Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi. - Dz.U.1998.124.825 - OpenLEX

Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1998.124.825

Akt utracił moc
Wersja od: 30 września 1998 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ
z dnia 14 września 1998 r.
w sprawie wartości kalorycznej posiłku regeneracyjnego przysługującego dawcy krwi.

Na podstawie art. 9 ust. 2 ustawy z dnia 22 sierpnia 1997 r. o publicznej służbie krwi (Dz. U. Nr 106, poz. 681 i z 1998 r. Nr 117, poz. 756) zarządza się, co następuje:
1.
Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego przysługującego zasłużonemu honorowemu dawcy krwi lub honorowemu dawcy krwi, oddającemu 450 ± 10 ml krwi lub 400 ml osocza metodą plazmaferezy konwencjonalnej albo 600 ml osocza metodą plazmaferezy automatycznej - wynosi 4.500 kalorii.
2.
Wartość kaloryczna posiłku regeneracyjnego, o której mowa w ust. 1, przysługuje także dawcy krwi poddanemu zabiegowi uodpornienia lub innemu zabiegowi w celu uzyskania surowic diagnostycznych i leczniczych preparatów krwiopochodnych.
Rozporządzenie wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia.