Waloryzacja "taksy komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Dziennik Ustaw

Dz.U.1924.2.13

| Akt utracił moc
Wersja od: 21 lipca 1924 r.

ROZPORZĄDZENIE
MINISTRA KOLEI ŻELAZNYCH
z dnia 31 grudnia 1923 r.
o waloryzacji "taksy komisowego", pobieranego przez ajencje celne polskich kolei państwowych.

Na mocy dekretu z dnia 7 lutego 1919 r. o tymczasowem przekazaniu Ministrowi Komunikacji prawa wydawania przepisów o przewozie pasażerów, bagażu i towarów, oraz ustalania taryf przewozowych na kolejach polskich (Dz. P. P. P. № 14 poz. 152) oraz w związku z ustawą z dn. 6 grudnia 1923 r. (Dz. U. R. P. № 127 poz. 1044) zarządza się w porozumieniu z Ministrami Skarbu oraz Przemysłu i Handlu co następuje:
Taksa komisowego, pobieranego przez ajencje celne polskich, kolei państwowych (Dz. U. R. P. r. 1920, № 12 poz. 67, dział b) otrzymuje następujące brzmienie:

"TAKSA KOMISOWEGO

pobieranego przez ajencie celne kolei państwowych za załatwienie formalności celnych, podatkowych i policyjno-sanitarnych, oraz za czynności spedycyjne.

Ajencje celne polskich kolei państwowych pobierają:

A. Za dokonanie odprawy celnej przy przywozie.

§ 1. Od towarów podlegających cłu:

a) przy wysokości cła do fr. 100-3% od sumy cła, lecz nie mniej niż fr. 2 od przesyłki;

b) przy wysokości cła ponad fr. 100 do fr. 1000-fr. 3 od pierwszych 100 fr. + 1% od pozostałej sumy;

c) przy wysokości cła ponad fr. 1000 - fr. 12 od pierwszych fr. 1000 + 1/4 od pozostałej sumy.

Przy obliczaniu komisowego w sposób wyżej wskazany, nie może ono wynosić mniej, niż za taką samą ilość towaru, nie podlegającego opłacie cła (patrz § 2 d).

Za załatwianie formalności celnych z kolekcjami prób, przywożonemi przez ajentów podróżujących (komiwojażerów), za które cło opłaca się warunkowo (deponujej z prawem zwrotu cła w razie wywiezienia towaru zagranicę, pobiera się komisowe według stawek taksy wyżej wymienionej, lecz dwukrotnie zwiększone.

Przy przesyłkach, zawierających towar zbiorowy, do którego urząd celny zastosuje więcej niż 10 pozycji taryfy celnej, komisowe, wymienione w taksie niniejszej, zwiększa się o 25%.

§ 2. Od towarów wolnych od cła:

a) od przesyłek wagonowych węgla kamiennego, koksu i torfu (poz. tar. 79 p. 1, 2 i 3)

odwagonunormalnegofr.0.75
""30-tonowego"1.50;

b) od przesyłek wagonowych: zboża w ziarnie (poz. tar. 1), ziemniaków (z poz. 5 p. 1 lit. a), soli kuchennej i bydlęcej (poz. 33), nawozów, kości surowych, fosforytów i żużli Thomasa mielonych lub niemielonych (poz. 41 p. 1 i 2), soli stasfurtskiej (z poz. 89), saletry chilijskiej nieoczyszczonej, saletry wapniowej (poz. 103 p. 1 i 3), rudy metalicznej i mineralnej (poz. 138)

odwagonunormalnegofr.2.50
""30-tonowego"5.00;

c) od przesyłek: włosów i szczeciny (poz. 45 p. 2 i 3), materjałów włóknistych surowych (poz. 179), jedwabiu (poz. 180), wełny, sierści i puchu (poz. 181 p. 1) -

po 15 c. od każdych 100 kg., lecz nie mniej niż fr. 2 od przesyłki;

d) od wszelkich innych towarów, oprócz wyżej wymienionych -

po 10 c. od każdych 100 kg., lecz nie mniej niż fr. 2 od przesyłki.

Od towarów, zadeklarowanych do zwrotu za granicę, komisowe pobiera się według stawek, oznaczonych dla towarów przywozowych.

B. Za dokonanie odprawy celnej przy wywozie.

§ 3. Od towarów, nie podlegających cłu:

1. Od wymagających specjalnych formalności akcyzowych, podatkowych, lub policyjno-sanitarnych:

a) od spirytusu po 5 c. od 100 kg., lecz nie mniej niż fr. 2.50 od przesyłki;

b) od cukru po 4 c. od 100 kg., lecz nie mniej niż fr. 2.50 od przesyłki;

c) od wszelkich innych po 3 c. od 100 kg., lecz nie mniej niż fr. 2.50 od przesyłki.

2. a) od węgla kamiennego, koksu i torfu 50 gr. od wagonu normalnego, 1 zł. od wagonu 30-tonnowego,

b) od kamieni nieobrobionych i nawpół obrobionych, wymienionych w § 66 pun. 1 taryfy celnej, 75 groszy od wagonu normalnego, 1 zł. 50 gr. od wagonu 30-tonnowego".

3. Od wszystkich pozostałych towarów

po 21/2 c. od 100 kg., lecz nie mniej niż fr. 1.50 od przesyłki.

§ 4. Od towarów podlegających cłu:

komisowe pobiera się według stawek dla towarów przywozowych określonych § 1 niniejszej taksy.

C. Za dokonanie odprawy celnej przy przywozie lub wywozie.

§ 5. Od przesyłek towaru żywego, jako to:

bydła, koni, trzody chlewnej, owiec, ptactwa i t. p.

odprzesyłkidrobnicowejfr.2
""wagonowej"10

§ 6. Od przesyłek zwłok

od przesyłki fr. 10.

§ 7. Od przesyłek opakowania zwrotnego:

a) od wozów meblowych - od sztuki fr. 2;

b) od wszelkiego innego rodzaju opakowania

(beczki, worki i t. p.)

po 3 c. od 100 kg., lecz nie mniej niż fr. 1 od przesyłki.

Cysterny zwrotne i inne wagony specjalne, których odprawa nie wymaga zgłoszenia na piśmie, nie podlegają opłatom, przewidzianym niniejszą taksą.

§ 8. Od bagażu pasażerskiego, odprawionego przez Ajencję w zastępstwie pasażera na dworcach kolejowych

od sztuki 50 c.

Od bagażu pasażerskiego, wysyłanego przy listach przewozowych, komisowe pobiera się podług norm dla ładunków towarowych.

D. Za załatwianie formalności przy przekazywaniu nieoclonych towarów.

§ 9. Od towarów, przekazywanych do innych urzędów celnych Państwa - po 21/2 c. od 100 kg., lecz nie mniej niż fr. 1 - od przesyłki.

§ 10. Od towarów, przewożonych transito przez terytorjum Państwa Polskiego, z wyjątkiem towarów, przewożonych z Prus Wschodnich do reszty Niemiec przez linje polskich kolei państwowych i odwrotnie, pobiera się tytułem zwrotu kosztów nadzorczych i manipulacyjnych

po 11/2 c. od 100 kg., lecz nie mniej niż 50 c. od przesyłki.

E. Za dokonanie czynności spedycyjnych przy, reekspedycji towarów w komunikacji łamanej.

§ 11. Jeżeli przesyłka, która nadeszła loco, stosownie do dyspozycji właściciela podlega wysłaniu w dalszą drogę za jednym lub kilkoma nowemi listami przewozowemi, pobiera się:

a) za reekspedycją przy jednym liście przewozowych, fr. 1,

b) 2a reekspedycję przy kilku listach przewozowych fr. 1.

za pierwszy i po 50 c. za każdy następny list przewozowy.

F. Na pokrycie wydatkom pocztowych (porto).

§ 12. a) od przesyłek przywozowych - równowartość jednego listu poleconego zagranicznego i jednego listu poleconego wewnętrznego;

b) od przesyłek wywozowych, podlegających cłu lub akcyzie - równowartość dwuch listów poleconych wewnętrznych \ i 1 listu zwyczajnego zagranicznego;

c) od przesyłek przekazowych, tranzytowych i pozostałych wywozowych - w wysokości kosztów rzeczywistych.

G. Za przekazanie należności Ajencji Celnej i za inkaso.

§ 13. Przy przekazywaniu należności Ajencji Celnych przez dowody kolejowe do pobrania na stacji docelowej, pobiera się opłatę w wysokości 1/4% od sumy przekazanej.

Taką samą prowizję pobiera się od sum, ściąganych (inkasowanych) przez Ajencję od odbiorcy na zlecenie i korzyść wysyłającego.

Uwagi ogólne.

1. Przez przesyłkę należy rozumieć transport towaru, nadany za jednym listem przewozowym, przy transportach zaś wagonowych - każdy oddzielny wagon towaru.

2. Oprócz należności, przewidzianych taksą niniejszą, zwrotowi kolejom podlegają wszelkie wydatki, uskuteczniane na rachunek właściciela towarów przez Ajencje Celne według ustanowionych taryf i taks, oraz wszelkie inne rzeczywiste koszty, ponieniesione przez koleje żelazne".

Rozporządzenie niniejsze wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

Równocześnie tracą moc obowiązującą rozporządzenia Ministra Kolei Żelaznych z dnia 13 marca 1923 r. (Dz. U. R. P. № 28 poz. 179) i z dnia 20 listopada 1923 r. (Dz. U. R. P. № 119 poz. 967).

1 § 1 zmieniony przez § 1 rozporządzenia z dnia 17 lipca 1924 r. (Dz.U.24.63.624) zmieniającego nin. rozporządzenie z dniem 21 lipca 1924 r.