Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi. - Dz.U.2004.261.2602 - OpenLEX

Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.2004.261.2602

Akt obowiązujący
Wersja od: 9 grudnia 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA1)
z dnia 26 listopada 2004 r.
w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681, z 1998 r. Nr 117, poz. 756, z 2001 r. Nr 126, poz. 1382 oraz z 2003 r. Nr 223, poz. 2215) zarządza się, co następuje:
1.
Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego zasłużonemu honorowemu dawcy krwi lub honorowemu dawcy krwi, oddającemu:
1)
1 jednostkę krwi pełnej,
2)
2 jednostki osocza metodą konwencjonalną,
3)
3 jednostki osocza metodą automatyczną,
4)
1 lub 2 jednostki koncentratu krwinek czerwonych,
5)
1 jednostkę koncentratu krwinek płytkowych lub 1 jednostkę koncentratu granulocytarnego uzyskanych podczas zabiegu aferezy

- wynosi 4.500 kcal (18.840 kJ).

2.
Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego, o której mowa w ust. 1, przysługuje także dawcy krwi poddanemu zabiegowi uodpornienia lub innym zabiegom w celu uzyskania osocza lub surowic diagnostycznych.
Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.2)
______

1) Minister Zdrowia kieruje działem administracji rządowej - zdrowie, na podstawie § 1 ust. 2 rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 11 czerwca 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu działania Ministra Zdrowia (Dz. U. Nr 134, poz. 1439).

2) Niniejsze rozporządzenie było poprzedzone rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 14 września 1998 r. w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi (Dz. U. Nr 124, poz. 825).