitrobenzen (dwunitrobenzen)5)25154-54-5101,3
66Dinitrotoluen (dwunitrotoluen)5)25321-14-6100,43
67Dioksan123-91-1501,2
68Disiarczek dimetylu (dwusiarczek dwumetylu)624-92-050,44
69Disiarczek węgla (dwusiarczek węgla)75-15-05010
70Ditlenek azotu (dwutlenek azotu)10102-44-020040
71Ditlenek chloru (dwutlenek chloru)10049-04-4301,6
72Ditlenek siarki (dwutlenek siarki)7446-09-535020
73Diuron330-54-110013
741,2-Epoksypropan (tlenek propylenu)75-56-91004,3
75Etano-1,2-diol (glikol etylenowy)107-21-110010
762-Etoksyetanol110-80-5501,2
77Etylenodiamina (etylenodwuamina)107-15-3200,65
78Etylobenzen100-41-450038
79Etyn (acetylen)74-86-210010
80Fenol108-95-2202,5
81Fenylometanol (alkohol benzylowy)100-51-6403,5
82Fluor6)7782-41-4302
83Formaldehyd50-00-0504
84Fosfan (fosforowodór)7803-51-2202,5
85Fosforan(V)tris(2-tolilu) (fosforan trójkrezylu)78-30-8202,5
86Fosgen75-44-5101,3
87Ftalan bis(2-etyloheksylu) (ftalan dwu-2-etyloheksylu)117-81-710015
88Fftalan dibutylu (ftalan dwubutylu)84-74-210015
89Ftalan dietylu (ftalan dwuetylu)84-66-210015
90Ftalan dimetylu (ftalan dwumetylu)131-11-310015
912-Furaldehyd (furfural)98-01-1504,4
92Heksano-6-laktam (kaprolaktam)105-60-210013
93Hydrochinon123-31-9150,8
944-Hydroksy-4-metylopentan-2-on (alkohol dwuacetonowy)123-42-21507,9
952,2-Iminodietanol

(dwuetanoloamina)

111-42-2301,6
96Izocyjaniany-101,3
97Izopropylobenzen (kumen)98-82-8504,4
98Kadm3)7440-43-90,520,01

0,0054)

99Kobalt3)7440-48-450,4
100Krezol5)1319-77-3301,6
101Ksylen5)1330-20-710010
102Kwas akrylowy79-10-7100,9
103Kwas chlorosiarkowy (VI) (kwas chlorosulfonowy)7790-94-51004,3
104Kwas 4-metylobenzosulfonowy (kwas p-toluenosulfonowy)104-15-41004,3
105Kwas octowy64-19-720017
106Kwas siarkowy (VI)7664-93-920016
107Linuron330-55-21004,3
108Mangan3)7439-96-591
109Merkaptany-202
110Metakrylan butylu97-88-120020
111Metakrylan metylu80-62-620020
112Metanol (alkohol metylowy)67-56-11.000130
113Metyloamina74-89-510013
1144-Metylopentan-2-on (metyloizobutyloketon)108-10-1503,8
1151-Metylo-2-pirolidon (N-metylopirolidon)872-50-430016
1162-Metylopropan-1-ol (alkohol izobutylowy)78-83-130026
117Mezytylen108-67-810013
118Miedź3)7440-50-8200,6
119Molibden, związki nierozpuszczalne3)7439-98-7353,1
120Molibden, związki rozpuszczalne3)7439-98-73,50,3
121Nadtlenek cykloheksanonu12262-58-7405,1
122Nadtlenek dibenzoilowy (nadtlenek benzoilu)94-36-010013
123Naftochinon5)-100,43
124Nikiel3)7440-02-00,230,025

0,024)

125Nitrobenzen98-95-35010
126Nitrotoluen5)-503,8
127Octan butylu123-86-41008,7
128Octan etylu141-78-61008,7
129Octan metylu79-20-9706,1
130Octan winylu108-05-410010
131Oksiran (tlenek etylenu)75-21-81004,3
132Ołów3)7439-92-150,5
133Ozon - jako zanieczyszczenie pierwotne10028-15-6150-
134Pirydyna110-86-1202,5
135Prop-2-en-1-ol (alkohol allilowy)107-18-6603,2
136Propylobenzen103-65-110013
137Pył zawieszony PM107)-28040
138Rtęć8)7439-97-60,70,04
139Selen7782-49-2300,06
140Siarkowodór7783-06-4205
141Styren100-42-5202
142Substancje smołowe-10010
143Tal8)7440-28-010,13
144Tetrachloroeten (czterochloroetylen)127-18-460070
145Tetrachlorometan (czterochlorek węgla)56-23-5607,6
146Tetrachlorosilan (czterochlorek krzemu)10026-04-71004,3
147Tetraetyloplumban (czteroetylek ołowiu)78-00-21,20,1
148Tetrahydrofuran (czterohydrofuran)109-99-9504,4
149Tetrametyloplumban (czterometylek ołowiu)75-74-10,50,04
150Tlenek węgla630-08-030.000-
151Toluen108-88-310010
152Toluidyna5)-2008,7
153Toluilenodiizocyjanian (toluilenodwuizocyjan)26471-62-5101,3
154Trichlorek fosforu (trójchlorek fosforu)7719-12-220025
155Trichlorek fosforylu (tlenochlorek fosforu)10025-87-350,44
156Trichloroetan (trójchloroetan)5)-10010
157Trichloroeten (trójchloroetylen)79-01-640060
158Ttrichloronitrometan (chloropikryna)76-06-2101,3
159Trietylamina (trójetyloamina)121-44-8202,5
160Trifenylfosfina (trójfenylofosfina)603-35-030050
161Tytan3)13463-67-7503,8
162Wanad3)7440-62-22,30,25
163Węgiel elementarny7440-44-01508
164Węglowodory alifatyczne - do C12 (poza wymienionymi w innych pozycjach i metanem)-3.0001.000
165Węglowodory aromatyczne (poza wymienionymi w innych pozycjach)-1.00043
166Wolfram3)7440-33-710010
167Żelazo3)7439-89-610010

Objaśnienia:

1) Dla niektórych substancji wskazanych w tabeli podano w nawiasach ich nazwy zwyczajowe.

2) Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number.

3) Jako suma metalu i jego związków w pyle zawieszonym PM10.

4) Wartości te będą stosowane od dnia 1 stycznia 2013 r.

5) Jako suma izomerów.

6) Jako suma fluoru i fluorków rozpuszczalnych w wodzie.

7) Stężenie pyłu o średnicy aerodynamicznej ziaren do 10 µm (PM10).

8) Jako suma rtęci i jej związków.

Tabela 2

Nazwa substancjiWartości odniesienia opadu substancji pyłowej w g/(m2x rok)
Kadm 1)0,01
Ołów 1)0,1
Pył ogółem200

Objaśnienia:

1) Jako suma metalu i jego związków w pyle.

ZAŁĄCZNIK Nr  2

 WARTOŚCI ODNIESIENIA DLA BENZENU, DWUTLENKU AZOTU I DWUTLENKU SIARKI W POWIETRZU NA OBSZARACH OCHRONY UZDROWISKOWEJ, OZNACZENIE NUMERYCZNE TYCH SUBSTANCJI ORAZ OKRESY, DLA KTÓRYCH UŚREDNIONE SĄ WARTOŚCI ODNIESIENIA

Wartości odniesienia dla benzenu, dwutlenku azotu i dwutlenku siarki w powietrzu na obszarach ochrony uzdrowiskowej, oznaczenie numeryczne tych substancji oraz okresy, dla których uśrednione są wartości odniesienia, określa poniższa tabela.

Tabela

Lp.Nazwa substancjiOznaczenie numeryczne substancji (numer CAS)1)Okres uśredniania wynikówWartości odniesienia w mikrogramach na metr sześcienny (µg/m3)
1Benzen71-43-2rok kalendarzowy4
2Ditlenek azotu (dwutlenek azotu)10102-44-0jedna godzina200
rok kalendarzowy35
3Ditlenek siarki (dwutlenek siarki)7446-09-5jedna godzina350

Objaśnienia:

1) Oznaczenie numeryczne substancji według Chemical Abstracts Service Registry Number.

ZAŁĄCZNIK Nr  3

 REFERENCYJNE METODYKI MODELOWANIA POZIOMÓW SUBSTANCJI W POWIETRZU

Tabela 1. Wykaz oznaczeń
Lp.OznaczenieJednostkaZnaczenie
1234
1A, B-współczynniki we wzorach na współczynniki dyfuzji atmosferycznej
2a, b, g, m, C1, C2stałe zależne od stanu równowagi atmosfery
3c-numer obszaru o danym typie pokrycia terenu
4dmśrednica wewnętrzna wylotu emitora
5drmśrednica równoważna wylotu emitora
6dkmdługość boku kwadratowego źródła powierzchniowego lub długość odcinka źródła liniowego, powstałych z podziału źródła powierzchniowego lub liniowego
7Dmdługość boku kwadratowego źródła powierzchniowego lub długość źródła liniowego
8D1µg/m3wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom1) substancji w powietrzu, uśrednione dla jednej godziny
9Daµg/m3wartość odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalny poziom1) substancji w powietrzu, uśrednione dla roku
10Dpg/(m2x rok)wartość odniesienia opadu substancji pyłowej
11e-numer emitora (od 1 do n)
12ekmg/semisja substancji z jednego z emitorów zastępujących źródło powierzchniowe lub liniowe
13Emg/semisja substancji z emitora lub ze źródła powierzchniowego, lub liniowego
14Egmg/smaksymalna emisja substancji gazowej
15Epmg/smaksymalna emisja pyłu zawieszonego
16Ezmg/semisja substancji z emitora zastępczego
17mg/sśrednia emisja substancji gazowej dla okresu obliczeniowego (roku, sezonu lub podokresu)
18mg/sśrednia emisja pyłu zawieszonego dla okresu obliczeniowego (roku, sezonu lub podokresu)
19mg/sśrednia emisja danej frakcji substancji pyłowej dla okresu obliczeniowego (roku, sezonu lub podokresu)
20Fm2powierzchnia obszaru objętego obliczeniami
21f-numer frakcji substancji pyłowej
22G-liczba obliczeniowych kierunków wiatrów wynikająca z podziału kąta 2π
23hmgeometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu
24mśrednia arytmetyczna z wysokości emitorów, obliczana przy tworzeniu emitora zastępczego
25hmaxmgeometryczna wysokość najwyższego z emitorów w zespole
26hzmwysokość emitora zastępczego
27Δhmwyniesienie gazów odlotowych
28ΔhHmwyniesienie gazów odlotowych liczone według formuły Hollanda
29Δhcmwyniesienie gazów odlotowych liczone według formuły CONCAWE
30Hmefektywna wysokość emitora
31Hmaxmnajwiększa efektywna wysokość emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich sytuacji meteorologicznych
32i-numer sytuacji meteorologicznej (od 1 do 36)
33j-numer sektora róży wiatrów (od 1 do r)
34k-numer emitora zastępującego źródło powierzchniowe lub liniowe (od 1 do n)
35l-numer kierunku wiatru (od 1 do G)
36Lp-liczba wszystkich przypadków występowania sytuacji meteorologicznych w róży wiatrów
37n-liczba emitorów w zespole emitorów lub liczba emitorów, którymi jest zastępowane źródło powierzchniowe lub liniowe
38Nij-liczba przypadków występowania sytuacji meteorologicznej "i" w sektorze róży wiatrów "j"
39Opfg/(m2x rok)opad danej frakcji substancji pyłowej w sektorze róży wiatrów
40Opg/(m2x rok)całkowity opad substancji pyłowej
41p, qmwymiary wylotu emitora o przekroju prostokątnym
42P(D1)%częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu
43QkJ/semisja ciepła z emitora
44Rµg/m3tło substancji
45Rpg/(m2x rok)tło opadu substancji pyłowej
46r-liczba sektorów róży wiatrów
47smodległość punktu, w którym dokonuje się obliczeń, od środka źródła powierzchniowego lub odległość tego punktu od najbliższego punktu odcinka źródła liniowego, powstałych z podziału źródła powierzchniowego lub liniowego
48sminmdopuszczalna minimalna odległość między punktem, w którym dokonuje się obliczeń, a emitorem zastępującym źródło powierzchniowe
49Saµg/m3stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla roku
50Sxyzµg/m3stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla jednej godziny
51Sxyµg/m3stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla jednej godziny, na powierzchni terenu
52Sxzµg/m3stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla jednej godziny, w osi wiatru, na wysokości z
53Sxµg/m3stężenie substancji w powietrzu uśrednione dla jednej godziny, w odległości x od emitora, na powierzchni terenu, w osi wiatru
54Smµg/m3stężenie maksymalne substancji gazowej w powietrzu w określonej sytuacji meteorologicznej
55Smpµg/m3stężenie maksymalne pyłu zawieszonego w powietrzu w określonej sytuacji meteorologicznej
56Smmµg/m3najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu
57µg/m3stężenie średnie (w roku, sezonie lub podokresie) substancji w powietrzu
58µg/m3stężenie średnie (w roku, sezonie lub podokresie) substancji w powietrzu w odległości x od emitora
59t-numer podokresu
60TKtemperatura gazów odlotowych na wylocie emitora
61ToKśrednia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego (roku, sezonu lub podokresu)
62uam/sprędkość wiatru na wysokości anemometru
63uhm/sprędkość wiatru na wysokości wylotu emitora
64m/sśrednia prędkość wiatru w warstwie od geometrycznej wysokości emitora h do efektywnej wysokości emitora H
65usm/sśrednia prędkość wiatru w warstwie od poziomu terenu do efektywnej wysokości emitora H
66vm/sprędkość gazów odlotowych na wylocie emitora
67wfm/sprędkość opadania danej frakcji substancji pyłowej
68xmskładowa odległości emitora od punktu, dla którego dokonuje się obliczeń, równoległa do kierunku wiatru
69ymskładowa odległości emitora od punktu, dla którego dokonuje się obliczeń, prostopadła do kierunku wiatru
70zmwysokość, dla której oblicza się stężenie substancji w powietrzu
71xmmodległość emitora od punktu występowania stężenia Sm lub Smp
72xmmmodległość emitora od punktu występowania stężenia Smm
73Xe, Yemwspółrzędne emitora
74Xp, Yp, Zpmwspółrzędne punktu, dla którego dokonuje się obliczeń
75Xz, Yzmwspółrzędne emitora zastępczego
76Zmwysokość ostatniej kondygnacji budynku
77zomśrednia wartość współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu na obszarze objętym obliczeniami
78σymwspółczynnik poziomej dyfuzji atmosferycznej
79σzmwspółczynnik pionowej dyfuzji atmosferycznej
80τ-liczba godzin w roku, sezonie lub podokresie

Objaśnienia:

1) Łącznie z marginesem tolerancji właściwym dla danej substancji i roku.

1. Dane do obliczeń poziomów substancji w powietrzu

1.1 Tło substancji i tło opadu substancji pyłowej

Tło substancji, dla których są określone dopuszczalne poziomy w powietrzu, stanowi aktualny stan jakości powietrza określony przez właściwy inspektorat ochrony środowiska jako stężenie uśrednione dla roku. Dla pozostałych substancji tło uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia uśrednionej dla roku.

Tło opadu substancji pyłowej uwzględnia się w wysokości 10 % wartości odniesienia opadu substancji pyłowej.

Tła nie uwzględnia się przy obliczeniach poziomów substancji w powietrzu dla zakładów, z których substancje są wprowadzane do powietrza wyłącznie emitorami wysokości nie mniejszej niż 100 m.

1.2 Położenie emitorów

Położenie emitorów oznacza się za pomocą współrzędnych Xe i Ye, przy czym oś X jest skierowana w kierunku wschodnim, a oś Y - w kierunku północnym.

1.3 Parametry emitora

Parametrami emitora są:

1) geometryczna wysokość emitora liczona od poziomu terenu - h;

2) średnica wewnętrzna wylotu emitora - d;

3) prędkość gazów odlotowych na wylocie emitora - v;

4) temperatura gazów odlotowych na wylocie emitora - T.

W przypadku emitora o wylocie prostokątnym, o wymiarach p x q, oblicza się średnicę równoważną według wzoru:

(1.1)

1.4 Emisja

Należy ustalić:

1) maksymalną emisję uśrednioną dla jednej godziny - Eg, Ep;

2) średnią emisję dla okresu obliczeniowego (roku, sezonu lub podokresu) - , , .

Emisję maksymalną określa się dla tej fazy procesu, w której w ciągu jednej godziny jest emitowana największa masa substancji. W przypadku trwania maksymalnej emisji krócej niż przez jedną godzinę należy obliczyć najwyższą średnią emisję odniesioną do jednej godziny.

W przypadku emitorów pracujących okresowo lub ze zmieniającymi się w ciągu roku emisją i parametrami (v i T) obliczenia poziomów substancji w powietrzu należy wykonywać dla takich podokresów, w czasie których:

1) nie zmienia się liczba jednocześnie pracujących emitorów w zespole;

2) emisja z każdego emitora nie zmienia się o więcej niż 25 %;

3) parametry emitora (v, T) nie zmieniają się o więcej niż 25 %.

Przy podziale roku na podokresy należy rozważyć:

1) cykl zmienności emisji i parametrów każdego emitora (v, T);

2) równoczesność i czas pracy emitorów w zespole;

3) możliwość dobrania odpowiednich danych meteorologicznych (róża wiatrów) dla każdego z podokresów.

Przy obliczeniach rozkładu stężeń substancji w powietrzu uwzględniających podział roku na podokresy należy przyjmować emisję charakterystyczną dla każdego podokresu, przy czym przynajmniej w jednym z podokresów, niekoniecznie w tym samym dla wszystkich emitorów, powinna być uwzględniona emisja maksymalna z każdego z emitorów.

Przy określaniu emisji maksymalnej z emitora, który odprowadza gazy odlotowe z więcej niż jednego źródła, należy uwzględniać jednoczesność pracy poszczególnych źródeł wynikającą z przyjętej technologii i innych ograniczeń.

Zaleca się, by obliczenia stężeń średnich oraz opadu substancji pyłowej były również wykonywane z uwzględnieniem podziału roku na podokresy. Dopuszcza się jednak obliczanie tych wielkości z zastosowaniem średnich emisji i parametrów emitora (v, T) dla roku, przy czym powinny to być średnie ważone względem czasu trwania podokresów.

1.5 Dane meteorologiczne

Do obliczenia poziomów substancji w powietrzu niezbędne są następujące dane meteorologiczne:

1) statystyka stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru (róża wiatrów);

2) średnia temperatura powietrza dla okresu obliczeniowego (roku, sezonu lub podokresu) - To.

Wyróżnionych jest 36 różnych sytuacji meteorologicznych wynikających z 6 stanów równowagi atmosfery, którym odpowiadają zakresy prędkości wiatru na wysokości ha = 14 m, ze skokiem co 1 m/s, określonych w tabeli 2.

Tabela 2. Sytuacje meteorologiczne

Stan równowagi atmosferyZakres prędkości wiatru ua x [m/s]
1 - silnie chwiejna1 - 3
2 - chwiejna1 - 5
3 - lekko chwiejna1 - 8
4 - obojętna1 - 11
5 - lekko stała1 - 5
6 - stała1 - 4

Statystyki stanów równowagi atmosfery, prędkości i kierunków wiatru oraz średnie temperatury powietrza T0 są opracowane przez państwową służbę meteorologiczną.

W obliczeniach zaleca się stosowanie róży wiatrów najbardziej odpowiedniej dla podokresów, przykładowo zimowodziennej, ale dopuszcza się też stosowanie jednej róży wiatrów, przykładowo rocznej dla wszystkich podokresów.

2. Obliczenia wstępne

2.1 Efektywna wysokość emitora

Efektywną wysokość emitora oblicza się według wzoru:

(2.1)

Wyniesienie gazów odlotowych Δh zależy od prędkości wylotowej gazów v, emisji ciepła Q i prędkości wiatru na wysokości wylotu z emitora uh. W przypadku emitorów poziomych i zadaszonych przyjmuje się, że wyniesienie gazów odlotowych wynosi zero.

Emisję ciepła oblicza się według wzoru:

[kJ/s] (2.2)

Wyniesienie gazów odlotowych Δh oblicza się na podstawie następujących formuł:

1) formuły Hollanda, gdy 0 ≤ Q ≤ 16.000 kJ/s, przy czym wyróżnia się następujące przypadki tej formuły:

a) dla v ≤ 0,5uh (2.3)

b) dla v ≥ uh (2.4)

c) dla 0,5uh < v < uh (2.5)

2) formuły CONCAWE, gdy Q ≥ 24.000 kJ/s:

(2.6)

3) kombinacji formuł Hollanda i CONCAWE, gdy 16.000 < Q < 24.000 kJ/s:

(2.7)

Zastosowane we wzorach, o których mowa w pkt 1 - 3, symbole oznaczają:

ΔhH - wyniesienie gazów odlotowych obliczone według formuły Hollanda,

Δhc - wyniesienie gazów odlotowych obliczone według formuły CONCAWE.

2.2 Parametry meteorologiczne

Parametry meteorologiczne występujące w obliczeniach poziomów substancji w powietrzu obejmują:

1) prędkość wiatru na wysokości wylotu emitora:

a) dla h ≤ 300 m (2.8)

b) dla h > 300 m (2.9)

2) średnią prędkość wiatru w warstwie od poziomu terenu do efektywnej wysokości emitora:

a) dla H ≤ 300m (2.10)

b) dla H > 300m (2.11)

3) średnią prędkość wiatru w warstwie od geometrycznej wysokości emitora do efektywnej wysokości emitora:

a) dla h = H (2.12)

b) dla H ≤ 300m i H ą h (2.13)

c)

dla h < 300 m i H > 300 m (2.14)

d) dla h ≥ 300m (2.15)

4) współczynnik poziomej dyfuzji atmosferycznej:

(2.16)

gdzie (2.17)

5) współczynnik pionowej dyfuzji atmosferycznej:

(2.18)

gdzie (2.19)

Występujące we wzorach 2.8-2.19 wartości stałych zależnych od stanu równowagi atmosfery - m, a, b są podane w tabeli 3. Występująca we wzorach 2.8-2.15 liczba 14 oznacza wysokość anemometru.

Jeżeli prędkość wiatru obliczona według wzorów 2.8-2.15 jest mniejsza od 0,5 m/s, do obliczeń poziomów substancji w powietrzu należy przyjmować 0,5 m/s.

Jeżeli H/z0 nie zawiera się w zakresie od 10 do 1.500, współczynniki A oraz B oblicza się według wzorów 2.17 i 2.19, przyjmując:

H/zo = 10, gdy H/zo < 10

H/zo = 1.500, gdy H/zo > 1.500

Wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu z0, występującego we wzorach 2.17 i 2.19 oblicza się zgodnie z pozycją 2.3.

Tabela 3. Stałe zależne od stanów równowagi atmosfery

StałaStan równowagi atmosfery
123456
m0,0800,1430,1960,2700,3630,440
a0,8880,8650,8450,8180,7840,756
b1,2841,1080,9780,8220,6600,551
g1,6921,7811,8641,9952,1882,372
C10,2130,2180,2240,2340,2510,271
C20,8150,7710,7270,6570,5530,457

2.3 Aerodynamiczna szorstkość terenu

Współczynnik aerodynamicznej szorstkości terenu z0 wyznacza się w zasięgu 50hmax według wzoru:

(2.20)

Tabela 4. Wartości współczynnika aerodynamicznej szorstkości terenu z0

Lp.Typ pokrycia terenuWspółczynnik z0
123
1woda0,00008
2łąki, pastwiska0,02
3pola uprawne0,035
4sady, zarośla, zagajniki0,4
5lasy2,0
6zwarta zabudowa wiejska0,5
7miasto do 10 tys. mieszkańców1,0
8Miasto od 10 do 100 tys. mieszkańców
8.1- zabudowa niska0,5
8.2- zabudowa średnia2,0
9Miasto od 100 do 500 tys. mieszkańców
9.1- zabudowa niska0,5
9.2- zabudowa średnia2,0
9.3- zabudowa wysoka3,0
10miasto powyżej 500 tys. mieszkańców
10.1- zabudowa niska0,5
10.2- zabudowa średnia2,0
10.3- zabudowa wysoka5,0

2.4 Emitor zastępczy

Emitor zastępczy można utworzyć dla zespołu n emitorów, jeżeli dla każdego z nich są spełnione równocześnie następujące warunki:

1) (2.21)

2) wyniesienie gazów odlotowych z wszystkich emitorów jest równe zero;

3) odległość między najbardziej oddalonymi od siebie emitorami nie przekracza .

Średnią wartość oblicza się jako średnią arytmetyczną z wysokości n emitorów. Parametry emitora zastępczego oblicza się następująco:

1) (2.22)

2) (2.23)

Emitor zastępczy umieszcza się w stosunku do emitorów, z których został utworzony, w odległości odpowiedniej do emisji z poszczególnych emitorów. Położenie emitora zastępczego określają współrzędne:

1) (2.24)

2) (2.25)

2.5 Najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu Smm dla pojedynczego emitora

Stężenie maksymalne substancji gazowej uśrednione dla jednej godziny Sm w określonej sytuacji meteorologicznej oblicza się według wzoru:

[µg/m3] (2.26)

gdzie stałe zależne od stanu równowagi atmosfery C1 oraz g są podane w tabeli 2, a współczynniki A oraz B oblicza się według wzorów 2.17 i 2.19.

W przypadku obliczania maksymalnego stężenia pyłu zawieszonego uśrednionego dla jednej godziny Smp stosuje się wzór:

[µg/m3] (2.27)

Posługując się wzorem 2.26 i 2.27, należy obliczyć wartość Sm w 36 sytuacjach meteorologicznych, podanych w tabeli 2, wybrać wartość najwyższą Smm.

Stężenia Sm i Smp występują w stosunku do emitora w odległości xm, wyrażonej wzorem:

(2.28)

gdzie stałe zależne od stanu równowagi atmosfery C2 oraz b są podane w tabeli 3.

2.6 Kryterium opadu pyłu

Dla pojedynczego emitora lub zespołu emitorów należy sprawdzić, czy są spełnione jednocześnie następujące warunki (kryterium opadu pyłu):

1) [mg/s] (2.29)

2) łączna roczna emisja pyłu nie przekracza 10.000 Mg;

3) emisja kadmu nie przekracza 0,005 % wartości emisji pyłu określonej w pkt 1 i 2;

4) emisja ołowiu nie przekracza 0,05 % wartości emisji pyłu określonej w pkt 1 i 2.

Kryterium opadu pyłu uwzględnia emisję wszystkich frakcji substancji pyłowej, w tym również pył zawieszony.

3. Zakres obliczeń poziomów substancji w powietrzu

Z obszaru objętego obliczeniami jest wyłączony teren zakładu, dla którego dokonuje się obliczeń.

W przypadku emisji takich samych substancji z emitorów znajdujących się na terenie zakładu obliczenia poziomów substancji w powietrzu wykonuje się dla zespołu tych emitorów.

Jeżeli w odległości mniejszej niż 30xmm od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole znajdują się obszary ochrony uzdrowiskowej, to w obliczeniach poziomów substancji w powietrzu na tych obszarach należy uwzględniać ustalone dla nich dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu oraz wartości odniesienia substancji w powietrzu.

3.1 Zakres skrócony

Jeżeli z obliczeń wstępnych, wykonanych zgodnie z pozycją 2.5 i 2.6, wynika, że spełnione są następujące warunki:

1) dla pojedynczego emitora lub zespołu emitorów, z których został utworzony emitor zastępczy:

(3.1)

2) dla zespołu emitorów:

(3.2)

3) kryterium opadu pyłu

- to na tym kończy się wymagane dla tego zakresu obliczenia.

Jeżeli nie jest spełniony warunek określony w pkt 3, to należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

(3.3)

3.2 Zakres pełny

Jeżeli nie są spełnione warunki określone w pozycji 3.1 w pkt 1 i 2, to na całym obszarze, na którym dokonuje się obliczeń, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład maksymalnych stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla jednej godziny, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych, aby sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:

(3.4)

Jeżeli z powyższych obliczeń wynika, że dla zespołu emitorów jest spełniony warunek:

Smm ≤ 0,1 × D1 (3.5)

to na tym kończy się obliczenia.

Natomiast dla zespołu emitorów, dla których nie jest spełniony warunek określony wzorem 3.5, lub dla pojedynczego emitora, dla którego nie jest spełniony warunek określony wzorem 3.1, należy obliczyć w sieci obliczeniowej rozkład stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla roku i sprawdzić, czy w każdym punkcie na powierzchni terenu został spełniony warunek:

Sa ≤ Da - R (3.6)

Dalsze obliczenia nie są wymagane, jeżeli jest spełniony warunek określony w pozycji 3.1 w pkt 3, a w pobliżu emitorów nie znajdują się budynki wyższe niż parterowe.

Jeżeli jednak nie jest spełniony warunek określony w pozycji 3.1 w pkt 3, to należy wykonać obliczenia opadu substancji pyłowych w sieci obliczeniowej, z uwzględnieniem statystyki warunków meteorologicznych w celu sprawdzenia warunku:

Op ≤ Dp - Rp (3.7)

Jeżeli w odległości od pojedynczego emitora lub któregoś z emitorów w zespole, mniejszej niż 10 h, znajdują się wyższe niż parterowe budynki mieszkalne lub biurowe, a także budynki żłobków, przedszkoli, szkół, szpitali lub sanatoriów, to należy sprawdzić, czy budynki te nie są narażone na przekroczenia wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu. W tym celu należy obliczyć maksymalne stężenia substancji w powietrzu dla odpowiednich wysokości.

Rozróżnia się następujące przypadki:

1) gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest nie mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości Z;

2) gdy geometryczna wysokość najniższego emitora w zespole jest mniejsza niż wysokość ostatniej kondygnacji budynku Z, obliczenia stężeń wykonuje się dla wysokości zmieniających się co 1m, począwszy od geometrycznej wysokości najniższego emitora do wysokości:

a) Z, jeżeli Hmax ≥ Z,

b) Hmax, jeżeli Hmax < Z

- gdzie:

Hmax - oznacza najwyższą efektywną wysokość emitora w zespole z obliczonych dla wszystkich sytuacji meteorologicznych.

Wszystkie wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów nie mogą przekraczać wartości D1.

Częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu należy obliczyć, jeżeli wartości stężeń obliczone ze względu na budynki znajdujące się w pobliżu emitorów przekraczają wartość D1 lub nie jest spełniony warunek określony wzorem 3.4.

Wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalne poziomy substancji w powietrzu uważa się za dotrzymane, jeżeli częstość przekraczania wartości D1 przez stężenie uśrednione dla jednej godziny jest nie większa niż 0,274 % czasu w roku - w przypadku dwutlenku siarki, a 0,2 % czasu w roku - dla pozostałych substancji.

4. Formuły obliczeniowe dla pojedynczego emitora

Następujące formuły są słuszne w określonej sytuacji meteorologicznej (dla określonego stanu równowagi atmosfery i prędkości wiatru) przy założeniu, że emitor znajduje się w punkcie o współrzędnych Xe = Ye = 0, Ze = H i oś X pokrywa się z kierunkiem wiatru, a oś Y jest prostopadła do osi X.

4.1 Stężenie substancji gazowej w powietrzu uśrednione dla jednej godziny

Stężenie substancji gazowej w punkcie o współrzędnych Xp, Yp, Zp oblicza się według wzoru:

[µg/m3] (4.1)

Stężenie substancji gazowej w punkcie o współrzędnych Xp, Yp na powierzchni terenu oblicza się według wzoru:

[µg/m3] (4.2)

Stężenie substancji gazowej w punkcie o współrzędnych Xp, Zp, w osi wiatru oblicza się według wzoru:

[µg/m3] (4.3)

Stężenie substancji gazowej w odległości x od emitora, w osi wiatru i na powierzchni terenu oblicza się według wzoru:

[µg/m3] (4.4)

4.2 Stężenie pyłu zawieszonego w powietrzu uśrednione dla jednej godziny

Stężenie pyłu zawieszonego, którego prędkość opadania wf = 0, w punkcie o współrzędnych Xp, Yp, Zp oblicza się według wzoru:

[µg/m3] (4.5)

Stężenie pyłu zawieszonego w punkcie o współrzędnych Xp, Yp, na powierzchni terenu oblicza się według wzoru:

[µg/m3] (4.6)

Stężenie pyłu zawieszonego w punkcie o współrzędnych Xp, Zp, w osi wiatru oblicza się według wzoru:

[µg/m3] (4.7)

Stężenie pyłu zawieszonego w odległości x od źródła, w osi wiatru i na powierzchni terenu oblicza się według wzoru:

[µg/m3] (4.8)

4.3 Opad substancji pyłowej

Opad substancji pyłowej o prędkości opadania wf > 0 na powierzchni terenu w sektorze róży wiatrów o kącie wierzchołkowym β = 2π/r oblicza się według wzoru:

(4.9)

Opad substancji pyłowej obliczony tym wzorem jest wyrażony w g/(m2 × rok) lub w g/(m2× podokres), jeżeli emisja zostanie wyrażona w mg/s, prędkość wiatru i prędkość opadania w m/s, a współczynniki dyfuzji atmosferycznej, odległość i efektywna wysokość emitora w m.

Według tego wzoru oblicza się średni opad substancji pyłowej w odległości x od emitora na łuku sektora róży wiatrów przy założeniu, że wiatr ma kierunek od emitora do punktu o współrzędnych Xp, Yp.

Gdy: b > 1 i [(1-b)wfx + busH] < 0, przyjmuje się, że Opf = 0.

Przy obliczaniu całkowitego opadu substancji pyłowej należy dokonać zsumowania dla wszystkich frakcji substancji pyłowej i sytuacji meteorologicznych, uwzględniając częstości występowania tych sytuacji w danym sektorze róży wiatrów "j".

(4.10)

4.4 Stężenie średnie substancji w powietrzu

Stężenie średnie substancji gazowej na powierzchni terenu oblicza się według wzoru:

[µg/m3] (4.11)

Stężenie średnie pyłu zawieszonego na powierzchni terenu oblicza się według wzoru:

[µg/m3] (4.12)

Według tych wzorów oblicza się stężenie średnie w odległości x od emitora, na łuku sektora róży wiatrów przy założeniu, że wiatr ma kierunek od emitora do punktu o współrzędnych Xp,Yp.

Przy obliczaniu stężenia średniego należy zsumować wartości stężeń obliczonych we wszystkich sytuacjach meteorologicznych, uwzględniając częstości występowania danych sytuacji meteorologicznych w sektorze róży wiatrów "j".

(4.13)

4.5 Częstość przekraczania wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu

Częstość przekraczania wartości odniesienia lub dopuszczalnego poziomu substancji w powietrzu dla wszystkich sytuacji meteorologicznych wyraża wzór:

(4.14)

(4.15)

gdzie kąt przekroczenia γi dla danej sytuacji meteorologicznej określony jest wzorem:

(4.16)

Do obliczenia pierwszego przybliżenia wartości γi przyjmuje się (cos γi)a = 1. W przypadku gdy γi nie przekracza wartości 0,09, przybliżenie to jest wystarczająco dokładne. Gdy γi > 0,09, kąt określony w pierwszym przybliżeniu należy wstawić do wzoru 4.16 i obliczyć nową wartość γi. Do obliczeń wystarczają 3 przybliżenia.

Jako wielkość So występującą we wzorze 4.16 podstawia się Sx lub Sxz.

5. Obliczenia poziomów substancji w powietrzu dla zespołu emitorów

Obliczenia poziomów substancji w powietrzu dla zespołu emitorów prowadzi się w geometrycznej sieci punktów o współrzędnych Xp, Yp. Emitory znajdują się w punktach o współrzędnych Xe, Ye. Obliczenia wykonuje się dla wielu kierunków wiatru różniących się co najwyżej o 2°, uwzględniając zmiany składowych odległości emitora od punktu o współrzędnych Xp, Yp równoległej do kierunku wiatru - x i prostopadłej do kierunku wiatru - y. Ujemna wartość x oznacza, że w punkcie, w którym dokonuje się obliczeń, wartość stężenia jest równa zeru.

5.1 Najwyższe ze stężeń maksymalnych substancji w powietrzu

Wartości stężeń uśrednionych dla jednej godziny w danym punkcie oblicza się odpowiednio dla substancji gazowych według wzoru 4.1 lub 4.2, a dla pyłu zawieszonego według wzoru 4.5 lub 4.6.

Jako Smm wybiera się największą wartość stężenia ze zbioru stężeń obliczonych dla wszystkich kierunków wiatru, prędkości wiatru i stanów równowagi atmosfery po zsumowaniu stężeń dla wszystkich emitorów. Operację wyboru Smm powtarza się dla każdego punktu w sieci obliczeniowej.

5.2 Stężenie średnie substancji w powietrzu

Wartość stężenia średniego (w roku, sezonie lub podokresie) w danym punkcie oblicza się, sumując stężenia Sxy według wzoru:

(5.1)

gdzie:

Sxy - oblicza się według wzoru 4.2 w przypadku substancji gazowej lub 4.6 w przypadku pyłu zawieszonego, z tym że zamiast emisji maksymalnej substancji należy przyjąć emisję średnią.

Wartość N jest to częstość z róży wiatrów przyporządkowana każdej z rozpatrywanych sytuacji meteorologicznych "i" i każdemu kierunkowi wiatru "j", określona wzorem:

(5.2)

Do obliczenia stężenia średniego można wykorzystać także wzory 4.11 lub 4.12. Należy zsumować obliczone wartości według wzoru:

(5.3)

W przypadku dokonywania obliczeń dla poszczególnych podokresów, na jakie z uwagi na nierównomierność pracy emitorów podzielono rok, stężenie substancji w powietrzu odniesione do roku oblicza się według wzoru:

(5.4)

5.3 Opad substancji pyłowej

Opad substancji pyłowej oblicza się zgodnie z zasadami podanymi w pozycji 4.3, sumując w każdym punkcie sieci obliczeniowej wartości opadu substancji pyłowej pochodzącego z poszczególnych emitorów, obliczone według wzoru 4.9.

W przypadku dokonywania obliczeń dla poszczególnych podokresów, na jakie z uwagi na nierównomierność pracy emitorów podzielono rok, roczną wartość opadu substancji pyłowej oblicza się według wzoru:

(5.5)

5.4 Częstość przekraczania wartości odniesienia substancji w powietrzu lub dopuszczalnych poziomów substancji w powietrzu

W przypadku gdy stężenie spowodowane emisją substancji z wszystkich emitorów zespołu przekracza wartość odniesienia lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu, oblicza się częstość przekraczania P(D1).

P(D1) = N × 100% (5.6)

Wartość N określona jest wzorem 5.2.

Dla rozpatrywanego punktu sumuje się obliczone częstości P(D1) dla wszystkich sytuacji meteorologicznych i kierunków wiatru. Operację obliczania tej wielkości powtarza się dla każdego punktu sieci obliczeniowej.

99,8 percentyl S99,8 ze stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla jednej godziny jest to wartość stężenia, której nie przekracza 99,8 % wszystkich stężeń uśrednionych dla jednej godziny występujących w roku kalendarzowym. Jeżeli S99,8 jest mniejszy niż wartość odniesienia lub dopuszczalny poziom substancji w powietrzu D1, to można uznać, że zachowana jest dopuszczalna częstość przekraczania wartości D1, wynosząca 0,2 % czasu w roku.

Analogiczną zasadę można zastosować w przypadku dwutlenku siarki, dla którego dopuszcza się przekraczanie dopuszczalnego poziomu w powietrzu przez 0,274 % czasu w roku.

W celu ustalenia wartości 99,8 percentyla S99,8 należy wykonać w sieci obliczeniowej obliczenia stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla jednej godziny, dla 36 sytuacji meteorologicznych i wielu kierunków wiatru różniących się co najwyżej o 2°, i następnie utworzyć z tych stężeń ciąg niemalejący:

S1 ≤ S2 ≤ ..... ≤ Sg ≤ ..... ≤ S36 × G (5.7)

Każdemu z obliczonych stężeń należy przyporządkować częstość ich występowania N określoną wzorem 5.2.

99,8 percentyl S99,8 jest równy składnikowi ciągu stężeń o liczbie porządkowej g, dla której przy kolejnym zsumowaniu częstości N po raz pierwszy spełniony jest warunek:

0,998 ≤ Σ N (5.8)

6. Obliczenia poziomów substancji w powietrzu dla powierzchniowych źródeł

Obliczenia poziomów substancji w powietrzu dla powierzchniowego źródła wykonuje się tak jak obliczenia dla zespołu emitorów, zgodnie z pozycją 5, po uprzednim umownym zastąpieniu źródła powierzchniowego zespołem emitorów.

6.1 Zastępowanie powierzchniowego źródła zespołem emitorów

Przedstawione sposoby zastępowania źródeł powierzchniowych zespołem emitorów dotyczą źródeł powierzchniowych mających kształt kwadratu o bokach długości od 10 m do 1000 m, równoległych do kierunków północ-południe i wschód-zachód. Emisja jest równomierna i efektywna wysokość źródła powierzchniowego jest jednakowa na całej jego powierzchni. W przypadku gdy kształt źródła powierzchniowego jest inny niż kwadrat, należy je zastąpić zespołem kwadratowych źródeł powierzchniowych, w przybliżeniu odpowiadającym kształtowi tego źródła.

Zastępowanie źródła powierzchniowego o boku D zespołem emitorów polega na właściwym podziale źródła powierzchniowego na kwadraty o boku dk i na zastąpieniu każdego z nich emitorem usytuowanym w środku kwadratu. Efektywna wysokość emitora jest równa efektywnej wysokości źródła powierzchniowego. Emisja z emitora wyraża się wzorem:

(6.1)

Do podziału źródła powierzchniowego stosuje się następujące metody:

I metoda

Podział kwadratowego źródła powierzchniowego o boku D polega na kolejnym dzieleniu go na cztery kwadraty o dwukrotnie mniejszym boku. Każdy z powstałych w ten sposób kwadratów dzieli się dalej na cztery kwadraty o dwukrotnie mniejszym boku. Dzielenie kończy się, jeżeli dla każdego ze źródeł powierzchniowych o boku dk powstałych z kolejnego k-tego kwadratu podziału źródła powierzchniowego spełniony jest jeden z dwóch warunków:

warunek I:

po kolejnym podziale bok źródła powierzchniowego dk jest równy 1/8 długości boku kwadratowego źródła powierzchniowego D lub jest mniejszy niż 20 m.

warunek II:

1) przy obliczaniu stężeń substancji uśrednionych dla jednej godziny oraz średnich stężeń substancji na podstawie wzoru 5.1:

(6.2)

gdzie:

A - oznacza współczynnik obliczany według wzoru 2.17,

s - oznacza odległość punktu, w którym oblicza się stężenie, od środka źródła powierzchniowego powstałego z podziału,

a - oznacza stałą zależną od stanu równowagi atmosfery, podaną w tabeli 3;

2) przy obliczaniu średnich stężeń substancji na podstawie wzoru 5.3:

s ≥ dk (6.3)

3) przy obliczaniu opadu substancji pyłowej:

s ≥ 2dk (6.4)

W przypadku obliczeń poziomów substancji w powietrzu w punkcie położonym w odległości s od najbliższego emitora, zastępującego jeden z fragmentów źródła powierzchniowego, mniejszej niż smin, należy przyjąć, że s jest równe smin, wyrażonego wzorem:

(6.5)

II metoda:

Kwadratowe źródło powierzchniowe o boku D dzieli się na:

1) co najmniej 100, jeżeli D ≥ 100 m,

2) (entier(D/10))2, jeżeli D < 100 m

- jednakowych źródeł powierzchniowych w kształcie kwadratu o boku dk, równomiernie rozmieszczonych i pokrywających cały obszar źródła powierzchniowego o boku D.

W przypadku obliczeń poziomów substancji w powietrzu w punkcie położonym w odległości s od najbliższego emitora, zastępującego jeden z fragmentów źródła powierzchniowego, mniejszej niż smin, należy przyjąć, że s jest równe smin, wyrażonego wzorem:

(6.6)

Po dokonaniu podziału źródła powierzchniowego i zastąpieniu go zespołem emitorów dokonuje się obliczeń poziomów substancji w powietrzu zgodnie z pozycją 5.

7. Obliczenia poziomów substancji w powietrzu dla liniowych źródeł

Obliczenia poziomów substancji w powietrzu dla liniowego źródła wykonuje się tak jak obliczenia dla zespołu emitorów, zgodnie z pozycją 5, po uprzednim umownym zastąpieniu źródła liniowego zespołem emitorów.

7.1 Zastępowanie liniowego źródła zespołem emitorów

Przedstawione sposoby zastępowania źródeł liniowych zespołem emitorów dotyczą skończonych źródeł prostoliniowych o stałej emisji z jednostki długości i stałej efektywnej wysokości źródła. W przypadku gdy źródło nie odpowiada powyższym założeniom, należy je przedstawić w postaci zespołu źródeł liniowych spełniających te założenia.

Zastępowanie źródła liniowego długości D zespołem emitorów polega na właściwym podziale źródła liniowego na odcinki długości dk i na zastąpieniu każdego z nich emitorem usytuowanym w środku odcinka. Efektywna wysokość emitora jest równa efektywnej wysokości źródła liniowego. Emisja z emitora wyraża się wzorem:

(7.1)

Do podziału źródła liniowego stosuje się następujące metody:

I metoda

Podział źródła liniowego o długości D polega na kolejnym dzieleniu go na dwa równe odcinki. Każdy z powstałych w ten sposób odcinków dzieli się dalej na dwa odcinki o dwukrotnie mniejszej długości. Dzielenie kończy się, jeżeli dla każdego z odcinków źródła liniowego o długości dk, powstałych z kolejnego, k-tego podziału pierwotnego źródła liniowego, jest spełniony jeden z dwóch warunków:

warunek I:

po kolejnym podziale długość odcinka źródła liniowego jest mniejsza niż 20 m.

warunek II:

1) przy obliczaniu stężeń substancji w powietrzu uśrednionych dla jednej godziny oraz średnich stężeń substancji na podstawie wzoru 5.1:

(7.2)

gdzie:

A - oznacza współczynnik obliczany według wzoru 2.17,

s - oznacza odległość punktu, w którym określa się stężenie, od najbliższego punktu odcinka źródła liniowego, powstałego z podziału,

a - oznacza stałą zależną od stanu równowagi atmosfery, podaną w tabeli 3;

2) przy obliczaniu średnich stężeń substancji na podstawie wzoru 5.3:

s ≥ 4 dk (7.3)

3) przy obliczaniu opadu substancji pyłowej:

s ≥ 5 dk (7.4)

II metoda

Źródło liniowe dzieli się na odcinki o długości 10 m.

Po dokonaniu podziału źródła liniowego i zastąpieniu go zespołem emitorów dokonuje się obliczeń poziomów substancji w powietrzu zgodnie z pozycją 5.